torsdag den 15. september 2022

Tvangsopløsning OG genoptagelse af et selskab


TVANGSOPLØSNING: Selskabslovens kapitel 14  § 225-§ 230


HVAD SKER I PRAKSIS:

Et selskab sendes til tvangsopløsning, hvis en af følgende fejl begås:
 • 1 Selskabet indsender ikke årsrapport i tide
 • 2 Selskabet mangler en revisor, med mindre selskabet lovligt har fravalgt revision af årsrapporten
 • 3 Selskabet har ikke en lovlig ledelse, f.eks. direktøren er afmeldt.
 • 4 Det ikke er muligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede adresse for virksomheden
 • 5 Selskabet ikke har reageret på tabt kapital
 • 6 Selskabet ikke har registreret legale eller reelle ejere korrekt

Før Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning, varsler styrelsen selskabet om de forhold, som skal bringes på plads for at undgå en tvangsopløsning. Dette sker via besked i E-Boks, så se til, at du får besked omgående personligt som ejer, hvis der er beskeder i selskabets e-Boks. Du får her en kort frist, ofte 14 dage, til at udbedre manglen.

Hvis ikke du reagerer, så der der det, at Erhvervsstyrelsen sender besked til skifteretten, som skal foretage tvangsopløsningen. Selskabets senest registrerede ledelse vil herefter blive indkaldt til skifteretten.

Her skal du enten som øverste ledelse/direktør/ejer møde op og give forklaring, eller du kan opleve det klarer via telefonen.

GENOPTAGELSE:

Du får en 3 mdr. frist fra indsendelse til opløsning til at få selskabet genoptaget. Du kan normalt anmode om genoptagelse - også uden erklæring om, at kapitalen er fuldstændig, inden for fristen men ved manglende revisorerklæring om kapitalen, vil du få brev med 4 ugers frist til også at få den del på plads.

Du kan ikke få det genoptaget, hvis det tidligere har været sendt til opløsning inden for 5 år. Har du mange selskaber inden som har været gennem tvangsopløsning kan det også være en forhindring

Fristen på 3 måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen inden de 3 måneder er gået.

Da det vil komplicere arbejdsgangen - hvis først skifteretten har udpeget likvidator inden du anmoder om genoptagelse, så bør du altid anmode om dette hurtigst muligt, inden skifteretten begynder sin behandling af sagen.

Skifteretten kan vælge en formløs opløsning, eller hvis der er en del kreditorer mm, udpege en likvidator.

Rent praktisk kræver genoptagelsen, at en revisor skal bekræfte bl.a.. at selskabskapitalen er til stede på tidspunktet for genoptagelsen.

Betingelserne for at selskabet så genoptages er, at:


 • Der ikke er ulovligt aktionærlån og
 • Egenkapitalen er til stede på det tidspunkt, man beslutter sig for at genoptage.
 • Selskabet ikke i forvejen har været under tvangsopløsning indenfor de seneste 5 år.

Revisor skal udarbejde en erklæring om, at der ikke er ulovligt aktionærlån og at egenkapitalen er på plads.

Det er ikke noget med, om der er 40.000 på banken, men drejer sig om egenkapitalen i en balance der udarbejdes på genoptagelses datoen. Man kan sagtens have 40.000 kr. i banken men skylde 100.000 bort til skat og andet, og så er kapitalen jo langt fra 40.000 kr. Selskaber stiftet med mere end 40.000 kr. skal naturligvis så have det mere til rådighed.
Det er således ikke nok at se på sidste års regnskab, der skal udarbejdes en ny balance. 

Har det er et holdingselskab med et eller flere datterselskaber, så skal revisor også ind og vurdere dette datterselskabsværdi på genoptagelsestidspunktet, da selskabets værdi jo så indgår i det holdingselskab du har fået sendt til opløsning.

Undgå at skifteretten når at udpege likvidator:

Skifteretten kan vælge at lade et selskab opløse formløst, hvis alt tyder på der ikke er aktiver i selskabet til at finansiere en opløsning via likvidator.

Hvis Skifteretten vurderer, at selskabet har aktiver af en værdi, der både kan dække omkostningerne ved opløsningsbehandling samt gæld til kreditorer, opløses selskabet gennem likvidaton. Denne fremgangsmåde bruges som regel også, hvis selskabet ikke har oplyst omkring alle dets aktiver, og Skifteretten skønner, at selskabet har mulighed for at tilbagebetale deres kreditorer. Omkostninger ved likvidation dækkes enten af selskabets egne midler, eller helt eller delvist af staten.

Hvis du vil undgå, at en likvidator skal godkende genoptagelsen, ud over dine omkostninger til en revisorerklæring, så bør du altid søge genoptagelse hurtigt efter du får besked om forholdet, og så vil der normalt ikke blive sat likvidator ind som fordyrende mellemled.

Prisen for revisorerklæringen afhænger af hvor kompliceret et regnskab er, om der er datterselskaber og om kapitalen er fuldt tilstede eller ikke. Den kan ses i alt fra a 8.000 kr. og væsentlig op derfra. 

PERSONLIG HÆFTELSE har man normalt IKKE ved et selskab. Det vil dog kunne opstå, hvis kreditorer anmelder, at de mener man har drevet selskabet groft uforsvarligt, f.eks. har optaget gæld på et tidspunkt, hvor det burde være klart, at man ikke ville kunne betale enhver sit. Det vil kunne føre til dom for "hæftelsesgennembrud" og dermed personlig hæftelse for ledelse/ejere.

Det er i alle fald oplagt, at gøre alt for at undgå at begå fejl, der fører til tvangsopløsning.

En del vælger, bevidst at afmelde direktør, for at få gennemført tvangsopløsning frem for en reel lukning af selskabet.

Krav til fysiske personer, som stifter, er at vedkommende:

 • er mindst 18 år,
 • ikke er umyndiggjort eller under nogen form for værgemål, og ikke er under rekonstruktion eller konkurs.
For selskaber gælder:
 • At det stiftende selskab har rets- og handleevne, som blandt andet betyder, at et selskab under stiftelse ikke kan stifte et andet selskab, ikke er under rekonstruktion eller konkurs og ikke er under tvangsopløsning.
                                       ---------------------------------
Jeg anbefaler ikke denne løsning.

Man vil for al tid nu vil stå i CVR som en med et tvangsopløst selskab bag sig, så vil banker, leverandører kunne være skeptiske fremover.

Det kan sammenlignes med, at komme af med det gamle køleskab, ved at smide det i vejkanten, og overlade det til det offentlige at få det skaffet bort, med de omkostninger der er. 

Tvangsopløsning koster det offentlige mange penge, let 15.000 per lukning som man påfører andre mennesker
 
Denne løsning kan være billigst, hvis ejerne eller ledelsen ved, at der ikke er aktiver til dækning af gælden og ikke til en frivillig likvidation. Løsningen er dyr, hvis der faktisk er aktiver, for i så fald vil alle omkostninger ved løsningen blive pålagt selskabet, og  jo dermed give mindre til overs til aktionærerne.

Man ”fremprovokerer” en tvangsopløsning ved at man f.eks. ikke indsender årsrapport (kan give bod til ledelse inden men den kan ofte gå med i tvangsopløsningen), eller ved at der ikke er lovpligtig ledelse. Det betyder, at hvis direktør (alle direktører) afmeldes – eller hvis selskabet i vedtægterne og efter reglerne  er underlagt revisorpligt, ved at revisor afmeldes.

Tilføjer man bemærkning om, at aktionærerne ikke vil vælge ny ledelse/revisor, starter tvangsopløsning relativt hurtigt. Hvis der ikke er aktiver af betydning, og selskabet insolvent, vil opløsningen ske uden direkte omkostninger for aktionærerne. 

Ledelsen vil ha pligt til at svare ærligt og korrekt på skifterettens spørgsmål, og kan ellers få personligt ansvar.

Hvis du afgiver urigtige oplysninger, kan du straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. straffelovens § 296 stk. 1 nr. 2. Kapitalejere hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gælden, forfalden som u forfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens angivelse, jf. selskabslovens § 216 stk. 4.

Løsningen kan være den bedste, hvis et selskab f.eks. alligevel er tomt. Evt bod for et for sent regnskab forfalder først når dette indsendes. Det betyder at hvis det slet ikke indsendes, så falder der ikke en bod. Dette kan dog være under ændring.

Evt. bod for ikke at indsende selskabsselvangivelse eller moms kan gives personligt og kan derfor godt ramme ejerne efter en lukning. 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog