onsdag den 18. november 2015

Lukke virksomhed

Det er vigtigt, at inden man i ”panik” vælger at lukke en virksomhed - at overveje alle muligheder. Det kan være rekonstruktion eller det kan være overdragelse til andre ejere som er del af løsningen.

LUKKE PERSONLIG VIRKSOMHED  - ENKELTMANDS ELLER I/S:


ENKELTMANDSVIRKSOMHED:

En enkeltmandsvirksomhed kan ikke overdrages i sin helhed. CVR er i det fald personligt og tilhører ejer. Lukker man vil samme ejer altid få helt samme CVR ved næste stiftelse, det følger en som CPR gør det.

En lukning betyder derfor, at man skal overdrage alle aktiver og evt. goodwill.  

Det er vigtigt inden lukning, at ha overblik over økonomien, så man ved om man kan betale al gæld. I den personlige virksomhed hæfter ejerne for al gæld personligt, også efter en lukning. Det er derfor også vigtigt, at at ha fokus på alle indgåede kontrakter, f.eks. med ansatte eller leverandører eller kunder, da disse kontrakter eller kan kræves opfyldt af personen også efter en lukning,.

Formelt set sker lukning ved afmeldelse af alle pligter, moms, import, eksport og arbejdsgiver f.eks. 

Du skal angive moms efter de normale frister - op til sidste dag med CVR

Du skal angive udvidet selvangivelse for året, hvis du nogen del af året har drevet virksomheden.

All aktiver skal ud af virksomheden - se afsnittet herunder.

Man bør udfylde den såkaldte ”ophørsblanket” som man kan hente hos www.webreg.dk i DETTE LINK i skrivende stund.

Også dette link til skat er godt

Salg af aktiver til en selv til markedspris + moms 

Lukker man uden at lade noget gå videre til tredjemand, så skal man selv købe alt ud af virksomheden. Intet må bare beholdes, men alt købes til markedsværdi som så skal godt dokumenteret -  plus moms.
Reglerne frem til midt 2021 er, at moms skal kun betales til og med år 5 efter købet. Momsen nedskrives med 20% per år og er helt væk efter 5 år (i det 6 år efter anskaffelsen)

1. juli  2021 er reglerne for udtagningsmoms = privates udtagning af aktiver fra virksomheden ændret:

Efter de nye regler skal der altid betales udtagningsmoms af markedsværdien af aktivet på det tidspunkt, hvor dette overføres til privatsfæren. Det gælder altså, uanset om aktivet ved overførslen har været ejet i tre, syv eller elleve år.
Dette betyder også, at man ikke kan donere varepartier man ikke kan sælge, til f.eks Røde Kors, da man så skal betale udtagelsesmoms af varens værdi

Er der tale om en bil, vil markedsprisen kunne findes ved opslag på bilbasen.dk, mens der for andre aktiver typisk vil kunne findes brugtpriser på andre handelsplatforme.


IT og telefon fra samme år, skal man regne med, at måtte tage ud til ikke langt fra købspris, men kodeordet er - markedspris, som man så skal kunne påvise ved f.eks. udklip fra DBA og andet. 

Du kan læse mere om regler fra 1/7-2021 her i link

Undtagelse er investeringsgoder købt til en værdi af over 100.000 kr ex moms - men her er lidt mere kringlede regler, så har du sådanne aktiver ved lukning, så gør dig selv en tjeneste, at bruge revisor. (momslov § 43/44)

Varelager købes ud til indkøbspris + moms hvis det er til en selv eller en ikke momsregistret. Her foretages ikke nedskrivning

I lukke-rubrikken hos virk/skat skal man idag skrive beløbene ind og her ses skats tekst til dette i sin helhed - omhandlende moms del af et sådan køb:

"Skriv i rubrik 5a og 5b, hvad der sker med maskiner og andre driftsmidler, herunder biler, med en købspris på under 100.000 kr. pr. enhed:

Oplys salgsprisen uden moms i rubrik 5a, når du som led i et samlet eller delvist virksomhedssalg sælger maskiner og andre driftsmidler, herunder biler, til en anden momsregistreret virksomhed

Når du privat beholder maskiner eller andre driftsmidler, som har været i virksomheden, skal du betale 25 procent moms af købsprisen. Du beregner din købspris ved at reducere anskaffelsesprisen med 20 procent pr. påbegyndt regnskabsår efter købsåret. Din beregnede købspris oplyser du i rubrik 5b.

Dernæst skal du beregne 25 procent moms af købsprisen opgjort i rubrik 5b og registrere beløbet i rubrikken Salgsmoms på momsangivelsen."


Salg til trediepart - til den pris man kan få og uden moms hvis trediepart er momsregistreret.

Vælger man at sælge til en tredjepart som ikke er momsregistreret, skal det ske med moms. Her, hvis det virkeligt er fuldt ud tredjepart, vil prisen dog ofte helt enkelt være den man kan få fra denne tredjepart. Man skal derfor ikke rode så meget med dokumentation af markedspris eller bruge egne indkøbspriser.

Sælges aktiver samlet - eller i samlede grupper, til momsregistrerede der vil videreføre ens "firma", så skal aktiver sælges uden moms, så man ikke selv får moms at indberette, og køber til gengæld heller ikke købsmoms

Sælger skal inden 8 dage efter overdragelse så informere told og skatteforvaltningen om den nye ejers navn og adresse, samt om salgsprisen for de overdragne aktiver. (ML § 8 stk 1 4. pkt.

Det er en betingelse for momsfriheden, at den nye ejer er eller bliver momsregistreret efter ML §§ 47, 49, 51 eller 51a.

Evt goodwill beregning ved virksomhedomdannelse eller salg til eget selskab:

Ved en omdannelse til selskab - eller et salg til eget selskab, vil der ofte være behov for at beregne en evt. goodwill. Man kan ikke bare slippe med, at sælge aktiver til et nyt selskab. 

Man skal ha beregnet en eventuel goodwill, som man beskattes af som ejer af den personlige virksomhed. En sådan goodwill kan generelt bestå af overværdi af aktiver men også af den fortjeneste virksomheden har kunnet optjene. 
Der er et bundbeløb som ligger omkring 270.000 i overskud, da det betragtes som det man SKAL kunne tjene ved alm fuld tid og dermed er det ikke goodwill, men overskud ud over det kan, efter en række kapitaliserings faktorer og med beregning af overværdier i aktiver betyder, at man beskattes af goodwill. Det vil være klogt at lade en revisor foretage en sådan beregning hvis ens virksomhed i den ene eller anden form omdannes eller sælges til videre førelse.

Evt virksomhedsomdannelse

Skulle den personlige virksomhed overføres til et eget ApS eller IVS f.eks. kan man overveje skattefri virksomhedsomdannelse, som netop gør, at beskatning af eventuelle overværdier/goodwill – først udløses når gevinsten en gang materialiserer sig i ens ApS – Skattefri virksomhedsomdannelse er dermed lige så korrekt en skatte-udskudt virksomhedsomdannelse.

Dersom virksomheden var været drevet under virksomhedsskatteordningen VSO eller kapitalafkastordningen -  er det meget vigtigt at man har fuldt overblik over hæverækkefølge og alle personlige konsekvenser, og rådet om revisor tager til i lydstyrke.


Regnskab efter lukning udarbejdes, moms indberettes og resultat indberettes til skat i udvidet selvangivelse.

Efter lukning angives moms ved periodens ophør ligesom lukningsregnskabet med eventuelle skattereguleringer, bruges til udfyldelse af den udvidede selvangivelse.

Mange får problem med at de ikke kan se ting i e-boks og andet, efter en lukning - så husk at checke ALT da digital signatur for virksomheden slutter ved lukning.

LUKNING AF INTERESENTSKAB – I/S 

Et I/S er i princippet en enkeltmandsvirksomhed med flere ejere. Man bør altid ha en interesentskabsaftale og en sådan bør regulere, hvorledes lukning eller udtræden af deltager skal foregå.

Enkeltdeltagere kan udtræde, forudsat der stadigt er mindst to tilbage. I så fald vil udtrædende som udgangspunkt ha krav på sin/deres del af overskud/værdi og eller skulle indbetale ved underskud. 

Formelt sker udtræden så ved dette MEN den udtrædende skal være opmærksom på, at denne hæver personligt solidarisk for at helt frem til dato for udtræden.

Udtræder så mange af I/S at der kun er EN tilbage, opfylder selskabet ikke længere betingelserne for I/S og det skal lukkes, og den ene der var tilbage kan så stifte personlig enkeltmandsvirksomhed til videreførelse

Et I/S kan også ophøre ved likvidation, men jeg vil ikke komme ind på detaljer her, søg revisor i så fald

For alle personlige virksomheder gælder, at deltager/deltagere, hæfter for alle forpligtelser indgået under selskabets levetid – for ”evigt” så se til selskabet er ”rent” ved lukning.

Mange får problem med at de ikke kan se ting i e-boks og andet, efter en lukning - så husk at checke ALT da digital signatur for virksomheden slutter ved lukning.

HUSK AT ALLE AFTALEPARTER ER INDFORMEREDE INDEN I LUKKER ET I/S (en træder ud og anden forsætter i enkeltmands) da det kan ses som aftalebrud, at lukke en personlig virksomhed med flere ansvarlige der hæfter - uden at have afklaret dette med evt kreditorer og aftaleparter

Her følger skats tekst direkte fra deres link - til enkeltmands - som god vejledning fra LINK:


Forskudsopgørelse (kun for personligt ejet virksomhed)

Log på TastSelv og ret tallene om virksomhedens resultat.

Frem til midten af september kan du registrere din virksomhed som lukket ved at sætte flueben i feltet Er du ophørt med virksomhed i år eller tidligere end i år?Efter midt september kan du først sætte flueben, når du får din forskudsopgørelse for det nye år. Den får du i november.

Alle rubrikkerne står i afsnittet Selvstændigt erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere.

Skatteregnskab og avanceopgørelse

Du skal lave skatteregnskab for ophørsåret, uanset hvilken dato i året din virksomhed lukker.

Som en del af skatteregnskabet skal du lave en avanceopgørelse. Det er en skattemæssig opgørelse af fortjeneste eller tab på de ting, du selv har taget ud af virksomheden eller har solgt til andre, for eksempel computere, varelager, møbler, biler og maskiner.

Sælger du ejendomme, skal du også opgøre fortjenesten eller tabet på det tidspunkt, hvor du sælger ejendommene.

Fortjenesten eller tabet skal du oplyse på selvangivelsen.

Selvangivelse

Log på TastSelv og registrer dit resultat og dine regnskabsoplysninger på selvangivelsen under Ret årsopgørelsen/selvangivelsen.Fristen er senest 1. juli året efter dit ophør. Glemmer du fristen, koster det 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.)

Momsregnskab

Du skal opgøre, indberette og betale moms til og med den dato, du har oplyst som ophørsdato, da du afmeldte din virksomhed. Det gælder også, selv om du ikke har solgt varer eller ydelser i perioden (0-indberetning). Glemmer du at indberette, skal du betale et gebyr på 800 kr.

Hvis virksomheden lukkede midt i en momsperiode, skal du indberette og betale sidste gang, når perioden slutter. For eksempel ved ophør 15. juni, så skal moms opgøres sidste gang 30. juni.

Har du solgt eller selv beholdt computere, varelager, møbler, bygninger, biler, maskiner eller andre aktiver, påvirker det dit momsregnskab.

Sælger du tingene til andre, skal du opkræve moms, hvis du sælger dem enkeltvis. Sælger du din virksomhed samlet, er det uden moms, og du skal opgøre den moms, der samlet overgår til køber. Beløbet skal oplyses ved afmeldelsen på virk.dk eller hos SKAT.

Beholder du ting fra virksomheden, skal du tilbagebetale for meget fratrukket moms. Denne moms afskrives over fem år med 20 pct. om året.

Sælger du tingene videre til en anden virksomhed, der er registreret for det samme som din, er det dem, der skal betale momsen tilbage.

NemID

Når du lukker din virksomhed på virk.dk, bliver din virksomheds NemID og dermed din medarbejderadgang også lukket, så du ikke har adgang til at indberette. Skal du indberette fx moms eller andet for sidste gang efter, du har lukket din virksomhed, skal du derfor bestille en TastSelv-kode på telefon 72 22 18 18.

Koden bliver sendt med posten, og der kan være op til 6 dages ekspeditions tid. Vær derfor i god tid, så du kan nå at modtage koden inden, du skal indberette.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Facebook

 

1 kommentar:

 1. Angående hjemtagelse af aktiver i forbindelse med lukning af enkeltmandsvirksomhed. Hvordan skal man forholde sig, når den dokumenterede markedspris efter indhentning af tilbud ligger betragteligt under en købspris beregnet på baggrund af momsgrundlaget? Hvilken af tre nedenstående modeller bør eller kan man i så fald vælge at benytte:
  1) Selv at hjemtage afskrevne aktiver til dokumenteret markedspris + moms (beregnet på baggrund af dokumenteret markedspris), eller:
  2) Selv at hjemtage aktiverne til dokumenteret markedspris + kunstig høj moms (beregnet på baggrund af oprindelig moms nedskrevet med 20% pr år over en periode på fem år), eller:
  3) Er man nødsaget til selv at hjemtage aktiverne til en kunstig høj købspris og moms (beregnet på baggrund af den oprindelige moms nedskrevet med 20% pr år over en periode på fem år).
  Med venlig hilsen
  anonym

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog