tirsdag den 7. august 2018

Kørselsgodtgørelse hovedejer i selskab

HOVEDEJER AF SELSKAB KAN FÅ UDBETALT SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE.
Er du ikke selskabsejer men personlig virksomhed, så gå til DETTE LINK


Kørselsgodtgørelse benyttes når man kører i sin private bil for sin arbejdsgiver eller sig selv som ejer af selskab. Udgiften til kørslen skal kunne dokumenteres medgå til, at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i firmaet.

For at få kørselsgodtgørelse kræves det, at du som ejer har en reel løn.

Godtgørelse gives ikke for kørsel mellem hjem og arbejde, men udenlukkende for ren kørsel for firmaet. 

Kørsel mellem hjem og arbejde kan man i stedet opnå befordringsfradrag for.


Kørselsgodtgørelse forudsætter det er egen bil, eller husstandens med fælles økonomi 


Benyttes andet end egen bil, må der ikke tages kørselsgodtgørelse


Man må leje af andre, men de skal så betale skat af lejen, eller man må rent praktisk føre kørebog, og fylde den lånte bil op ved start af firmakørslen og igen ved slut - så benzin passer med kørebog, og så trække den benzin fra, uden skat for bilejeren. (ikke moms på udgifter til hvidpladebil)

Køres der f.eks. fra arbejdsplads til kundebesøg og videre hjem, så trækkes det antal km der er mellem arbejdsplads og hjem fra, ved beregningen af kørselsgodtgørelse. På den måde før man befordringsfradrag for hjem til arbejde - og kørselsgodtgørelse for de ekstra km der måtte komme.

Satserne i skema til start:

KRAV TIL KØREBOG:

Der skal føres kørebog, og man er på den sikre side hvis man noterer: Dato, km-stand ved start - slut - antal km, adresse fra og til - samt f.eks. kundenavn eller formål OG for at leve op til krav skal man så faktisk også skrive - privat - inde mellem firma km. så hvis man stoppes skal kørebogen kunne vise hvad man har kørt også privat. Det er angivet her fra SKAT LINK, at km stand skal fremgå af kørebogen.

Skats regel er så firkantet at også den private kørsel skal noteres. Her skal ikke stå fra og til men bare klargøres, at det der er mellem firma kørslen er privat - ex ved dagligt at notere slut km ind efter det privat.


Jeg tror ikke ret tid skat fælder nogen kun på manglende privat km angivelse, men jeg ved fra revisorer, at det kan forekomme. 
Kravene fra skat er klare - kørebogen skal vise i citat:
 • hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
 • datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
 • bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed.
I dette link til skat fremgår også disse krav-  inkl. kilometertællerkravet. 

Kravene til kontrol af hovedejer er skarpere end kontrol af ansatte:
Skat forventer, at arbejdsgiveren inden udbetaling til ansatte, selv fører en god kontrol, for ikke at betale for meget.
Det er jo så ikke tilfældet når ejer kontroller sig selv, og derfor er skat skarpere i kravene til perfekt kørebog:

KRAV OM "REEL LØN" FOR AT EJER/ANSAT MÅ MODTAGE SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE:


En forudsætning for at modtage kørepenge er, at du modtager en løn der størrelsesmæssigt har "fornuftigt" forhold til kørepengene (generelt er klart større) Uden løn - ingen kørepenge.
Se side 13 i dette link fra "Beierholm" hvor jeg citerer:

"I den forbindelse (hovedaktionær) er det også særlig vigtigt at være opmærksom på, at det er et krav i praksis, at aktionæren reelt modtager en løbende A-indkomst/løn fra eget selskab, for at der overhovedet kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. Der er ikke noget mindstekrav til lønnen, men den bør stå i et rimeligt forhold til de årlige godtgørelser".


Her er i link også en interessant tråd fra Amino om en selskabsejer der fik besked om, at 5000 kr i løn var alt for lavt og al kørepenge - flere år tilbage - skulle indberettes som skattepligtig løn. Det er så også i den mere ekstreme ende, men viser alvoren.

Og her link til BDO pjece - også omkring kravet om lønDETTE LINK vil fremgå, at hvis hovedejer har en meget lav løn, så vil man let havne i skats søgelys. Er der 0 løn eller meget lav løn, så har skat oftest den opfattelse, at man ikke er egentlig ansat, og så er der lukket for skattefri kørselsgodtgørelse.

Der gives et par rigtigt gode råd - uden det er en klar facitliste:
 • Sørg for at du får en løn på ikke under 5.000 kr helt fast om måneden fra selskabet
 • Er kørepenge større, bør lønnen tilsvarende være det.
 • Indberet kørepengene til skat i felt 48 i e-indkomst ved HVER udbetaling
 • Om muligt så lad køreregnskab få en intern kontrol i firmaet, f.eks. af bogholderen som f.eks. skal følge en skriftlig procedure.
 • Sørg for at kørselsregnskab minutiøst overholder alle krav.
Fra revisor fik jeg også dette gode generelle råd: "Som udgangspunkt skal der ske en almindelig aflønning, svarende til hvad der ville være blive udbetalt til en uafhængig person. Det vil desuden være usædvanligt hvis f.eks. kørselsgodtgørelsen overstiger den kontante løn."  

Som erstatning af kørepenge, hvis man ikke tager løn som hovedejer, så kan man trække benzinen fra, men igen kræver det ført kørebog mm:

Dersom man som ejer/ansat i selskab ikke modtager løn og derfor ikke må modtage skattefri godtgørelse, så kan det være en mulighed, at man fører fuldt regnskab over bilens driftsudgifter og så tager % del der passer med omhyggeligt ført kørebog ud  - som udlæg fra selskabet, så man får dækket den konkret omkostning, men det kræver så både fuldt regnskab over alle bilens driftsomkostninger (ikke afskrivning) som så deles per km ialt per år - gange med km firmakørsel efter kørebogen.

De færreste har dog nok overblik over alle driftsomkostninger fra start, og så er det mere enkelt alene at trække benzin - igen efter kørebog - fra

KØRSELSGODTGØRELSE FOR ANSATTE:


Lønmodtagere, som anvender egen bil til kørsel for firmaet - kan modtage kørepenge efter statens takster. Her har ejeren/direktøren krav på sig om at kontrollere, at kørebogen er korrekt ført og afspejler den faktiske kørsel for firmaet.

Er den ansatte berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men arbejdsgiveren ikke udbetaler en sådan, er den ansatte berettiget til et fradrag efter satserne for befordring mellem hjem og arbejde. Der skal stadigt føres kørebog

Grænsen på 20.000 km for den høje sats, er per arbejdsgiver, så man får ny grænse ved jobskifte. Årsagen er formentlig, at man ikke kan pålægge en ny arbejdsgiver, at checke hvad en tidligere har udbetalt. Dette gælder kun for ansatte.

INDBERETNINGSPLIGT FOR KØREPENGE TIL ANSATTE OG FOR EJER SELV:

Selskabet skal indberette det udbetalte beløb ved hver udbetaling for den ansatte, og det samme for ejeren selv. 

Det skal som sagt hænge sammen med en lønudbetaling der står i proportion til kørepengene (er klart højere normalt) - ellers ingen kørepenge.

Kørselsgodtgørelse må kun udbetales fra arbejdsgiver til faktiske lønmodtagere


Arbejdsgiveren må kun udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til lønmodtagere, så udbetaling sker via den almindelige lønseddel, og indberettes af arbejdsgiveren til skat, som skattefri kørselsgodtgørelse.

Der kan således ikke undbetales skattefri kørselsgodtgørelse til freelancere, honorar modtagere o.l. Disse kan dog fratrække deres kørsel, enten med de faktiske udgifter, eller efter samme reglerne for standardsatser, i deres indkomst.

60 dages reglen

Reglen indebærer, at en medarbejder kan få skattefri kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver for ialt 60 dages transport mellem hjem og arbejdsplads. Reglen gælder helt tilsvarende for selvstændige, uanset de udbetaler kørepenge som ansat i eget selskab, eller tager kørepenge som fradrag i personlig virksomhed,


De 60 dage omfattet af reglen skal ligge inden for 12 mdr - og de 12 mdr er løbende/rullende perioder.

 • Reglen indebærer under visse omstændigheder mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse for over 60 dage, hvis medarbejderen/den selvstændige arbejder flere faste steder i de 12 mdr.
 • Forudsætningen er som med al kørselsgodtgørelse, at medarbejderen/den selvstædige anvender egen bil.
 • Det giver ikke flere skattefri kørepenge, hvis medarbejderen/den selvstændige kører flere gange frem og tilbage på en dag - EN gang per dag i de max 60 dage.
 • Der kan ikke gives befordringsfradrag i skatten for disse 60 dage hvis der modtages skattefri kørselsgodtgørelse.
Vil man som arbejdsgiver benytte ordningen - som er frivillig for en arbejdsgiver, så bør man læse skats vejledning, hvor den i skrivende stund nyeste, findes i DETTE LINK.

Mulighed for op til MAX 25 gange at have firmabil med hjem mod kørebog:

Skat godkender generelt at man har firmabilen med hjem max 25 gange hvis man besøger kunder eller har møder, hvor det giver væsentlig ekstra transport tid at køre den tilbage til arbejde. Det fordrer så, at man fører kørebog nøje som dokumentere hvor til man kørte til møde og kl - og at det var på vej fra arbejde til hjem og samlet km ( som kan holdes op mod normal km). Dette er for at undgå man måske skal besøge kunder der bor så man passerer direkte forbi sit eget hjem - og skal køre forbi for at få afleveret bilen. Brug med omhu og altid med ført kørebog der dokumentere hvorfor det var oplagt ikke at køre bilen hele vejen tilbage til arbejde - max 25 gange

Sælgere der altid kører fra hjem til kunde og ikke ud til arbejde først:

Her kan der være ekstra muligheder, men det bedømmes meget strengt, også i arbejdsgivers kontrol og dokumentation. Jeg vel stærkt anbefale at man får konkret vurdering, da man ikke ret mange gange skal ha været ude på det faste arbejde før det kan give problem
---------------------------
Der er idag et bundfradrag for udlejning af privatbiler - dele biler - type gomore. Udlejning fra ejer til eget selskab vil dog være fuld skattepligt, da det er erhvervsmæssig - loven er lavet til delebiler ikke for udlejning til erhverv, og heller ikke hvis man gør det via anden kanal

Skat har svaret klart - først i telefon og så skriftligt:

Hej John Hannover

Jf. telefonsamtalen, fremsendes henvisning vedr. ny lov om bundfradrag for udlejning af bil. Bundfradraget kan ikke anvendes, som led i erhvervsmæssig virksomhed. Der henvises til Ligningsloven § 15 R:

Fysiske personer, der udlejer de i stk. 2 nævnte aktiver, kan fradrage et grundbeløb på 9.100 kr. (2010-niveau) i bruttolejeindtægten fra udlejningen af aktiverne ved indkomstopgørelsen for indkomståret. Fradraget efter 1. pkt. kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Endvidere kan der af den del af lejeindtægten, der overstiger fradraget efter 1. pkt., fradrages 40 pct. Fradrag efter 1. og 3. pkt. dækker samtlige udgifter m.v., der er forbundet med udlejningen. 1.-4. pkt. gælder ikke for den del af bruttolejeindtægten, der er erhvervet som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Jeg er ikke revisor eller specialist i fradrag og har her blot redegjort for det jeg selv har fundet sammen til eget brug. Dobbeltcheck derfor - og jeg påtager mig ikke ansvar for redegørelsen

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog