onsdag den 24. februar 2021

Kontrolpakke for selskabet - Nye krav til f.eks kapitalforhøjelser, opbevaring af selskabets dokumenter mm

I 2020 kom ny lovpakke som giver Erhvervs Og Selskabsstyrelsen (EOS) flere muligheder for at styrke regnskabskontrol - og f.eks kapitalforhøjelse i selskaber, ApS og A/S, og samme for IVS som måtte vælge at benytte den nye lov om kontant forhøjelse af kapitalen til samlet 40.000 for så at omregistrere til ApS (den lov træder i kraft senere i 2021)

For de som vil nørde videre, er her link til EOS om Selskaber liv

De punkter, der giver EOS øget kontrol med selskaber og deres regnskaber og indfører nye pligter for selskabers opbevaring af selskabsdokumenter, samt nye krav til dokumentation ved kontante kapitalforhøjelser i selskaber, trådte i kraft 1/1-2021

EOS får med loven nye juridiske muligheder for at foretage indgreb over for selskaberne. 

EOS kan derefter trække offentliggjorte årsrapporter tilbage hvis de konstaterer større mangler/fejl, lige som de kan kræve, at div. oplysninger givet af selskaberne skal bekræftes af en 3.part (ikke beskrevet om det nødvendigvis er revisor erklæring men - ren juridisk uafhængig 3. part - og hvem andre end revisorer og advokater vil normalt gøre det og få tillid)

Skulle selskaber ikke efterfølge EOS påbud kan EOS kræve disse tvangsopløst direkte, ligesom EOS, administrativt, kan ændre såkaldt "åbenbart urigtige registrerede oplysninger".

Et formål er klart også, at styrke EOS kontrol i forhold til selskaber der anvender stråmænd, fiktive adresser, falske identiteter mm.

Dokumentationskrav ved kontante kapitalforhøjelser:

Der indføres også nye dokumentationskrav ved kontante kapitalforhøjelser, herunder f.eks bekræftelse af 3.part via e-mail

Formålet med at kræve indsendelse af dokumentation for kontante forhøjelser - eller IVS der omregistreres til ApS via kontant forhøjelse er klart, at sikre at disse rent faktisk tilfører disse kontante midler korrekt. 

Her vil man blive mødt af "rullemenu" til at skulle angive f.eks forhøjelsesmetode - og efterfølgende f.eks skulle angive e-mail til en 3. person man ønsker at EOS kan få bekræftet ægtheden af oplysningerne fra.


I følgende beskrives mere om en sådanne 3. persons godkendelse.

Beviset der kan anvendes er iflg. loven ( bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019 § 18)

 1. Bankbilag hvor det fremgår, at kapital og evt overkurs er indsat på konto tilhørende selskabet. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation, så banken skal bekræfte.
 2. Udskift fra advokat klientkonto hvor det fremgår, at kapitalen er bogført i advokatens bogholderi på selskabets klient konto
 3. Erklæring fra advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.
 4. Erklæring fra revisor om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.
Dette gælder jo allerede i dag ved stiftelse af nye selskaber. Som jeg ser det betyder det, at fremover kan ApS kontantstiftes med kopi af bankkonto frem for efter krav om revisor/advokat bekræftelse. Dette fremgår også af pt 6 som jeg læser det hos EOS HER I LINK

  Opbevaring af selskabsdokumenter - fra 1/1-2021:

  Selskabets direktion har pligt til at sikre, at alle selskabsdokumenter opbevares på sikker vis i mindst 5 år efter afslutning af det år et selskabsdokument er udfærdiget. Pligten ligger på direktionen men en bestyrelse vil naturligvis har pligt til at kontrollere dette sker, som del af deres pligt til at sikre "selskabets forsvarlige organisation"

  Selskabsdokumenter er alle dokumenter et selskab er forpligtet at udfærdige i.h.t. selskabsloven, f.eks. vedtægter, forretningsorden, stiftelses dokumenter, ejerbogen, generalforsamlinger mm. Dokumenterne skal kunne gøres tilgængelige for danske myndigheder. I papirform skal de så opbevares i DK uden yderligere krav til opbevaringen, og for digitale dokumenter, skal disse til en hver tid kunne gøres tilgængelige for myndighederne.

  Overtrædelse kan straffes med bøde og i grelle fald med tvangsopløsning. 

  Kontrol mod stråmænd, falske identiteter mm:

  Nye regler i selskabsloven, til forhindring/besværliggørelse af brugen af "stråmænd" specificerer, at personer der registreres som ledelsesmedlemmer også reelt skal udføre de opgaver, de skal udføre i.h.t. lovgivningen.
  EOS kan afvise registrering af personer, og afmelde registrerede personer, hvis der er tvivl om, at personen faktisk udøver sin ledelsesret.

  EOS kan kræve bekræftelse af registrerede personer via identifikations oplysninger eller om ønsket, via fysisk fremmøde i EOS
  EOS får også øget mulighed for at kontrollere selskabers hjemstavns adresse, ledelses personers bopæls adresse mm, for at sikre at alle kan kontaktes på deres registrerede adresser.

  Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

   

  HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

   

  SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
  DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

  MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

   

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

   

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

   

  ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

   

  Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

   

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

   

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

   

  ”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

   

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

   

   Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


  fredag den 18. december 2020

  Barsel for selvstændige - personlig virksomhed

  Ny lov om barsel for selvstændige med enkeltmandsvirksomhed og I/S


  Fra 2021 er der ny lov der muliggør bedre barsel for selvstændige

  Folketinget har vedtaget ny lov, at selvstændige bliver omfattet af Barsel.dk på samme vilkår som de private arbejdsgivere.  

  Dermed kan de få kompensation, når de er på barsel til fx at dække faste udgifter i virksomheden under orloven. Beløbet bliver beregnet ud fra, hvor meget den enkelte selvstændige tjener og er betinget af, at den selvstændige har ret til barselsdagpenge. 

  Barsel.dk er en fælles udligningsordning, som alle private arbejdsgivere indbetaler til, hvis ikke de er med i en overenskomstfastsat udligningsordning. Arbejdsgiverne kan via ordningen få refusion til at dække lønudgifterne til medarbejdere på barsel. 

  Selvstændige skal først indbetale til ordningen fra oktober 2021, når årsopgørelserne for 2020 ligger klar. Men retten til kompensation får de allerede fra 1. januar 2021. Af tekniske årsager vil de første måneders kompensation dog først kunne blive udbetalt i april 2021.

  Bidraget udgør 1.225 kr, svarende til arbejdsgiveres bidrag per fuldtidsansat

  Det foreslås også, at en selvstændigt erhvervsdrivende skal kunne modtage kompensation, hvis den pågældende modtager barselsdagpenge og har et samlet resultat i den selvstændige erhvervsvirksomhed, som overstiger barselsdagpengemaksimum.

  Betingelsen er: 

  § 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordnin‐gen, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest af‐ sluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. bar‐ selslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38. 2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomst‐ år personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1

  Selvstændigt erhvervsdrivende opkræves et bidrag til barselsudligningsordningen, hvis den pågældende har selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse, og efter årsopgørelsen for det seneste regnskabsår har et samlet resultat før renter, der overstiger maksimum for barselsdagpenge. Det foreslås, at bidraget fastsættes til 1.225 kr., hvilket svarer til det bidrag, som private arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat. Maksimum barseldagpenge udgør ca 20.000 kr per måned.

  Du har som selvstændig tre muligheder for at arbejde under din orlov:

  • Du kan arbejde op til 25 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 75 pct. af tiden med 75 pct. af de barselsdagpenge, du kan få på fuld orlov.
  • Du kan arbejde mere end 25 pct. og op til 50 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 50 pct. af ugen med halve barselsdagpenge.
  • Genoptager du dit arbejde med mere end 50 pct. om ugen, er det som at arbejde på fuld tid. Du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

  Den tid du som selvstændig arbejder under din orlov, skal du beregne i forhold til det antal ugentlige timer, du har oplyst til Udbetaling Danmark.

  Her er link til den ny lov

  Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

   

  HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

   

  SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
  DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

  MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

   

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

   

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

   

  ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

   

  Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

   

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

   

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

   

  ”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

   

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

   

   Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

  mandag den 9. november 2020

  Nye momsregler for salg og køb i EU fra 1/7-2021


  Dette vedrører vores B2C salg til private i EU - der er ikke ændring i handel mellem momsregistreret dansk virksomhed og momsregistrerede i EU.

  Jeg tager ganske enkelt så meget af teksten jeg kan fra Skats vejledning, for at sikre alt er med. Det korte og lange er, at fra 1/7-2021 skal der pålægges moms med den sats der er i kundens modtagerlande, for både varer og ydelser og 80 kr grænsen momsfrit ved import, bortfalder. 

  For privates KØB bliver der fra 1/7-2021 pålagt moms fra første krone for privates import at varer fra lande uden for EU. I dag er varer til værdi under 80 kr ex fragt momsfrie, men denne bundgrænse forsvinder.

  For salg til private i EU kommer der så også nye regler og både ydelser, som tidligere, og nu varer, er omfattet.

  De nye regler gælder typisk ved internethandel til forbrugere i EU.

  Tidligere "onestopshop" moms havde regler for hvorledes de første 10.000 Euro kunne være med dansk moms, og galt kun ydelser og ikke varer. Det virker til, at 10.000 Euro reglen videreføres således, at hvis dit samlede salg til EU holder sig under 10.000 Euro, så kan du pålægge dansk moms på hele salget, men det kan være klogt at tilmelde sig ordningen i alle fald, da du vil skulle dele momsen ud, hvis du pludseligt kommer over 10.000 Euro, så jeg ville tilmelde mig fra start.

  Ordningen hedder fremover Moms One Stop Shop - forkortet MOSS i det daglige. 

  Der bliver indført nye grænser for hvornår og ved hvilke beløbsgrænser den praktiske indberetning til EU landene skal ske.

  Fra 1. juli 2021 bliver momsreglerne ved salg til private i EU udvidet til, at moms på salg af både varer og ydelser til private i EU skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor eller varen/ydelsen bruges. Det vil sige, at virksomheder skal indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger varer og ydelser til private.

  Hvis du sælger til private i andre EU-lande via internettet, er salgene som hovedregel omfattet af reglerne om fjernsalg. Fjernsalg er salg af varer til private inden for EU, hvor du som sælger er direkte eller indirekte involveret i transporten af varen til kunden, for eksempel salg via internettet.

  Samtidig bliver de nuværende ordninger under One stop moms udvidet med en importordning.

  Reglen for varer omfatter ikke leveringer af brugte varer, transportmidler, kunstgenstande og antikviteter, som skal pålægges moms i afsenderlandet.(særordningens kapitel 17)

  Det har tidligere været planen, at reglerne skulle træde i kraft pr. 1. januar 2021, men på grund af Corona situationen, har EU-landene valgt at udskyde startdatoen for de nye momsregler med 6 måneder fra den 1. januar 2021 til 1. juli 2021.

  De vigtigste ændringer opsummeret:

  • Fra 1. juli 2021 gælder lovgivningen både varer og ydelser
  • Fra 1. juli 2021 bliver der lagt moms på første krone på import fra lande uden for EU
  • Der bliver indført en fælles grænse for EU-virksomheders afregning af moms ved salg til private i EU
  • Der bliver indført nogle ordninger, der gør det nemt at indberette og betale moms i ét land (Moms One Stop Shop; EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen)
  • Virksomheder, der allerede er en del af One stop moms, bliver automatisk en del af den nye Moms One Stop Shop-ordning - Du skal således ikke rent praktisk foretage dig noget, hvis du allerede er tilmeldt den gamle ordning.

  Registrering og betaling:

  Du angiver momsbeløb per land i hele DKK kvartalsvis og det samlede beløb indbetales på en betalingsidentifikation (+71 linje) og SKAT står for fordeling til EU landene

  Link til SKAT om sagen her

  Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

   

  HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

   

  SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
  DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

  MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

   

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

   

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

   

  ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

   

  Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

   

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

   

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

   

  ”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

   

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

   

   Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


  søndag den 25. oktober 2020

  Kontrollerede transaktioner - Indberetning for selskaber og ejere hver for sig

  Kontrollerede transaktioner skal indberettes både som del af selskabets selvangivelse og - af ejere med kontrollerede transaktioner i selskaber


  For selskabet sker det sammen med udfyldelse af selskabets selvangivelse hos SKAT

  Ejere i form af Fysiske personer, der har bestemmende indflydelse over et eller flere selskaber, og/eller har et eller flere faste driftssteder mv., skal anvende blanket 04.021 uanset de har haft, eller har haft udnyttet kontrollerende indflydelse.

  BLANKETTEN udfyldes digitalt via dette link
   - Ejere med alm selvangivelse må formentlig skulle have frist 1/5 men - blanketten er jo ikke som sådan integreret med denne, så nogen ville mene 31/8 som for 2021 er frist for selskabers selvangivelse også kunne være argument for de som ikke har nået det.

  Når der alene har været kontrollerede transaktioner i form af indberettet deklareret udbytte udbetalt kontant og/eller løn, der er indberettet som A-indkomst og udbetalt kontant, skal alene punkt 1-9 besvares.

  Det siger sig selv, at udfyldelsen er mindre kompliceret, hvis man ikke har haft kontrollerede transaktioner. Skat gennemgår det også, lidt mere "knudret" i LINK HER 

  Sidste år (2020) for regnskabsår 2019. var det blanket 05.021 der skulle sendes til SKAT under kommunikation som bilag for personer med sådanne indflydelse.) Har man allerede indsendt den, så bør det være OK også for 2020 regnskabet med indsendelse her i 2021, men jeg har selv også lige indsendt den elektroniske nu den kom.

  Definitionen på kontrollerede transaktioner er:

  Der er tale om kontrollerede transaktioner i tilfælde, hvor eksempelvis en person eller et koncernselskab, har bestemmende indflydelse over et andet selskab og har handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med dette selskab"

  Hvis du ejer mere end 50% af kapitalen ELLER har indflydelse som er mere end 50% af stemmerne, så skal kontrollerede transaktioner indberettes.

  Mellem dig og selskaber, kan typiske kontrollerede transaktioner være:

  1. Når du sælger eller køber aktiver mellem dig selv og selskabet, computer eller andet aktiv den ene eller anden vej.
  2. Når du udlejer noget til selskabet
  3. Når du modtager - eller betaler rente til selskabet for lån mellem dig og dette (rente er lovpligtig for alle lån fra hovedaktionær til selskab)
  4. Hvis der er en mellemregning mellem dig og selskabet (og her skal man naturligvis være klar på, at det skal der normalt ikke være i selskabets favør, da det ofte vil være meget problematisk aktionærlån.
  Du har også kontrollerede transaktioner hvis du som ejer af et selskab har mere end 50% ejerandel eller stemmeret - over et datterselskab.
  Typiske indberetningspligtige transaktioner kunne her være:

  1. Stiftelse af et selskab, kontant eller via apportindskud
  2. Likvidationsprovenu fra penge eller aktiver
  3. Handel men anparter i tilknyttede selskaber.
  Så er ting der ikke skal indberettes så som punkter, der i forvejen er del af anden indberetning:

  1. Løn til nærtstående som ikke er aktionærer
  2. Løn til hovedaktionær selv
  3. Udbytter
  4. Sambeskatning mellem selskaberne.
  Har du kun har løn eller udbytte og ingen andre kontrollerede transaktioner, så er det kun de første 9 felter i 05.021 du skal udfylde, med navn, dit CPR og så de indledende spørgsmål blot.

  Der er bod for ikke at aflevere til tiden, så gør det til en vane når du selvangiver personligt

  Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

   

  HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

   

  SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
  DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

  MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

   

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

   

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

   

  ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

   

  Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

   

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

   

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

   

  ”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

   

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

   

   Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD  lørdag den 22. august 2020

  Ny aftale om bedre muligheder for IVS aug 2020 i kraft 26 /2 2021

  Efter mange forskellige udtalelser fra Erhvervsministeren er der 21/8 indgået ny aftale, som skal redde en del IVS der eller står til tvangslukning efter 15/4-2021

  Loven blev vedtaget i 2020 men er først trådt i kraft 26/2-2021 ved erhvervsministeriets bekendtgørelse  (link)

  Det betyder, at man nu kan redde sit IVS og omdanne til ApS blot ved at indbetale forskellen mellem den oprindelige anpartskapital (f.eks. 1 kr) og de 40.000 kr med som ejernes indbetaling til kapital forhøjelse.

  Det svarer til, at man nu kan fortryde, at man stiftede IVS frem for ApS, og selvom man i mellemtiden har fået negativ kapital, så skal der ikke indbetales yderligere

  Omregistrering skal ske inden 15/10 2021, og sker det ikke, så kan erhvervsstyrelsen indsende selskabet til tvangsopløsning.

  Selskabets generalforsamling skal træffe beslutning om omregistrering til ApS. Hvis der i denne forbindelse skal foretages en kapitalforhøjelse – som der skal hvis der ikke er frie reserver nok i forvejen – skal denne forhøjelse vedtages inden vedtagelsen af omregistreringen. Der skal så også vedtages ændring af selskabets vedtægter, i det størrelsen af selskabskapitalen OG som selskabets navn ændres fra at inkludere IVS til nu at inkludere ApS.

  Omregistrering ved kapitalforhøjelse ved indskud af ny kapital, fra den oprindelige selskabskapital op til 40.000 kr (var der opr. stiftet med 1 kr - så 39.999 nye kr)

  Forhøjes kapitalen fra oprindelig selskabskapital op til 40.000 kr, så vil beviset for kapitalforhøjelsen skulle være:( bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019 § 18)

  1. Bankbilag hvor det fremgår, at kapital og evt overkurs er indsat på konto tilhørende selskabet. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation, så banken skal bekræfte.
  2. Udskift fra advokat klientkonto hvor det fremgår, at kapitalen er bogført i advokatens bogholderi på selskabets klient konto
  3. Erklæring fra advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.
  4. Erklæring fra revisor om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto/klientkonto tilhørende selskabet.

  Efter generalforsamlingen skal omregistreringen anmeldes på virk.dk vedhæftet følgende dokumenter:

  • Generalforsamlingsreferat
  • De nye vedtægter
  • Dokumentation for evt. indbetalt selskabskapital - se senere afsnit om dette.

  Fondsforhøjelse:
  Hvis der er frie reserver nok til at binde 40.000 kr, så kan man i stedet for at tilføre kapital, fra oprindelig selskabskapital op til 40.000 kr ,overføre pengene fra de af selskabets reserver, der kan bruges til den slags. Det kan bla.a. være den IVS-reserve hvor alle har skulle reservere 25% af årets overskud til IVS reserven. En sådan fondsforhøjelse gøres via generalforsamling, uden nødvendig revisor godkendelse, men i øvrigt på samme måde via generalforsamling og virk.dk.

  Apportindskud:
  Det kan også ske ved apportindskud af aktiver, hvilket kræver en revisorerklæring evt på baggrund af et officielt revideret regnskab, der ikke må være over 5 mdr gammelt. Igen er fremgangsmåden via generalforsamlinger mm det samme. I det fald skal der tages hensyn til negativ kapital, idet revisor skal kunne bekræfte, at den samlede kapital nu er 40.000 kr, så har man negativ egenkapital inden man skal omregistrere, så vil de fleste givet vælge at indbetale ny kapital, op til de 40.000 kr.

  Konvertering af ejers tilgodehavende til bunden kapital:
  Endeligt kan det ske ved konvertering af et tilgodehavende, som ejeren måske har hos selskabet. Dette tilgodehavende kan konverteres til bunden kapital (svarer jo til at indskyde penge, da disse penge jo så i forvejen blot er indskudt som lån og nu konverteres til selskabskapital. 
  Igen er fremgangsmåden via generalforsamlinger mm det samme.

  Husk selskabets navn skal skiftes til nu at hedde ApS til slut, da selskabsformen jo er en del der skal fremgå af hovednavnet (som jo tidl var IVS)

  Husk at ændre ejerbog med nye anpartsandele.

  -----------------------------------------------------

  Lovforslaget medfører, at de som stiftede IVS reelt får muligheden for at fortryde, at de ikke fra start valgte ApS, ved at sikre der er indbetalt samme selskabskapital som krævet af ApS, uanset den samlede egenkapital, skulle være negativ ved omregistreringen.

  Det kan den jo også være i eksisterende ApS er formentlig begrundelsen.

  Lovforslaget med begrundelser kan læses HER I LINK

  Jeg kan forestille mig, at en del selskabsejere må overveje - hvad skal jeg vælge, hvis selskabets kapital på tidspunktet for omregistrering faktisk er sådan, at der, via opsparet overskud og IVS reserve måske er 20.000 kr der kan bindes som selskabskapital:

  • Enten kan jeg betale for revisorerklæring, som let koster 5-15.000 kr, hvorefter der kun skal 20.000 kr nye ind for at opnå de krævede 40.000 kr i bundet selskabskapital 
  • Eller - indbetale 39.999 kr og dermed spare revisor erklæringen og ikke skulle tage hensyn til kapitalen inden forhøjelsen
  -----------------------------------
  Samlet: En løsning man nok ikke kunne have sagt meget imod fra starten, men totalt tosseri, at det skal komme så længe efter loven trådte i kraft. Kan vi ikke bede om lovgivere som tænker inden de endeligt lovgiver - først stiller en ultimativ lukke trussel og en dato - og så længe efter, nu kommer med denne mulighed

  Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

   

  HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

   

  SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
  DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

  MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

   

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

   

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

   

  ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

   

  Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

   

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

   

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

   

  ”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

   

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

   

   Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

  torsdag den 20. februar 2020

  Bank - ikke helt let at få konto - brev til ministeren


  Jeg tror de fleste i dag anerkender, at det kan være ganske vanskeligt at få en konto i banken til nystiftet firma. Årsagen kan være, at en del iværksættere slet ikke forstår og anerkender, at banken SKAL stille en lang række spørgsmål og kræve dokumentation for mange ting OG - helt naturlig, også i hvidvasklov, - kan og bør bede om et budget og en forretningsplan.

  Bank bashing, hvor en del iværksættere i f.eks facebook sammenhæng, hænger banker ud som uhyrer, fordi de tager betaling for en konto, eller giver negativ rente, gavner bestemt heller ikke bankernes lyst, til at tage nye små iværksættere ind.

  Sandheden er, at uden et ret højt startgebyr, så koster det ofte bankerne mere end de kan tjene på den type forretning.

  Det ændrer jo så ikke ved, at det er galt, hvis nye firmaer ikke kan få en konto, uanset de afleverer alt det materiale de skal, og er villig til at betale en vis pris for en erhvervskonto, ligesom det i mine øjne, er en uskik, at visse banker - f.eks Jyske - er begyndt at stille krav om revisor - også til helt små nystartede.

  Jeg har derfor skrevet dette brev til erhvervsministeren, og I kan lige se det, da det jo fint dækker min mening om, at der måske bør komme et lovkrav om, at bankerne skal stille en MEGET simpel risikofri konto til rådighed, mod en rimelig betaling, som bør forhandles på plads med deres organisation Finans Danmark.

  Største ulempe ved pligt til at stille konto til rådighed er nok, at prisen og kravene - til en mere avanceret konto, så KAN risikere at gå op, men her er vi nok nødt til at acceptere, at det jo er forretninger som SKAL tjene penge og, at der trods alt er en del konkurrence.

  Her er brevet til erhvervsministeren: 

  Alle større fora flyder over med nye iværksættere, som ikke kan få den lovpligtige nemKonto til deres nystiftede selskab. Rigtigt mange er i vildrede.

  En del af problematikken er givet, at mange mener, bankerne skal stille sig gratis til rådighed, eller nægter at skulle aflevere budget og forretningsplan, men det ændrer ikke ved, at mange, uanset de vil betale hvad det koster, får afslag i alle banker, til den lovpligtige nemKonto.

  Dermed er man jo så afskåret for lovligt at kunne drive sit nystiftede firma. 

  Jeg forstår helt, at banker ikke vil løbe risiko og, jeg forstår også, at de er pålagt stort ansvar  fra lovgiverne til hvidvask kontrol, så derfor bygger mit forslag også på en konto som aldrig kan give banker risiko, og til en pris som bankerne kan sandsynliggøre som rimelig.
  Prisen kunne også afhænge af antal ejere mm - da flere personer kan øge arbejde med hvidvaskkontrol mm

  Hvis en nystiftet virksomhed får nej til banken fra alle sider, og generelt også får forbud mod at anvende deres personlige konto erhvervsmæssigt, hvilket er rimeligt med hensyn til hvidvask lov - så stopper iværksætter eventyret dér.

  Når det offentlige stiller kravet om lovpligtig nemKonto til erhverv, inden første kontakt med det offentlige (f.eks. moms retur), så må der også en regel til, der sikrer, at dette som udgangspunkt er muligt at få, ganske som loven er for personlig NemKonto.

  Jeg ville, hvis jeg var regeringen, overveje om der skulle lovgives, så banker SKULLE give alle CVR en meget simpel erhvervskonto, når krav om NemKonto er uomgængeligt lovkrav fra myndighederne, i alle fald til alle momsregistrerede firmaer. 
  Jeg ville forhandle med bankernes organisation Finans Danmark om en konto lignende visse danske og udenlandske bank apps.

  1
  En ren top-op konto med et rent hævekort - debetkort - også af top-op typen, og med forbud mod betalingsservice tilknytning (som kan trække enhver konto i minus).

  Der kunne også for en sådan konto være forbud mod webshop betalingsløsninger som kunne give bankerne charge back uden der var penge på kontoen. 

  2
  Jeg ville forhandle en basis pris - nok ca. 2.500 kr opstart og 200 kr per måned, for en sådan konto (kunne fraviges hvis banken kunne vise anden omkostning direkte) 
  Jeg ville forhandle en fast skabelon, som Finans Danmark kunne se som tilfredsstillende for basis hvidvask kontrol, så alle banker i princip kunne have den samme pakke som krav til oplysninger, til disse små erhvervskonti. 

  Herved var bankerne godt hjulpet, og kunderne vidste præcis hvad der skulle udfyldes og vedhæftes ved ansøgning, så det ikke er manglende oplysninger der stopper ønsket om bankkonto. 

  3
  Nægtede banken alligevel at tage en erhvervskunde, så skulle de skriftligt redegøre for hvorfor de tager den undtagelse - og et klagenævn ved f.eks. Finans Danmark - eller andet sted - skulle så kunne afgøre, om det var rimeligt (Det kunne jo være banken  direkte af hvidvask kontrol havde grund til at tro der var ulovligt formål - eller kunden kunne have været truende overfor ansatte, ganske som det gælder ved personlig Nemkonto)

  Der må ikke stilles andre betingelser for optagelsen (ex ikke aut. revisor som udgangspunkt - til en så enkel og helt risikofri konto) ganske som bankerne jo heller ikke gør det til private. 

  Stilles alligevel sådanne krav, skal det være skriftligt begrundet og kunne indankes, så det ikke bruges til blot at fravælge alle nystiftede.

  Ønsker kunder konti der kan tilsluttes betalingsservice, betalingsordninger for webshops, som via chargeback kan give banken risiko, og alm visadankort der kan trækkes over, så må bankerne have frie hænder, i forhold til de krav de stiller kunden.

  Formålet er alene, at sikre, at alle lovlige firmaer kan få en konto i banken - uden risiko for banken, og med anerkendelse af en rimelig betaling for en sådan simpel kontoform. Nægter banken det - så skal det begrundes og kunne godkendes af et Finans Danmark udvalg.  SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

  Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

  ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

  Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

  ”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

  Søg i denne blog