tirsdag den 15. juli 2014

Skyde penge ind i virksomhed - eller selskab - Ny kapital eller lån til firmaet - eller hæve

Hvordan skyder man penge ind og hvordan hæver man - og hvad med skat?1. I personlig virksomhed (og i interessentskaber I/S)

Her skyder man penge ind OG hæver uden at det har nogen som helst betydning for ens skat, med mindre man skattemæssigt benytter virksomhedsskatteordningen VSO ,og der kræves ikke renter eller andet.

Penge ind og ud - kommer ind via status på konto under egenkapitalen i personlig virksomhed:

Pengene skydes in på en konto der skal ligge under egenkapitalen - en såkaldt mellemregning og konto kan rent praktisk hedde Mellemregning med indehaver og som sådan både være i + hvis indehaver har penge til gode og i - hvis det er indehaver der har hævet.
Andre fortrækker at ha en konto med navn Privat indskud - som så altid vil være i 0 eller + - og en anden konto, privat hævet - som så altid vil være i minus eller 0

Det foregår alt sammen i status og har derfor ikke betydning for resultatet, og da det jo er resultatet man betaler skat af, påvirker hverken hævninger eller indsættelse ens skat.
Læs mere om det forhold her, så du også er med på hvorfor man netop ikke taler om løn i enkeltmandsvirksomhed (I I/S kan der godt aftales løn) HVAD BETALER MAN SKAT AF I PERSONLIG VIRKSOMHED 

2. Skyde penge i selskaber som f.eks. IVS og ApS:

Her det meget vigtigt at forstå, at der er et par væsentlige forskelle fra den personlige virksomhed. 

Penge skydes ind som kapitalforhøjelse, eller som lån som skal have en markedsrente som skal betales fra selskabet til ejeren, som så opgiver det til skat, mens selskabet har fradrag for den betalte rente. 

Penge kan så til gengæld tilføres på to overordnede måder:

1: Kapitalforhøjelse 

Ved en kapitalforhøjelse binder ejerne midlerne som kapital i selskabet, og dette sker via selskabsstyrelsen. Her vil mange med fordel tage en revisor med ind over, så alle rettelser gennemføres korrekt. Kapitalforhøjelse skal ske med beskattede midler. Til gengæld er pengene skattefrie, ved salg af anparter eller lukning af selskabet.

En kapitalforhøjelse kan som udgangspunkt ske på tre måder:
  1. Ved nytegning af aktier/anparter. Det kan være penge fra eksisterende ejer, eller det kan være nye ejere eller investorer.
  2. Ved overførsel af selskabet reserver til bunden selskabskapital (du bruger selskabets opsparing til overførsel til bunden kapital.
  3. Ved udstedelse af konvertible gældsbreve eller tegningsoptioner (warrants)
Kapitalforhøjelse kan vælges, fordi man vil sende et klart signal til banker, leverandører og kunder, om at man er en sund virksomhed. Også overfor kunder, kan en stærk kapital være et meget positivt signal. 
Endeligt kan en kapitaltilførsel være nødvendig, hvis egenkapitalen f.eks. er endeligt tabt. Her kan man ikke forhøje kapitalen med simpelt lån, da disse penge jo så godt nok kommer ind i banken, men samtidigt har selskabet jo en gæld på helt samme beløb.
Jeg vil som nævnt råde til at tage hjælp fra revisor eller advokat til dette.

2: Indskud i selskab som lån fra hovedaktionær - Pligt til markedsrente 

Helt kortvarige udlæg hvor hovedaktionær lægger ud for selskabet, skal ikke renteberegnes. Så snart der er tale om længerevarende udlæg, er der tale om lån.

Kommer et lån, fra en helt ren 3. person, så er der ikke krav om en bestemt rente størrelse. Den kan være fra 0 til lige så højt et tal man ønsker. 


Kommer lånet fra hovedaktionær eller dennes nærmeste familie, så er der krav om, at der skal beregnes en "markedsrente" Det betyder, en rente der svarer til den, som selskabet ville skulle betale for et tilsvarende lån fra en helt neutral, f.eks. fra banken, uden sikkerhed.


Hovedreglen er, at renten mindst skal udgøre diskontoen + 4%. I praksis vil man ofte finde renten i niveauet 4-12%. Lægges den for højt, så kan skat mene, at det er for at trække penge ud af selskabet, til den relativt lave skat for renteindtægter. 


I stedet for rente, må der aftales, at lånet skal tilbagebetales til en overkurs, der svarer til renten. (mere om overkurs LINK)


At hovedaktionær ikke må låne et selskab penge - heller ikke ved at kalde det "udlæg" hvis det rent faktisk er over længere tid - fremgår af LL § 2 stk 1 og dette LINK 


Med tekstenHvis en hovedaktionær låner penge ud til sit selskab skal der betales en sædvanlig markedsrente. Se LL § 2. stk. 1. Markedsrenten er den rente, som to uafhængige parter ville have fastsat i et tilsvarende låneforhold. Renten er fradragsberettiget for selskabet og skattepligtig for hovedaktionæren. En evt. rentefordel, der ikke er forretningsmæssigt begrundet anses desuden for et skattepligtigt tilskud for selskabet. Se SL §§ 4og 6.

I selskab ligger gælden til hovedejer som en mellemregning, ikke under egenkapitalen men under kortfristet gæld:

Også i et selskab skydes pengene også ind i en "mellemregning", men da selskabet jo ikke er samme juridiske person som ejeren, må pengene her IKKE skydes ind under egenkapitalen

I stedet skydes lån ind på en post under kortfristet gæld.

Dersom selskabet ikke betaler renten, eller der er aftalt overkurs ved tilbagebetaling, så vil ejeren stadigt være løbende skattepligtig af renten. Skulle selskabet gå konkurs og ikke kunne betale lånet tilbage, så er pengene tabt uden fradrag OG hovedaktionæren vil blive beskatte af renten, uanset denne er modtaget eller ikke. Heller ikke skat, som hovedaktionæren har betalt af skyldige renter, vil blive refunderet. Mere om det i dette LINK fra BDO


Hvad hvis man ikke får betalt rente?

Er aftalen, at hovedaktionær ikke skal have renter, så kan/vil skat fastsætte en rente og den rente vil så blive betragtet som et tilskud fra ejer til selskabet. Selskabet vil så være skattepligtig af tilskuddet. Det vil medføre, at selskabet ikke får noget rentefradrag da resultatet for selskabet bliver  - renteudgift i fradrag minus tilskud i plus = ingen effekt.

Ejer bliver derimod beskattet af den rente skat fastsætter (markedsrenten) Det er derfor vigtigt, at man får orden i en faktisk rentebetaling.

HVORDAN UDFØRES LÅNET I PRAKSIS:

Da alle transaktioner mellem et selskab og dets ejer skal behandles efter armslængdeprincippet, d.v.s mellem to uafhængige parter helt som hvis det var en helt 3. part, du laver aftaler med, så skal der udformes et lille gældsbrev.

Armslængdeprincippet er indskrevet i ligningslovens § 2.

Gældsbrevet kan udformes simpelt - som et anfordringslån med markedsrente eller til overkurs, som forklaret i næste afsnit.

Lad gerne gældsbrevet undertegne af et par vitterlighedsvidner, da dette sætter dig i stand til ved en mulig diskussion med skat, at dokumentere dokumentets datering.
DETTE LINK fra dokumenter kan der til lav pris downloades gode skabeloner.

Der er ikke fradrag for indbetaling af et beløb som lån, uanset hvordan man yder det men ved et almindeligt lån, vil pengene kunne tabes, uden fradrag, hvis selskabet går konkurs.


Der er en skillelinie - 27/1-2010. Før den dato var der ikke fradrag for tab på lån i det hele taget.

Efter den dato, indgår kursgevinster/tab på lån i den skattepligtige indkomst, dog med med den undtagelse, at for lån fra hovedaktionær til selskab - eller for lån til familie, er der ikke fradrag for et evt tab. 

Ejer man mindre end 49% af et selskab, vil der derimod være fradragsmulighed.

Konvertibelt gældsbrev giver mulighed for fradrag ved tab:

Man kan vælge at give lånet - stadigt med rente eller overkurs - som konvertibelt lån 

Dette er et gældsbrev som udstedes af selskabet og det kan så efter långiver (kreditors) ønske kræves betalt - enten kontant - eller - kan konverteres til aktie eller anpartskapital ved forfald.

Beslutningen om udstedelse af konvertibelt gældsbrev skal ske efter godkendelse fra selskabets generalforsamling lige som der er flere andre regler.

Fordelen ved at give lånet som konvertibelt, er den enkle, at dersom selskabet skulle gå konkurs og ikke dermed ikke kunne betale lånet tilbage, så kan långiver nu få fradrag for tabet, helt som hvis denne rent faktisk havde haft aktier/anparter for værdien. Det betyder det giver fradrag som tab på aktieindkomst - og har man ikke anden aktieindkomst, giver det fradrag med samme procent værdi som tab på aktieindkomst (27-42%) i anden skat.


Der kan søges efter skabeloner til konvertible gældsbreve, men jeg synes det kan være klogt at betale lidt for at få det korrekt oprettet og registreret hos en jurist.

Der er som nævnt en række vigtige regler der skal overholdes ved brug af konvertibelt lån -

Beslutning om konvertibelt gældsbrev træffes på generalforsamling i selskabet
Beslutningen anmeldes til erhvervsstyrelsen
Vedtægter ændres så vilkår for konvertibelt gældsbrev fremgår - vilkår om forrentning, forfaldstidspunkt, regler for konvertering, tidspunktet samt konverteringskursen.
Vedtægterne skal også rumme bestemmelse om betydning af evt. ændringer i kapitalgrundlaget inden konverteringstidspunktet
Det konvertible lån skal fremgå af selskabets årsrapport

Jeg ved der er advokater som ved stiftelsen allerede, indretter vedtægterne således, at ledelsen er bemyndiget til at udstede konvertible obligationer - for derved at kunne spare noget papirarbejde - hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at udstede nogle sådanne

Endnu en gang må det derfor stærkt tilrådes, at man anvender revisor eller advokat ved udstedelse af konvertible lån.

Forbud mod at anpartshaver/aktionær låner i selskabet:

Ejer må ikke hæve penge i et selskab, som andet end løn eller udbytte med indberetning til skat. Selv helt kortfristet kan det være meget dyrt. Fra 1/1-2017 kom der nye regler som gør det muligt ejer kan låne i selskabet men selv om det kan være lovligt i.h.t. til selskabsloven vil det stadigt i skattelov kunne være meget dyrt. Det må derfor stærkt frarådes ejer at lån penge i eget selskab, uden meget skarp rådgivning fra aut. revisor eller jurist. Mere om dette her i LINK FRA HOMANN ADV.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog