mandag den 25. august 2014

Forbudt at drive virksomhed hvis man er under 18 og ikke har dispensation

 

Kun personer over 18 har som udgangspunkt ret til at drive virksomhed

For at drive virksomhed skal man være 18 som udgangspunkt. Fra man er 15 kan man søge dispensation hos statsamtet, og få tilladelse til at stifte personlig virksomhed. Det forudsætter, at ens forældre vil gå ind og påtage sig det fulde ansvar for en som virksomhed.

Det er også besvaret fra startvækst - som generelt har gode folk til at svare her i I LINK STARTVÆKST SVAR

Fremgangsmåden hvis man vil ha dispensation er beskrevet I DETTE LINK 

Det er som udgangspunkt kun muligt at få dispensation til enkeltmandsvirksomhed. Der gives ikke normalt dispensation til I/S som jo betyder, at forældrene skal påtage sig solidarisk hæftelse og aldrig til at stifte selskaber. Der sker jo i alle fald ikke noget ved at prøve at søge som I/S.

Hvorfor er det ulovligt?

Lad os først slå fast, at 17 årige godt må sælge ting direkte, f.eks. på et marked. Det gør de så ikke som virksomhed eller lignende men som unge personer. 
Du må ikke som under 18 påtage dig nogen gæld eller mulig gældsforpligtelse, men har du ting du vil sælge, må du godt det - direkte. Det store problem er f.eks. webshops.

Her vil det jo normalt slet ikke fremgå for køber, at det er en under 18 der driver shoppen og dermed vildleder man jo køber, som har ret til at forvente, at sælger har ansvar for det han sælger, både forbrugerretsligt, og på alle andre måder - sikkerhed - sundhed med mere. 

Det er det af den enkle grund, at en person under 18 ikke er strafferetsligt eller på anden måde ansvarlig over for 3. part i en handel. De unge kan ikke pålægges gældsforpligtelser når de ikke er myndige i forhold til værgemålsloven.

Unge under 18 - og uden tilladelse til CVR - kan ikke drive en webshop uden den risiko, for kunder har krav på at kunne returnere varer og skal ha penge retur i så fald - og der vil også kunne være andre ricisi - selv om den unge købte alt kontant.

Dertil kommer naturligvis, at der ofte vil være et behov for at importere ting til en shop fra uden for EU, hvilket kræver importregistrering og det kræver CVR.

Endeligt vil man ikke kunne lave aftaler om betalingsordninger - bankaftaler med mere.

Det er blandet andet værgemålsloven som reguleret, at den unge ikke må indgå sådanne aftaler. 

§ 43 er den som beskriver at for at drive næring (handle andet end privat indbo) skal der være givet dispensation. Citat

§ 43. Værgen for en umyndig, der er fyldt 15 år, kan med statsforvaltningens godkendelse tillade, at denne på egen hånd udøver næring eller anden virksomhed.
Stk. 2. En umyndig, der har tilladelse til at udøve næring eller virksomhed, kan på egen hånd indgå de retshandler, som falder inden for virksomhedens område.
Stk. 3. Værgen kan med statsforvaltningens godkendelse tilbagekalde tilladelsen. Tilbagekaldelsen får kun virkning for tredjemand, hvis denne kendte eller burde kende den.

Selve paragrafen er jo klar med, at der skal statsforvaltnings godkendelse til - uanset hvad - hvis der er tale om drive næring - købe ind for videresalg, og videresælge

Lad os tage et citat mere fra værgemålsloven - der må omhandle f.eks. netop den risiko for vildledning det vil være hvis en under 18 driver alm. webshop og sælger noget en forbruger ikke mener lever op til aftalen:

§ 45. Bliver en aftale ugyldig efter § 44, fordi den ene part er umyndig, skal parterne tilbagelevere, hvad de har modtaget, eller, hvis dette ikke er muligt, erstatte dets værdi. Den umyndige skal dog kun yde erstatning i det omfang, det modtagne skønnes at være kommet denne til nytte.

Stk. 2. Har den umyndige givet urigtige oplysninger om sin berettigelse til at indgå en aftale og derved forledt den anden part til at indgå aftalen, kan det, uanset om nogen opfyldelse af aftalen har fundet sted, i det omfang det findes rimeligt, pålægges den umyndige at erstatte det tab, som aftalen har medført.

Stk. 3. Har den umyndige ved aftalens indgåelse gjort sig skyldig i strafbart forhold, gælder de almindelige 
erstatningsregler.

Og stk 3 fører jo til straffeloven - som vi også ganske kort kan se på:

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Vi kan konkludere, at loven ikke giver mulighed for at unge under 18 optræder som virksomhed i salgs situationer. 

Løsninger?


Lad forældre stifte og så ansætte den unge?

Som personlig virksomhed:

Mange overvejer om så en forældre kan stifte virksomhed og ansætte den unge, og ja det er muligt men forældren har så det fulde ansvar og skattemæssige konsekvenser, ligesom der kan være konsekvenser i forhold til dagpenge og meget andet. Man bør i så fald ansætte den unge helt normalt, da denne jo skal ha løn for arbejdet, og det har så også den fordel, at den unge derved kan få en løn der ligner overskuddet, og dermed er det den unge der skal betale skat, og ikke en af forældrene, som dog stadigt skal indberette resultat til skat - indberette moms osv. 

Når den unge fylder 18 så skal der nyt CVR nummer til hvis den unge skal overtage og der vil ofte kunne være en del problematikker ved overdragelsen af aktiverne.

Jeg vil stærkt fraråde at to under 18 lader den enes far stifte personligt selskab for at de to så kan drive noget sammen - det vil kunne skabe masser af problemer, specielt for den der ikke er søn men bare ven.

Far eller anden stifte som selskab

En anden mulighed er at en forældre stifter selskab, IVS f.eks. Her kan den unge så ansættes. 

Det har så en del omkostninger, f.eks. vil der være lovpligtig arbejdsskade forsikring for begge, uanset den voksne slet ikke tager løn, ligesom der ofte vil være udgift til regnskabs assistance ved årsregnskabet. 

Man skal være klar over, at det ikke erhelt uden konsekvenser og tænk igen på dagpenge og meget andet, som det at stifte og være direktør (skal være den over 18 der er direktør) støder imod.

Fordelen er, at man har let ved at sælge anparterne til den unge når denne bliver 18 år, og så ejer den unge det hele og kører videre med samme CVR nr.

Et selskab som et ApS kan også bruges hvis f.eks. to unge vil drive noget sammen og den ene er over 18 og den anden under. Her kan den over 18 stifte ApS - og så efter stiftelsen sælge halvdelen af anparterne til den under 18.

Den under 18 må så bare være almindeligt lønansat indtil denne bliver 18 og den over 18 må så tage det fulde ansvar formelt for selskabet, som direktør i det.

Der skal i så fald, som for alle selskaber, tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring både til direktøren (også selv om denne måtte være uden løn) og til den ansatte. 

Husk lige, at der ER risiko også ved et ApS hvis man stifter gæld man burde ha kunne indse man ikke ville kunne betale, og regn med at det ikke alt tid er hverken let eller gratis at få erhvervskonto til et IVS med ejere på 18 og under 18 og 18 årig direktør, men det kan lade sig gøre.

Men der er mange der gør det??

Muligvis! Nogle stykker har jeg da set. Jeg tror ikke de kommer i store vanskeligheder så længe de ikke importerer fra uden for EU, ikke kommer i nærheden af 50.000 kr omsætning på 12 mdr. - og fører regnskab og betaler deres skat. 

Dertil kommer at de jo så altid SKAL sørge for at levere det bestilte eller give penge tilbage uden vrøvl (nok ofte via paypal hvor kunden jo kan protestere over handlen og få penge igen). 

På den led er der sikkert nogen der hverken stifter gæld og bytter alle varer uden vrøvl - ligesom pengene ligger med en del forbrugerbeskyttelse i Paypal.

Man godt forestille sig at man i shoppen ville bede kunden bekræfte at denne var bekendt med at man var under 18 og ikke kunne holdes ansvarlig - som del af købsprocessen, men det ville ikke fritage en shop for at følge forbrugerloven, og så har vi en klar konflikt, for det giver automatisk gældsrisiko.

Udgangspunktet er, at man ikke som umyndig må drive virksomhed uden dispensation, så få dispensation - og en webshop påfører en ikke myndig ansvar, som denne ikke må påtage sig.


Hvad med at sælge ydelser, lave websider og andet?

Ydelser - hvor man jo dels ikke påtager sig gæld og dels klart fremstår som under 18 - er der ikke problemer i at "sælge".  Det kunne være at hjælpe med en hjemmeside, affiliate, blogs, græsslåning og lignende.

Her skal man selv indberette en evt fortjeneste i selvangivelsens rubrik 15 - og i forskudsregistreringens rubrik 11 (skat har fuldstændigt tosset ikke samme numre i forskud og skat)  
Hvis det er penge man har tjent fra andre private og har man udført ydelsen/arbejdet for en registreret CVR virksomhed/selskab, så skal dette CVR stå for indberetning af honoraret - eller lønnen - til skat efter disse regler Indberetningspligt.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog