lørdag den 21. oktober 2017

Inkasso - eller civil retssag


Vi har i Danmark det vi kan kalde et "2 strenget retssystem" for denne type twister.

Hvis en part har et krav mod en anden part, og der ikke er rejst indsigelse mod kravet, så kan en sag sendes direkte til Inkasso ved fogedretten og der få dom med betalingspåkrav.

Hvis to parter er uenige om et krav eller en erstatning, så skal en tvist som parterne ikke selv kan enes om, bringes for civilretten med stævning til domsafgørelse.

FOGEDSAGER:

Fogedretten  behandler tvangsgennemførelse af krav. Det kan f.eks. være krav om betaling af penge, eller udlevering af genstande. Som nævnt skal der som udgangspunkt være enighed om et krav - det må ikke være betvivlet, men være et retsgyldigt krav.
Det skal med, at det ikke er nok bare at protestere mod en betaling. Det skal være en ægte begrundet indsigelse. Det er ikke en indsigelse, hvis du bare siger - "Jeg synes ikke jeg vil betale min husleje - den købte bil osv - Indsigelsen skal være rimeligt begrundet. 

Som kreditor er du forpligtet til at forholde dig kvalificeret til skyldners eventuelle indsigelser, og svare på dem.

En indsigelse kan også bestå i, at der er enighed om et eller andet bestemt krav, men klar uenighed om beløbet. Er der det, vil det være imod god inkassoskik at sende beløbet til inkasso, men også her skal der være en rimelig begrundelse for uenigheden.
Her man en kreditor (den der har penge tilgode) få hjælp til at inddrive kravet. Hvis den person der skylder pengene, ikke kan betale, så kan kreditor anmode fogedretten om at foretage udlæg i skyldnerens ejendele.

Det kan både være udlæg i privat indbo mm til dækning af en gæld eller, hvis du har købt noget på afbetaling og ikke betaler dine afdrag, så kan sælger få fogedrettens hjælp til at få det købte retur, eller anden værdi.

Betaler du som lejer ikke din husleje, så vil det også kunne være med fogedrettens hjælp, at du sættes ud af dit lejemål.

Som lille krølle, så kan fogedretten også godt i specielle situationer være behjælpelig med en foreløbig sikring af en evt ret, så værdier ikke kan forsvinde under en forhandling. 

Inden en sag kan tages op i fogedretten, så skal skyldner være blevet opfordret til at betale (der skal være sendt en rykker med rimelig tidsfrist - mindst 10 dage) Der er ikke krav om andet end en enkelt rykker, får en sag må sendes til inkasso.

Herefter indkaldes skyldner til fogedretten. Her vil kreditor, eller en repræsentant for kreditor, inkassobureau eller advokat, være til stede.Mødet i sig selv er ret uformelt og går oftest ganske hurtigt. Fogeden skal efter loven vejleden en skylder, hvis denne møder op uden egen advokat.

Kravet opgøres med de omkostninger kreditor har fået ekstra, ved at skulle fremsende sagen til fogedretten. Retten vil spørge ind til den manglende betaling og årsagen, og ved manglende betalingsevne, kan retten foretage udlæg (pant) i skyldners ejendele, og der vil også blive drøftet en eventuel afdragsordning.

Skyldner skal ærligt give alle oplysninger om sin og husstandens økonomi og oplyse om aktiver (hus, bil, båd, bankindestående og andet) TV og musikanlæg vil der normalt ikke blive taget udlæg i, med mindre disse er af helt usædvanlig høj værdi.

Hvis retten tager pant/udlæg i aktiver, så må skyldner ikke sælge disse aktiver, uden først at have indfriet gælden.

Du har pligt til at møde på indkaldelsestidspunktet i fogedretten. Bliver du syg, vil der normalt være krav om dokumentation. Ellers kan skyldner anholdes, og bringes for fogedretten af politiet.

Vejledning om almindelig behandling af fogedsager -. Det vil være klogt, at du som part i en fogedsag tager dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt.

CIVILE SAGER:

Civile sager rejses, hvor der er en twist parterne ikke kan nå til enighed om, modsat fogedsager, hvor der ikke som sådan er en twist, bare manglende betalingsvilje eller evne.

En civil retssag gennemføres ved domstolene (i første omgang byretterne). Her vil den ene part (sagsøgeren) bede om rettens hjælp til gennemførelse af et krav over for den anden part, den sagsøgte.

Civile sager kan gennemføres som almindelig civil retssag eller som småsag

Det kan både være krav om betaling af et beløb, som der er stridighed om, eller krav om den sagsøgte skal foretage en bestemt handling, eller holde op med en bestemt handling, og det kan være afgørelse af rettighedsmæssig karakter.

Boligtvister afgøres i den del af civilretten som hedder boligretten.

Retten vil afsige en dom, og vinderen af sagen kan så siden få fogedrettens hjælp til inddrivelse af beløbet.

Små sager kan afgøres af retten som såkaldt småsagsproces. Det omfatter som udgangspunkt sager hvor grænsen for pengekrav er under 50.000 kr ex renter og retsomkostninger.

Du kan læse mere om småsager i dette link.  

For enhver retssag er det vigtigt, at sagen er forberedt, både i det faktuelt juridiske indhold og, at parterne inden har undersøgt muligheden for meditation (at en eller flere, normalt uvildige, personer, har forsøgt at bringe parterne til enighed. Efter retsplejelovens § 336 a har parterne helt enkelt pligt til, inden sagens bringes for retten, at undersøge mulighederne for forlig. 

Skulle en af parterne ikke ville opfylde denne pligt, kan efter retsplejelovens § 318 stk 2 pålægges at betale de ekstra omkostninger dette måtte medføre.

Parterne skal også efter retsplejelovens § 348 og 251, allerede i stævning (fra den der stævner) og svarskrift (fra den stævnede) angive forslag til sagens behandling, og om de punkter der skal drøftes under det indledende retsmøde.

Det er ganske oplagt, at det ofte koster ganske meget at gennemføre retslige tvister, så helt givet, skal man gøre alt man kan, for at opnå en enighed, inden man griber til retssag som sidste løsning. Man skal naturligvis også overveje, om man fuldt tror på, at den man stævner, kan betale det man kræver, for ellers vil det jo let kunne være at "smide gode penge efter dårlige".

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd          

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog