torsdag den 20. september 2018

Lønmodtager eller fakturere som selvstændig kort

Det kan være meget dyrt, at kræve, at de som skal udføre arbejde for en, skal skaffe sig CVR og fakturere, frem for at ville ansætte. Det kan være dyrt, både for arbejdsgiveren OG den der fakturerer.


Der er IKKE frit valg på alle hylder, i forholdet LØNMODTAGER eller SELVSTÆNDIG.

Moms kan underkendes for "kunden" og dig, så kunden mister momsfradrag og du skal betale skat af den moms du har faktureret - OG:

Fakturering fra et selskab, hvis det er lønmodtager job - vil kunne betyde en skat langt over 100% - og der kan tælles 3 år tilbage = det kan være en ren katastrofe.


Hvad fradrag angår kan 
Arbejdsgiverkontrollen gennemføre en egen bedømmelse. De er så begrænset af 3 års frist i skatteloven med mindre det er hovedaktionær der udfører arbejdet i selskabsform, hvor kontrollen kan gå 5 år tilbage.


LØNMODTAGER:

At være lønmodtager betyder, at du er i et ansættelsesforhold. Det vil sige, at du arbejder efter arbejdsgiverens anvisninger, for dennes regning og risiko, og som led i en aftale.
Forhold, der betyder, at du er lønmodtager

Karakteristika inden for det enkelte forhold
Du arbejder efter arbejdsgiverens anvisninger
Der er fastsat regler for, hvordan og hvornår du skal udføre arbejdet, og der er tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse.
Du kan ikke bestemme, hvilke arbejdsredskaber og materialer der skal bruges ved arbejdets udførelse.
Du kan typisk ikke ansætte arbejdskraft.
Du arbejder for arbejdsgiverens regning og risiko
Du betaler ikke de udgifter, der er ved arbejdet.
Du har ikke en reel økonomisk risiko ved arbejdet.
Indtægten er overvejende nettoindkomst, det vil sige, at der ikke er udgifter til fx indkøb og annoncering af dine egne arbejdsydelser.
Du arbejder som led i en aftale
Du har indgået aftale om løbende arbejdsydelse.
Du anses ifølge arbejdsmarkedslovgivningen - fx ferieloven og funktionærloven - som lønmodtager.
Du får et fast beløb for hver time, uge eller måned, du arbejder.
Udbetaling af bonus, akkord osv. er aftalt på forhånd.
Du arbejder overvejende for én arbejds- eller hvervgiver.
Du har krav på at blive opsagt med et bestemt varsel.
Din mødetid, timetal og ferieplacering er aftalt med eller bestemmes af hvervgiveren.

Selve det, at du måske har fleksible arbejdsforhold betyder IKKE, at du er selvstændig.HVORNÅR ER MAN LØNMODTAGER?
 • Det er arbejdsgiver som bestemmer hvordan og hvornår arbejdet udføres
 • Arbejdsgiver betaler som hovedregel de udgifter der er forbundet med arbejdet
 • Arbejdsforholdet har fast karakter - også selv om det er nogle timer om ugen og helt uregelmæssigt, det gentages oftest
 • Der betales en fast løn for hver time, uge eller måned der arbejdes, uanset om opgaven er færdigudført - eller der er aftalt en fast provision, akkord eller bonus ud fra et resultat.
 • Arbejdstager har ikke reel risiko for at tabe penge ved at udføre arbejdet - ud over risikoen for at lønnen / betalingen for det udebliver.
 • Arbejdstager ville iflg. ferieloven, funktionærloven eller andre arbejdsmarkedslove ha været lønmodtager
Det at man vælger at udskrive fakturaer og f.eks. er momsregistret er uden betydning for bedømmelsen af om, man er selvstændig, honorarmodtager eller lønmodtager

HONORARMODTAGER:

Du bliver anset som honorarmodtager, fx når du i din fritid yder et stykke arbejde, der bliver betalt med et honorar eller engangsvederlag, selvom du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse.
Honorararbejde er generelt karakteristisk ved, at det er en opgave af engangskarakter - ofte fast enkeltstående opgaver.
Som udgangspunkt skal du ikke registreres for moms som honorarmodtager. Men hvis din omsætning som honorarmodtager overstiger 50.000 kr. før moms, bør du kontakte SKAT.
Du kan ikke som B skatte honorarmodtager få skattefri kørepenge.
Du har fradrag for dine udgifter (årsopgørelse rubrik 29 - forskud rubrik 425) Udgifterne kan ikke overstige honoraret.

HVORNÅR ER MAN SELVSTÆNDIG?

Ved vurderingen af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der lægges vægt på, hvorvidt:
 • indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre
 • hvervgiverens forpligtelser over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold
 • indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre
 • indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko
 • indkomstmodtageren har ansat personale, og er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp
 • vederlaget betales efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet
 • indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere
 • indkomsten afhænger af et eventuelt overskud
 • indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende
 • indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse
 • indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, fx forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue mv., og arbejdet udøves helt eller delvist fra lokalerne
 • indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, og om indkomstmodtageren har fået en sådan tilladelse
 • indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art
 • indkomstmodtageren i henhold til momsloven er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms
 • ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.
Lad mig slå fast: MAN MÅ IKKE BARE BEDE FOLK STIFTE VIRKSOMHED FOR AT UNDGÅ AT SKULLE ANSÆTTE. Kildeskattelov med mere sætter stop for det, 

For arbejdsgivere er der i disse år en stor motivation til søge bort fra ansættelse af lønmodtagere, med forpligtelser i forhold til opsigelse og meget andet.

Der stilles derfor i en del fald krav om, at den "ansatte" skal være freelancer - og i en del fald faktisk om, at den "ansatte" skal starte egen virksomhed, og sende faktura.

For ejeren i personlig virksomhed er risikoen faktisk begrænset til momsen og dens fradrag. Så længe den pågældende overholder og betaler alle skatter OG fakturerer fra personlig virksomhed, vil skat sjældent gribe ind.
Et problem kan dog være, hvis man har anvendt statens takst for kørsel i egen bil, frem for befordringsfradrag, hvis SKAT anser en for faktisk ansat, og samme med andre fradrag man har taget, som burde være ligningsmæssige fradrag som lønmodtager.

Kommer den "ansatte" i problem med at kunne betale sin skat, så vil den ansatte, i det omfang denne har medvirket til at bryde kildeskatteloven og ikke ha været registreret som lønmodtager med A-skattetræk, risikere bod.


Faktureres fra et selskab, er risikoen skat på over 100%
Trippelbeskatning opstår ved, at indkomsten først bliver beskattet i det selskab, som modtager pengene for et stykke udført arbejde. Dernæst hos ejeren som er den rette indkomstmodtager. Slutteligt sker der igen beskatning når pengene tages ud af selskabet (løn/udbytte).
Skattedom 2018 viser, at et ApS der havde faktureret ejeren ud til uafhængigt andet A/S, blev frakendt retten til faktureringen (tripple skat) og ejeren skulle personbeskattes af indtægten, også af momsen da der ikke skulle moms på lønmodtager arbejde. 
Læs her om denne klare risiko for 111% skat fra E&Y revisorerne

Rent praktisk sker følgende, hvis SKAT ser det som faktuelt lønmodtager arbejde:

1) Personen beskattes af det fakturerede inkl. moms som løn.
2) Selskabet får den betalte moms tilbage (der skulle ikke have være betalt moms).
3) Selskabet tilskudsbeskattes af det fakturerede inkl moms. Dette kommer jo som 22% selskabsskat - ud over, at personen jo selv beskattes helt alm af beløbet inkl moms.
Da selskabet jo automatisk er beskattet af det fakturerede (indtægten) så er det kun momsen der nu bliver ekstra beskatning.

MEN så sker der jo det at:

Pengene står i selskabet. Dvs. personen skal have udbytte ud for at kunne betale skatten af lønnen, som jo faldt på personen. Der vil nu både have været selskabsskat af beløbet med 22%, personlig skat hos personen ofte 40-56%, og oven i det udbytteskat 17/42% som kan være nødvendig, for at personen jo kan betale skatten, af en løn der ikke er udbetalt.


For arbejdsgiveren er risikoen klart større. Arbejdsgiveren kan oftest ikke vide, om den "ansatte" faktisk har orden,- og penge til at få betalt sin B-skat eller virksomhedsskat. I de tilfælde vil SKAT ofte kontrollere, om der faktisk skulle ha været tale om lønmodtagerforhold, og bedømmer SKAT det, vil de kræve den manglende skat fra lønmodtageren betalt af arbejdsgiveren + fjerene arbejdsgiverens fradrag for moms på betalingerne til lønmodtageren OG afkræve denne en bod.


Her får du en række links der kan være gode for dig, hvis du stadigt er i tvivl:
Dette link til skat er godt at blive klog på skats direkte synspunkter og forklaring om forskel, selvstændig eller ansat.: LINK TIL SKAT OM DETTE
Og mere her i SKATTE LINK
Og her fra DANSK ERHVER
Også BDO revision har skrevet godt om konsulenter gennem virksomhed eller som lønmodtager - her med retningslinje fra SKAT og MOMS i 2018 afgørelse 


Skats omgørelse fra 2018 i LINK  hvor person der fakturerede uafhængigt selskab fra sit eget selskab - hvor flere mio. kr omgøres fra indtægt i selskabet til løn

Her er også et godt link til en AMINO TRÅD hvor Bent Zimmermann fra Skattekonsulenterne ApS bla.a. skriver hvorfor man ikke bare kan stifte selskab, og så lade faktureringen ske via dette, uden at påtage sig selv en alvorlig skatterisiko, hvis ikke skat anerkender en som selvstændig i forhold til den fakturerede løn - du skal gå lidt frem i tråden, men her er en del af teksten:


"Hvis skat efterfølgende kommer og siger, at man ikke er selvstændig erhversdrivende er det "deep shit" Som personlig erhvervsdrivende betyder det "bare" at man bliver beskattet som løn. Har man lagt indtægterne ind i et selskab, bliver man også beskattet personligt, men det er endnu værre, for selskabet bliver beskattet af indtægten, og lønbeskatningen ændrer ikke ved, at midlerne stadigt ligger i selskabet. Det kaldes triple beskatning og er ikke lige til at lave om."

Endeligt har advokat Jacob Tøjner lavet et rigtigt godt indlæg om emnet på Amino.dk: LINK TIL JACOB TØJNER og samme mand skriver godt om de problemer det kan gi at bede en lønmodtager om at stifte selskab og fakturere, for at undgå forpligtelser KONSULENTER FIRMA PAS PÅ

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog