fredag den 29. marts 2019

Dagpengeregler selvstændige

Med update af 2018/19 reglerne
Med alt muligt forbehold for fejl eller misforståelse, så kontakt altid en a-kasse

Skal jeg være i a-kasse eller ikke?

1 Er du lønmodtager - vær altid i a-kasse med mindre du klarer dig fint uden penge under arbejdsløshed.
2 Er du lønmodtager med dagpengeret som nu bliver selvstændig -så behold medlemskab mindst 2 første år som selvstændig - og tag så stilling
3 Har du aldrig været lønmodtager men går selvstændig direkte, så meld dig i a-kasse hvis du har mindste håb om at tjene f.eks 200.000 kr om året og dermed få ret til dagpengeret. Hvis du ikke tror på det, så giver a-kasse forsikring ikke mening
4 Er du selvstændig og sikker på du aldrig vil lukke og altid kan leve på en eller anden måde uden indtægt, så undlad a-kasse
5 Husk familien - kan du leve uden penge et par år, så er a kasse langt mindre vigtig end hvis du har forpligtelser overfor nogen - til at sikre en eller anden rimelig indkomst.

1 Beregningsgrundlaget dagpengeregler:
Hovedreglen er at satsen beregnes ud fra de samlet set bedste 12 mdr inden for de seneste 24 mdr inden du blev ledig - ud fra samlet indtjening.
Har du haft indtægt inden for 24 mdr men ikke inden for seneste 12 mdr så kan indtægten beregnes ud fra alle måneder med indtjening de 24 mdr
Har du som selvstændig ikke haft lønindkomst i de seneste tre år, og derfor ikke kan opfylde indtjeningskravet, så beregnes dagpengenes størrelse som et gennemsnit af de 2 år med det højeste skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighedens indtræden.

2  Selvstændige og hovedaktionærers beregning af dagpenge er i dag harmoniseret med lønmodtager reglerne, så de er helt ens:


Reglerne er blevet harmoniseret, så selvstændige, honorarlønnede og freelancere i langt højere grad bliver ligestillet med lønmodtagere.

Med indførelsen af de nye regler, er det ikke længere personen der defineres som lønmodtager eller selvstændig, men derimod aktiviteten som den pågældende udfører.

Om aktiviteten defineres som lønmodtageraktivitet eller selvstændig virksomhed har ikke væsentlig betydning i relation til dagpengesystemet, da indkomst fra begge disse to aktiviteter kan bruges til optjening af ret til dagpenge og satsberegning, og de to aktiviteter skal typisk ophøre for at man kan få ret til dagpenge. (dog mulighed for supplerende dagpenge og bibeskæftigelse hvis selvstændigt arbejde også inden arbejdsløshed var bibeskæftigelse.

Afgørelser i sager om dagpengeret for selvstændige var efter de gamle regler ofte baseret på skøn fra sagsbehandleren i A-kassen, og de var uforudsigelige for den enkelte selvstændige. A kassen måtte skønne, hvor mange timer man benyttede rent faktisk

Med de nye regler fra 2018/19 blev dagpengesystemet i højere grad baseret på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger via SKAT.
Det nye system er baseret på, at a-kasserne henter oplysninger om indtægter fra både lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed direkte hos Skat, og så bliver grundlaget for at modtage dagpenge beregnet ud fra det.
Selvstændige = ejere i personlig virksomhed, helt på linje med lønmodtagere, får dermed beregning foretaget alene ved deres angivelse til skat. Selvangivelsen/oplysningsskemaet er basis for dagpengeretten

Ejere med bestemmende indflydelse i selskaber får også beregning på basis af årsopgørelsen til skat = deres lønudbetalinger med med den vigtige tilføjelse at:

Har du bestemmende indflydelse i selskaber, så tillægges selskabets overskud ved beregningen af dagpenge -. mens et evt underskud IKKE fratrækkes ved beregning af dagpengene.


Dette sikrer, at hvis man er hovedejer af et selskab - og måske ikke tager alt ud som løn, så bliver hele ens overskud + løn medregnet ved beregning af dagpengeret.

Lønindkomsten for et indkomstår kan tidligst endeligt anvendes af a-kassen, når den personligt årsopgørelse i skat foreligger, og er låst per 1. juli, der kan derfor ske efterregulering af dagpenge.
Har du ikke haft lønindkomst i de seneste tre år, og derfor ikke kan opfylde indtjeningskravet, så beregnes dagpengenes størrelse som et gennemsnit af de 2 år med det højeste skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighedens indtræden.
A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørende indflydelse indgår i opgørelsen.

Indtægter i form af B-indkomst - som selvstændig eller freelancer, som ikke er indberettet til indkomstregisteret og - overskud fra selvstændig virksomhed opgøres på grundlag af oplysninger på årsopgørelsen.

B-indkomst som fremgår af årsopgørelsen omregnes til måneder ved at dividere med 12 for at komme frem til månedskravet der maksimalt kan udbetales 90% dagpenge ud fra - 
20.333 pr. måned for fuldtidsforsikrede og 13.555 kr. pr. måned for deltidsforsikrede (2021-tal). 

Skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed, omregnes til måneder ved at dividere overskuddet med det antal måneder, som virksomhedens regnskabsår dækker. Det er uden betydning på hvilket tidspunkt i løbet af regnskabsåret overskuddet er fremkommet.

B-indkomst fra igangværende år

Fremgår B-indkomsten ikke af årsopgørelsen af den simple årsag, at indkomståret endnu ikke er afsluttet, kan B-indkomsten medregnes i for de måneder medlemmet har udført arbejdet ved, at medlemmet giver disse oplysninger på tro og love erklæring, eller, hvis B-indkomsten er omfattet af indberetningspligt, i den periode indkomsten er indberettet i. Udbetalingen kan efterreguleres hvis tallet siden viser sig lidt anderledes i årsopgørelsen.

3 Betingelser for at få dagpenge:
 • Du skal være ledig
 • Du skal
  • have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav - se punkt 4, eller
  • være optaget som dimittend efter en kompetencegivende uddannelse normeret til 18 måneder
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  Det betyder bl.a., at du skal søge arbejde og være registreret som jobsøgende på ’Min Side’ på Jobnet.dk
 • Tjekke dine jobforslag på ´Min Side’ på Jobnet.dk
 • Kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.
4 Optjening af dagpenge, når du er NY i dagpengesystemet (ikke har dagpenge tidligere):
Du optjener din dagpengeret baseret på din indkomst, når du er ny i dagpengesystemet.

Det vil sige, at du har optjent ret til dagpenge, når du har tjent 243.996 kr. (2021-tal) for fuldtidsforsikrede og 162.660 kr. for deltidsforsikrede inden for tre år. Maksimum dagpengeret opnås ved en løn på 20.333 pr. måned for fuldtidsforsikrede og 13.555 kr. pr. måned for deltidsforsikrede (2021-tal). 
4 Udbetaling af dagpenge månedsvis:
Udbetaling vil følge månedsvis frem for som nu perioder af 4- 5 uger skiftende. Fuldtids for 160,33 timer per måned, deltids for op til 130 timer.
5 Forringede regler for nyuddannede "ikke forsørgeres" dagpenge:
Lidt forringede regler for nyuddannede der ikke er forsørgere, Lidt lavere dagpengesats, dog stadigt klart over SU niveau.
6 Indførelse af karensdag for dagpenge
Indførelse af en karensdag hver 4 mdr hvor du ikke modtager dagpenge med mindre du har haft mere end 148 timers lønarbejde for fuldtidsforsikrede, 97 timer for deltidsforsikrede inden for disse 4 mdr.
Karensen fradrages i dagpengebeløbet du har ret til at få udbetalt efter, at arbejde, ferie osv. er fradraget.
7 Reduceret dagpengeperiode ved 4 år samlet dagpenge:

Hvis du inden for de seneste 8 år har modtaget dagpenge sammenlagt 4 år, så reduceres din dagpengeret med 1 måned.
8 Ny beskæftigelseskonto i dagpengesystemet:

Under den tid du modtager dagpenge - og din dagpengeret ikke er udløbet, vil evt. arbejdstimer blive indsat på en såkaldt beskæftigelses konto. Timerne her kan så bruges, enten til en ny dagpengeret eller forlængelse af din nuværende periode. Du optjener således, så længe timerne på beskæftigelseskontoen ikke er mere end 3 år gamle, dagpengeretten på basis af disse timer og ikke via indkomstberegning.

Det gør, at du kan tage job, uanset lønniveau, mens du er på dagpenge, og dermed få forlænget din dagpenge periode med den periode du var i job uden ændrede dagpenge størrelse.
Hvad betyder de nye dagpengeregler så - med lidt flere ord:

Dagens dagpenge regler betyder, at man fremadrettet vil kunne kombinere indtægt som selvstændig i form af skattepligtigt overskud og løn, med indtægt som lønmodtager, så disse kan lægge sammen. Det kunne man ikke tidligere.

Der er dermed sammenlægning af A og B indkomst + overskud i selvstændig virksomhed.

Det betyder, at det beløb man betaler skat af, enten det er fra selvstændig virksomhed eller lønmodtagerjob fremover danner grundlaget for dagpengeret. 


Kravet om revisor erklæring ved lukning af selskab mm er dermed bortfaldet, da der alene ses på personlig årsopgørelse hvad løn angår - samt selskabets seneste officielle rapport hvad resultatet angår.

Aftalen betyder også lettere adgang til dagpenge som selvstændige, hvis deres virksomhed kan defineres som bibeskæftigelse. Helt hvordan det kommer til at virke i praksis må afvente, men det er klart hensigten at lempe tidligere skarpe regler og definitioner på hoved og bibeskæftigelse vil basere sig på objektive forhold fremfor på skøn.

Der indføres også regler der går det muligt at STARTE selvstændig virksomhed, mens man modtager dagpenge i 30 uger (nedsat periode) hvis man kan sandsynligøre, at hensigten med virksomheden er, at man skal kunne leve af den.


Endeligt letter den nye aftale på reglerne om at kunne vise man har lukket virksomhed og dermed er dagpenge berettiget.

Bagdelen ved de nye regler er - at man ikke længere kan benytte bedste 2 ud af 5 senest år som grundlag. De nye regler siger meget firkantet, at man højst kan gå 24 mdr tilbage - og så er det de bedste 12 mdr der tæller.

Det er skidt for selvstændige, som dermed kun nu i princippet har et enkelt dårligt år til at beslutte sig for at lukke i. 


Grundlaget for dagpenge ret er indtjening seneste 3 år - for at beregne OM man overhovedet har dagpenge ret - MEN grundlaget for beregning af satsen er så alene bedste 12 mdr ud af seneste 24 mdr. For fulde dagpenge anvendes derfor alene seneste 24 mdr OG der skal foreligge færdig årsangivelse fra skat.

Har man f.eks. 2018 - og måske årene før, som gode - og så får et klart fald i 2019 så man ikke har en 2019 indtjening der rækker til dagpenge, så skal man have besluttet lukning inden udgangen af 2019.

Det skyldes, at man jo maksimum kan se 24 mdr tilbage, og så vil 2018 jo være seneste 12 mdr periode hvor den samlede indtjening rækker til dagpenge. Venter man med at lukke til f.eks juni 2020, ja så ser man maksimum 24 mdr tilbage = perioden fra midt 2018 til midt 2020, og her får man så kun halvdelen af 2018 indtjening + halvdelen af det dårlige 2019 med i beregningen, og det rækker jo ikke, hvis 2019 var året der blev dårligt.


Der SKAL foreligge selvangivelse - samt selskabs årsrapport på den dato man går på dagpenge. Det betyder i tilfældet med godt 2018 og dårligt 2019 også, at når man lukker inden udgangen af 2019, for at kunne få alle gode 12 mdr i 2018 med i dagpengeberegningen, ja så bruges 2019 slet ikke, da der jo ikke foreligger årsrapport inden 31/12

Skal man have 2019 med, så skal man dermed faktisk helt frem til omkring maj 2020 før man kan lukke, for inden da foreligger 2019 årsopgørelse fra skat ikke - og samme med selskabets årsrapport. Lukning 31/12 2019 som er nødvendig for at få det gode 2018 år med, betyder så også, at der slet ikke ses på 2019 da det er uden officielle skatte tal.


Satsen for hvornår man har optjent nok til dagpenge reguleres årligt men i skrivende stund er reglen, at du skal du have haft en total indtægt på mindst 228.428 kr (18.619 kr per måned).i de bedste 12 af seneste 24 måneder, før du blev ledig, for at have ret til FULDE dagpenge som fuldtidsforsikret. Ved mindre indtægt kan man opnår op til 90% af den aktuelle indtægt i lidt mere besværlig beregning.

Samlet mener jeg, med den langt kortere frist til at beslutte lukning, at dagpenge er blevet lidt mere en pres-beslutning for selvstændige desværre,

Hele loven i link her

Krav for ophør af virksomhed for selvstændige og ejere af selskaber:

Ophøre med virksomhed er stadigt krav, men det bliver enklere.

Samtidigt bliver det lettere at ophøre med virksomhed for kunne modtage dagpenge.
Tidligere var reglerne voldsomt strikse og alt skulle være 100% afviklet, lukket eller solgt.

Efter de nye regler skal man modtage et ophørsbevis som skal udstedes gennem virk.dk (samme sted man stiftede). 

Afmeldes virksomhed helt hos virk.dk vil man få 3 uges karantæne inden dagpenge kan følge.

Den anden mulighed er, at man selv på tro og love erklærer, at man er ophørt med at drive virksomhed - og så indhenter ophørsbeviset fra virk.dk inden 6 måneder, og så er ventetidskarensen 2 mdr. inden dagpenge

Fordelen her er, at man så gerne i den periode må beholde alle driftsmidler, varelager, lokaler mm. Alt det kan så afvikles i ro og orden mens man finder købere til det hele, og evt til slut afskriver og kasserer lager, eller man kan overtage driftsmidler (ved køb med moms fra firmaet)

Det siger sig selv, at man skal tage en sådan tro og love erklæring meget alvorligt, og absolut ikke fortsætte almindelig drift efter den er afgivet, for det vil medføre meget alvorlige dagpenge sanktioner.
Overgang til den nye beregning betyder til gengæld, at hvis din løn er høj nok, så vil det f.eks. have været nok, at arbejde rent praktisk 20 timer om ugen.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog