fredag den 1. december 2023

Julegaver

Der er faste regler for Julegaver og deres satser. h
Omfattet af fradrag for Julegaver er:
  • Virksomhedens ansatte
  • Ulønnet registreret arbejdskraft, f.eks advisory board, bestyrelse og praktikanter - bemærk registreret, som for en bestyrelse der er registreret i erhvervstyrelsen. Ikke registreret bestyrelse leller hjælpere er ikke omfattet, da de jo eller bare er forretningsforbindelser - hvor det så ikke er fuldt fradragsberettiget - men som repræsentation/gaver.

Ting-gaver til under 900 kr for 2021-22 i alt:

Gaver der omfatter ting som vin, chokolade, køkkenudstyr – i modsætning til kontanter og gavekort, kan man give for op til 900 kr. per medarbejder. Julegavers værdi, tæller med i grænsen for skattefrie Personalegoder på i alt 1.200 kr. inkl. moms  (se under personalegoder).

Gives der gaver for mere end 1.200 inkl moms for et år, så skal hele beløbet – lige fra krone et – beskattes MEN her må man holde julegaven på højst 800/900 kr. ude af regnestykket.

Overstiger julegavens værdi 900 kr. altså fra 901 kr. så må julegaven ikke holdes ude af beregningen af det samlede fribeløb på 1.200 kr., men skal indgå ved beregningen af personalegoder omfattet af den samlede 1.200 kr. grænse.

Er der slet ikke givet andre personalegoder, så kan julegaven således koste op til 1.200 kr. inkl, moms - i sig selv.

Kontantgaver og gavekort der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige, så der er kun tale om ting-gaver, eller gavekort til bestemte ting når vi ser det fradragsmæssigt. Kontanter gavekort uden specifik vare mm - og tilsvarende, har arbejdsgiveren pligt til at indberette.

Dette gælder uanset gavekortet bruges som Julegave, eller til jubilæum eller andet. 

Skatteindberetning gælder for gavekort der gives bredt til f.eks. køb i en forretningskæde, et varehus, den lokale handelsstandsforening eller tilsvarende.
Det har ikke betydning, at kortet ikke kan veksles til kontanter.

Gavebeviser der alene kan anvendes til valg af specifikke gaver ud fra en liste, bestemt af dig som arbejdsgiver, giver fradrag.

BDO revision beskrev for nyligt skatteopkrævninger i selskaber med gavekort helt ned til værdi 50 til 300 kr.

Der er ikke momsfradrag for gaver til personale - hvilket jo også forklarer, at grænserne er inkl. moms.

Julegaver til mere end 1.200 kr. inkl moms er altid skattepligtige.

JULEGAVER TIL EJER DER ER ALENE I SELSKAB ELLER PERSONLIG VIRKSOMHED:

Ejer kan ikke give sig selv eller sin medhjælpende hustru en julegave med fradrag. Det forudsætter, at det er til egentlig ansat personale. Gives til alle ansatte, vil ejer også kunne modtage.

Jeg bad skat om officielt svar, til brug for dette indlæg, og fik dette skriftlige svar:

'Gaver til medarbejderne er skattefri, fordi de er en del af de goder, som gør, at medarbejderne finder det attraktivt at arbejde i en virksomhed, og derfor er de fradragsberettigede. 

Derimod arbejder en selvstændig uanset, om de får frysegoder eller ej – og julegaver anses ikke nødvendigt for at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i firmaet'

Anden revisor i facebook gruppe refererede det svar han fik fra skat:

Ansatte hovedaktionærer vil være omfattet af personalegodereglerne i ligningslovens § 16, stk. 3. Det er uden betydning om vederlag udbetales i kontanter eller goder. Der er ikke krav om at der er andre ansatte, men en hovedaktionær skal indgå aftaler mellem sig selv og selskab på armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2.
Så det vil være en konkret vurdering af om selskab også ville have givet tilsvarende goder til en uafhængig part. 

Min personlige konklusion er, at jeg ikke ville bruge gave til hovedaktionær der ikke kan sandsynliggøre, at denne arbejder reelt mange timer i selskaber - gerne via løn, men i alle - arbejder reelt, hvis der ikke er andre ansatte der får tilsvarende. 
Jeg vil også være sikker på, at hovedaktionæren jo så også skal være omfattet af lovpligtig arbejdsskadeforsikring, da det jo er krav for netop - ansatte. Jeg synes måske ikke helt det er risiko værd, for 1000 kr uden skat - men det er individuel bedømmelse.
SAMLET SKEMA FRA SKAT VEDR. JULEGAVER TIL FORSTÅELSE:JULEGAVENS VÆRDI
VÆRDI AF ANDET PERSONALEGODE
BESKATNING
FORKLARING
800 KR.
0
Ingen
En julegave til høst 800 kr. Udløser ingen beskatning
1.200 KR.
0
Ingen
Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
800 KR.
400 KR.
Ingen
Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen op 1.200 kr.
810 KR.
400 KR.
Beskatning af 1.210 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
800 KR
500 KR.
Beskatning af 500 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 500 kr.Giver arbejdsgiveren gaver over bagatelgrænsen til medarbejdere, skal disse indberette værdien til skat. Det er EN samlet grænse, så arbejder man for flere arbejdsgivere, er det den samlede grænse der tæller, som gennemgået siden, 800 2019 og 900 kr 2020 samt samlet 1200 kr begge år INKL moms  som - maksimum for ting-gaver. 

Medarbejderen skal derfor lægge værdien sammen, hvis de modtager gaver fra flere arbejdsgivere, når beløbet overstiger grænsen samlet.

Gode Julegaver kan være Iværksætterbøger - Nederst mine egne 8 bøger hvor du kan se indholdsfortegnelse

Jeg blogger efter min bedste viden, men kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller misforståelser.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber - 2019 version med de nye kapitalkrav og inkl. IVS med de nye regler

”IVS” – Om at drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

lørdag den 4. november 2023

Beskatning af Cryptovaluta + lidt om kommercielt brug.

 


Cryptovaluta, som f.eks Bitcoin har i dag en hård, og i manges øje, uretfærdig beskatning.

De er ikke omfattet af alm skattelovgivning om finansielle kontrakter, så du skal selv føre nøje regnskab med alle handler du foretager.

Hver handel beskattes for sig. Tab giver fradrag som ligningsmæssige fradrag med knapt 26% værdi, mens gevinster beskattes som personlig indkomst med en skat mellem ca 37% og 53%

Tab kan således ikke fremføres til modregning i senere gevinster, hverken inden for året, eller til senere år.

Her kan ses, at SKAT er aktive i kontrollen med mere end 300 borgere der har måtte betale mere end 58 mio i skat for 2019 til 2021 LINK

Her er link til god SKAT gennemgang af samlet cryptobeskatning for private

Angivelse i årets oplysningsskema (selvangivelsen):

Tab - årets samlede tab fra alle handler opgives i rubrik 58 til kun ligningsmæssig fradragsværdi

Gevinster, årets gevinster lagt sammen, men ikke fratrukket tab - skrives i rubrik 20

Investeres via EFT (som crypto CFD) beskattes ikke kun realiserede men efter lagerprincippet ult. hvert år - gevinst og tab.
Direkte investering i crypto beskattes kun for realiserede (handler)

Sådanne finansielle kontrakt er beskattes så som kapitalindkomst med fra 37-42% skat på gevinst -  og tab giver fradrag med max 33 - ned til 25% - forudsat man har andre finansielle kontrakter at trække fra i. Ellers fremskrives tabet generelt.

Begge skattebetragtninger er godt gennemgået i DETTE LINK


Generelt spekulationsbeskattes aktiver som ikke er omfattet af særregler som for Fast ejendom, aktier og fordringer. Undtagelser er så, hvis de er brugt i næring (aktiv drift modsat passiv opbevaring) Der er ikke nok at handle for dem, for at det er næring. Det vil også, med mindre de indgår i egentlig drift/næring være spekulation at gemme dem, for handel senere.

Dette forstærkes i den juridiske vejledning, at de ikke, som f.eks et maleri, kan anvendes til at udsmykke værelser med, og ikke, som f.eks en dyr violin, til at spille på.

V.DK har en god gennemgang af udvidelse af begrebet spekulation og handel ved crypto i dette LINK

Når vi taler direkte investering i Cryto, er her et eksempel som kan vise, at selvom man måske i et år ikke har tjent spor og heller ikke tabt noget, med andre ord, er gået i rent 0, så vil kunne opleve at man beskattes:Der fra skatteministeriet givet besked til skattelovrådet, om at gennemgå denne lovgivning og komme med forslag til ændringer, senest i 2023 - hvilket jo tidligst vil give ikrafttræden i 2024

  • En forudsætning for en "normalisering" vil givet blive, helt som finansielle kontrakter, at købet med det samme-  fra hvert køb -  skal være meddelt skat, for at man får mulighed for at fradrag et tab i senere gevinster.
  • Herefter vil beskatning så kunne ske som kapital indkomst og:
  • Man vil have ret til fradrag for tab i senere gevinster i samme investeringstype - cryptovaluta.
  • Der vil givet også blive en pligt til, at alle danske bitcoin udbydere opgiver alle handler til det offentlige. Her er der også internationalt samarbejde, så det er sandsynligt det vil komme til at omfatte langt de fleste større udbydere.

Det vil give staten den fordel, at der bliver mere kontrol med handler, da personer der ikke angiver køb, dels vil miste mulighed for fradrag af tab og dels vil kunne sigtes for skattesvindel.

Erhvervsmæssigt brug:
Jeg vil her blot pege på den risiko der kan være med hvidvaskkontrol og compliance.

Der er jo ikke megen tvivl om, at crypto bruges af kidnappere og personer der lukker store firmaers IT ned - mod krav om betaling i crypto - bortførelsesløsepenge ligeså, ligesom der givet er et eller andet niveau af hvidvask af sorte penge til hvide i brugen.
Det kan betyde, at man som virksomhed KAN anklages for ikke at have godkendt hvidvask kontrol af betalinger - og dermed kritik af compliance.
Der er behov for en crypto-valuta der i langt højere grad kan føres kontrol med. 

SKAT
har i bindende svar LINK angivet, at hvis man ex kan begrunde investering i selskabsform i f.eks BTC med ønske om at undgå negativ rente, ville det ses som del er selskabets sfære og indgå som gevinst og tak i resultatet - jævnfør LINK

Erhvervsmæssig investering er hæmmet af, at skat forsat ser investering i cryptovaluta som del af privatsfæren, og man derved risikerer at blive personligt beskattet. Dette forhold kan skattelovrådet nok se på samtidigt.

Brug som betalingsmiddel vil være muligt, men hæmmes så yderligere af de store svingninger i kurs, noget der dog intet har med skat at gøre, men kommer af, at valutaen ikke i sig selv er baseret i anden værdi, end det som køberne spekulerer i.

Man kan læse meget mere om disse sidste forhold i dette tidligere blogindlæg i linket.

Husk også, at hvis du mister din kode til din wallet - så er der ikke skattefradrag for tabet (som i princip ikke er endeligt konstateret). 
SKM2018.104 SR Ved evt hacking og snyd, skal der også mange sikre beviser til, og generelt bindende svar fra SKAT, hvis du skal have fradrag.

Her er en - i alle fald her i April 2022 RIGTIG god gennemgang fra Samar law i link

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

lørdag den 21. oktober 2023

SKRÆKEKSEMPLER på "gør det selv regnskab" der kan gå HELT galt


Under min indledning her, får I en del eksempler som viser hvor galt det for ofte går,

Jeg er ikke fortaler for, at man skal bestå studentereksamen eller andet, for at blive selvstændig, men jeg tror, at f.eks et lille kørekort, man skulle tage, inden man stiftede CVR, kunne redde mange fra dumme fejl.
Det er oplagt, at de mange super regnskabsprogrammer kan være god hjælp, men hvis man tror, at alt så er "gør det selv" så tager man ofte fejl.

Jeg vil altid opfordre alle til, selv hvis de er gode til at bruge programmerne, så lader de lige regnskabet afluse, mindst hver gang inden der skal afregnes moms de første 4 gange og så inden året afsluttes

Alternativt et gratis obligatorisk kursus på 1 time hos SKAT eller Erhvervsstyrelsen til alle, men problemet der vil være, at det gør det umuligt at stifte samme dag man vil, da der altid vil være ventetid på kurser
Her et par kørekort eksempler

Personlig virksomhed kørekort
MOMS kørekort 
Det er ikke min forventning, at man som sådan skal bestå, blot skal man kunne læse regler for hvert spørgsmål klart og tydeligt, og derefter selv sætte kryds de rigtige steder. Det vil gøre, at mange misforståelser kan undgås.
Jeg skriver ikke dette, for at få arbejde, for jeg har INGEN betalte ydelser

Her er nogle skrækeksempler fra div. Facebook iværksætter sider - naturligvis anonymiseret

-----------------------------------------------------------------

Anonymt medlem
  min 

Jeg kunne ikke få erhvervskonto til mit ApS så jeg har bare ladet mine kunder betale til min egen konto. Det er gået sådan i næsten to år, en nu siger skat, at jeg skal betale skat af alle de 480.000 kr der er kommet ind, selv om jeg ikke har brugt pengene selv og jeg skal betale dem alle tilbage til en bank som har mit ApS som kunde. Jeg vil tabe alt og gå konkurs. Hvad gør jeg?

JH: Eksempel, hvor en simpelt krav om lige at sætte sig ind i regler for brug af privat konto og private hævninger uden skat, kunne have reddet en person
Anonymiseret af mig  
Hej
Spørgsmål ang GÆLDSTYRELSEN
Jeg har fået et brev at jeg skylder gældstyrelsen og de ville komme på min privat adresse og lukke firmaet (emv). Hvad sker der hvis jeg har et aps bliver det også lukket, aps er forholdsvis ny?

JH: Endnu et eksempel på en, der er kommet helt galt af sted med sin personlige virksomhed - for den skal være gal før den ender der. Simple krav til viden om hvad man kan og må i personlig virksomhed, kunne have reddet en person, der nu let mister levebrød og før smadret økonomien

 Anonymt medlem 15 min

Kan det betale sig at tage lån til samlet skattegæld fra min enkeltmands på ca 400.000? Og er der nogen som vil låne mig penge til det? JH: Skattegæld på 400.000 kr får man ofte kun fordi man totalt har misset skatteregler som man godt kunne have undgået, hvis kravene til basis viden var større, inden man stifter noget, Den vil forfølge spørgeren i mange år frem ofte,

 Anonymt medlem

  min 
Hej alle. Jeg er ifbm en enkeltmandsvirksomhed desværre end i lidt af en gæld. virksomheden stod i mit navn, og desværre godtog skat ikke kunstnermoms (det var et galleri) derfor er jeg endt med en kæmpe momsregning, samt tilbagebetaling af corona-støtte. Samlet lidt over 200.000.
Derudover skylder jeg omkring 100.000 til private kreditorer.

JH: Tænk hvis personen her havde taget lidt hjælp fra dag 1 til et ikke helt let spørgsmål om kunstnermoms. Måske tilmed bedt om bindende svar fra SKAT, og måske også havde haft lidt hjælp til at huske, at der var krav til dokumentation mm ved Corona hjælpepakker.

 Anonymt medlem

  
 mmemme
Jeg har solgt for lige lidt mere end 50000 kr i år fordi jeg fik at vide, at man ikke skulle have firma og måtte sælge for 50000 kr uden skat. Jeg har heller ikke regnskab. Nu vil skat pludseligt have moms og en bøde af det hele - og de vil have jeg skal betale skat af det. Det er over 50.000 kr ialt og det har jeg slet ikke. Hvordan kan de pludseligt bestemme det?
JH: ja her var ikke megen redning i lidt flere krav ved stiftelse af nyt firma, men stadigt sørgeligt eksempel på en, der helt har misset reglerne for hvornår man er skattepligtig, og hvornår moms skal med. Et lille kørekort som man kunne tage, inden bestemte sig for at drive erhverv, kunne måske have været en redning
Anonymisere af mig
 min 
Jeg har brugt min private bil i firmaet. Jeg har bogført halvdelen af alle regninger i mit firma, da jeg bruger bilen lige meget i firmaet og privat, Nu vil skat ikke acceptere mit fradrag selv om jeg har kørt alt det. De vil have en bog over alt jeg har kørt for at jeg kan have fradrag og for at gøre det helt skørt, skal jeg betale alt det tilbage, som mit ApS har betalt af regninger for bilen. Jeg har altid hørt man måtte trække halvdelen fra i firmaet og nu kan jeg lukke det hele for de penge har jeg slet slet ikke?
JH: Har altid hørt, er ofte fejlen. Man har hørt fra en ven, at han trak en halv bil fra eller altid holdt middag for ham selv ude i byen de fleste dage på firmaet, for det gør hans venner da. Det har næppe været mindste ond vilje, men for det første går det ikke bare at sætte halvdelen, og tro SKAT godkender for ejeren og . for det andet må man aldrig bare betale noget fra et ApS til en ejer, uden om skat. Resultatet er, at alt han har hævet fra ApS til ham selv nu beskattes fuldt OG skal betales tilbage til det ApS der har udbetalt En sådan fejl kan ødelægge hans forretning - og måske bringe ham ud i slem gældsknibe

Anonymisere af mig
 

Jeg har købt et hus i mit ApS og  lejer det billigt ud til mig selv, men først nu siger skat, at jeg ikke selv må bestemme huslejen, når jeg ejer firmaet. Jeg er glad for den husleje ApS får, men skat vil bestemme den skal være meget højere og kræver en masse i skat af mig. Hvordan kan de bestemme hvad jeg vil leje ud til? Jeg kan slet ikke betale alt det og vil heller ikke bo så dyrt, og hvad skal jeg så med huset, når det er skat der bestemmer?

Ja - lyder jo også som om det var to forskellige - ApS og ejeren men det er godt eksempel på, hvor en person både får en masse skat at betale og hvor hele ideen med ApS køb af huset, falder til jorden med et brag. Det duer ikke at gøre sådan noget uden at have basis viden
anonymiseret af mig: Jeg har en ApS virksomhed og er momsregistrerer - jeg har købt noget brugt værktøj fra en Privat sælger som skal anvendes i mit arbejde. Er der ikke noget moms jeg kan få retur?

Bare som sidste eksempel på hvor farligt det er, når en ejer af et ApS selv tager sig af regnskab, og ikke ved, at man IKKE kan trække moms fra hvis ikke den fremgår af regning fra dansk momsregistreret Der er givet risiko for masser af fejl i det regnskab, som i noget nær 40% af alt skat kontrollerer, og det kan koste selskabet livet og en selv ens økonomi til slut

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN

I MIN BLOG SOM DETTE LINK 


SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO
MANGE

AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

”START-UP" 

Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende e-bog bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften
”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag
"ApS" Alt om anpartsselskaber
”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Facebook

Søg i denne blog