tirsdag den 10. januar 2023

Oplysningsskema - Udvidet selvangivelse

Alt her er efter min bedste viden og reglerne på tidspunktet for udgivelsen - men er du i tvivl, så køb dig til hjælp, jeg kan ikke påtage mig ansvarer for, at du får udfyldt korrekt 😇

Alle der har personlig virksomhed skal udfylde udvidet selvangivelse - som i dag hedder oplysningsskema/årsopgørelse. Den skal være indberettet senest 1/7 året efter. Tænk over at få rettet forskud til også, så næste år bliver korrekt.

For sen aflevering udløser bod med 200 kr per dag - dog maksimum 5.000 kr. Afleveres fortsat ikke, kan SKAT skønsmæssig selv sætte dine tal ind, så det er ikke en god ide.

Hvordan får man udvidet selvangivelse:

Fra omkring 10/3 og indtil 1/5 kan man som indlogget på skat.dk vælge udvidet selvangivelse. Derved får man hurtigt mulighed for at taste sit resultat og oftest se sin skat direkte.

Er du nystartet, skal du i alm. selvangivelse sætte flueben i feltet for "har startet virksomhed under året" 


Lad mig først lige linke til SKAT´s (skattestyrelsens) egen gennemgang - ikke helt detaljeret men let at bruge - følg LINKET HER.

Her har du link til hele oplysningsskemaet inkl. felter til selvstændig virksomhed

Her er så lidt mere om hvilke felter som skal udfyldes:

Hvilke rubrikker der skal udfyldes afhænger bl.a,. af, om virksomheden har omsat over eller under 300.000 kr under året. Under 300.000 kr i omsætning betyder, at man kan nøjes med færre rubrikker nemlig som udgangspunkt 111 til 118 og felterne 300 til 306 hvis der ikke er noget specielt.

Omsatte du får mindre end 300.000 kr under året, så skal du kun læse den del er følger, ned til billedet af min bog, "Personlig virksomhed" 
Kun I der har omsat mere, skal læse videre derfra.

Alle skal udfylde rubrikkerne fra 111 og frem til 118 som er de felter der skal udfyldes ud fra årsregnskabet og som danner udgangspunkt for skatten. Det vil fremgå hvis der er nogle felter man ikke skal skrive i, f.eks. hvis man har skrevet overskud i 111 så skal man i sagens natur ikke udfylde 112 med underskud


Rubrikkerne 125 til 139 er til de som anvender kapitalafkastmetoden og vil ofte betyde, at man kan ha behov for revisor eller økonomihjælp


Rubrikkerne 147 - 152 er til virksomhedsskatteordningen VSO - og igen vil revisor eller økonomihjælp klart være at anbefale


Rubrik 162 er til registrering af kapitalafkast ved aktier ved virksomhedserhvervelse - nok ikke en der kræver opmærksomhed i almindelighed 


Rubrikkerne 166 - 167 er til at bekræfte oplysningerne skat har om ejendomme, og vil normalt heller ikke give problem


Alle momsregistrerede skal udfylde rubrik 638

Rubrik 638 er til skyldig eller tilgodehavende moms.
Skyldig moms skrives med plus iflg skat og tilgodehavende med minus:
 • Har din virksomhed moms til gode fra SKAT ved regnskabsårets udløb, så skriver du minus foran beløbet.
 • Opdager du ved afslutningen af årsregnskabet, at der er fejl i din virksomheds momsindberetninger, skal du rette den for lidt eller for meget indberettede moms. Du retter momsen ved at logge på Tast Selv Erhverv og at gå til momsindberetning, hvor du vælger "Ret" og den tidligere momsperiode, der skal rettes.
Det er ikke ualmindeligt, at regnskabs-afslutningen giver anledning til, at tidligere indberettet moms skal rettes. Det er vigtigt, at du følger op og retter tallene i den eller de tidligere momsperioder, som fejlene vedrører.
Så er vi igen ovre i rubrikker som er virksomheds-oplysningerne så som CVR nummer og bekræftelse af, om der er anvendt revisor m.m.

Fra og med 2013 opgørelsen er 300 til 306 de eneste virksomheds oplysninger der skal udfyldes af virksomheder med under 300.000 kr i omsætning

For omsætning under 300.000 kr:

 • Udfyld CVR/SE-nr. i rubrik 300.
 • Sæt X i "Ja" i rubrik 301 om virksomheden er fritaget.
 • Sæt X under "3" i rubrik 302 om begrundelse for fritagelse.
 • Udfyld rubrik 303 - 306 om revisorbistand skal udfyldes.
 • Du skal ikke udfylde rubrik 320 - 380.
Det er vigtigt, at du har foretaget de korrekte skattemæssige korrektioner fra driftsregnskabet til skatteregnskabet, f.eks bespisning, visse rejseudgifter, møder, receptioner, gaver og reklameomkostninger, kan ha begrænset fradrag skattemæssigt, og her skal korrigeres så resultatet fra drift tillægges procenter for at komme frem til det skattemæssige resultat til rubrik 111. Tilsvarende kan der være kørefradrag efter statens takster og ført kørebog, som skal reducere regnskabets driftsresultat, inden det skrives i rubrik 111, da man har fradrag for den kørsel som fradrag i personlig indkomst.

Her kan alle der omsætter for mindre end 300.000 kr som udgangspunkt slutte læsningen -

I kan så overveje at skaffe min e-bog eller paperback Personlig virksomhed, som dækker PMV, enkeltmands og I/S. Klik på billedet for at se indholdsfortegnelse og evt køb.
Har virksomheden omsat for over 300.000 KR. SKAL OGSÅ rubrikkerne 320-335 udfyldes med regnskabstal og evt 345 til 349 med afskrivninger m.m. 

Disse rubrikker bruges ikke ved beregning af skatten, som baserer sig på de første 111 til 118, men de bruges til at kontrollere ting som moms og andet som disse regnskabstal fra 320 til 349 kan give skat indikation om, når det handler om at bedømme sandsynligheden i selvangivelsen

De sidste rubrikker, 350 til 359, også for virksomheder med omsætning over 300.000 kr omfatter afskrivninger o.l.


HER ER EN ANVISNING FRA SKAT TIL ALLE PUNKTER FRA 320 TIL 380 - UDFYLDES KUN HVIS MAN IKKE ER FRITAGET FOR REGNSKABSOPLYSNINGER (i princip over 300.000 kr omsætning med mere) ELLERS IKKE:


Oplysningerne angives som udgangspunkt uden fortegn og i hele tal. Dog benyttes fortegn i rubrikkerne 325, 327, 328 og 331 under udvalgte oplysninger fra regnskabet.
Rubrik 320: Nettoomsætning
Du skal altid oplyse nettoomsætningen. Når du opgør nettoomsætningen, skal du huske at medregne tilgodehavender for varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning.
Rubrik 321: Vareforbrug I rubrikken skal du skrive vareforbrug i form af køb af råvarer, hjælpematerialer, handelsvarer og emballage. Du skal huske at regulere for forøgelse/formindskelse af lagrene.
Rubrik 322: Fremmed arbejde I rubrikken skal du skrive udgifter til køb af fremmed arbejde, herunder underentrepriser, som indgår i virksomhedens ydelser.
Rubrik 323: Salgsfremmende udgifter I rubrikken skal du skrive omkostninger til rejser, reklame, annoncer, sponsorering, repræsentation og lignende.
Rubrik 324: Vedligeholdelse af fast ejendom I rubrikken skal du skrive omkostninger til vedligeholdelse af fast ejendom. Udgifter til vedligeholdelse af lejede lokaler skal ikke medtages i feltet.
Rubrik 325: Ordinært resultat før afskrivninger og renter I rubrikken skal du skrive din virksomheds resultat før afskrivninger og renter.
Hvis resultatet er negativt, skal du anføre et - (minus) foran beløbet.
Rubrik 326: Regnskabsmæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive alle regnskabsmæssige afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Rubrikken omfatter de løbende afskrivninger, som afspejler det mønster, hvor virksomheden forbruger anlægsaktivet.
Hvis regnskabet er aflagt efter skattemæssige principper, er det de skattemæssige afskrivninger, du skal angive i rubrikken.
Rubrik 327: Regnskabsmæssigt resultat efter renter Hvis resultatet er negativt, skal du skrive et - (minus) foran beløbet.
Rubrik 328: Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere) Du skal kun udfylde rubrikken, hvis virksomheden har flere ejere.
Skriv din andel af virksomhedens resultat. Hvis andelen er negativ, skal du skrive et - (minus) foran beløbet.
Rubrik 329: Varebeholdninger I rubrikken skal du skrive varebeholdninger i form af råvarer og hjælpematerialer, varer under fremstilling og fremstillede varer (eventuelt inklusiv IPO) og handelsvarer.
Rubrik 330: Anlægsaktiver I rubrikken skal du skrive summen af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Rubrik 331: Egenkapital I rubrikken skal du skrive virksomhedens egenkapital. Hvis egenkapitalen er negativ, skal du skrive et - (minus) foran beløbet.
Rubrik 332: Balancesum I rubrikken skal du skrive summen af alle aktiver, som skal svare til summen af egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.
Rubrik 333: Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris I rubrikken skal du skrive tilgang af aktiver, der er bestemt til virksomhedens vedvarende eje eller brug.
Hvis der i regnskabet indgår nye finansielle leasing-kontrakter, skal du medtage leasinggenstandens anskaffelsessum.
Rubrik 334: Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris I rubrikken skal du skrive salgsprisen for afhændede aktiver. Afhændede bygninger og grunde skal medtages omregnet til kontantværdi.
Alternativt kan du anvende den bogførte værdi (de afhændede aktivers anskaffelsespris minus de akkumulerede afskrivninger).
Rubrik 335: Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT I rubrikken skal du skrive gæld ved årets udgang på lån, der ikke er omfattet af en indberetningspligt til SKAT.
Rubrik 350: Private andele Hvis der indgår private andele ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal du anføre beløbet.
I rubrikken skriver du det beløb, du reducerer dine omkostninger med. Typisk er det beløbet før (eksklusiv) moms.
Sæt et eller flere krydser alt efter, om den private andel vedrører biludgifter (blandet benyttelse), fri bil i virksomhedsordningen, eget vareforbrug eller andet.
Rubrik 351: Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer.
Straksfradrag eller nedrivnings-fradrag indgår ikke i posten, men skrives i rubrik 352.
Rubrik 352: Fast ejendom, straksfradrag/ned-rivningsfradrag I rubrikken skal du skrive straksfradrag af udgifter til ombygning eller forbedring/ned-rivningsfradrag ved nedrivning, udskiftning af installationer eller salg.
Rubrik 353: Fast ejendom, genvundne afskrivninger I rubrikken skal du skrive genvundne afskrivninger ved salg af fast ejendom.
Rubrik 354: Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive saldoafskrivninger på driftsmidler og skibe, afskrivning på driftsmidler med levetid under tre år og afskrivning på blandede driftsmidler.
Straksafskrivning på småaktiver skal ikke medtages i rubrikken, men skrives i rubrik 356.
Rubrik 355: Immaterielle aktiver (goodwill, indretning af lejede lokaler mv.) skattemæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive skattemæssige afskrivninger på goodwill og andre immaterielle aktiver.
Rubrik 356: Straksafskrivning på småaktiver I rubrikken skal du skrive straksafskrivning på småaktiver.
Andre straksafskrivninger, fx af udgifter til software og driftsmidler med levetid under tre år, skal ikke medtages i rubrikken, men skrives i rubrik 354.
Rubrik 357: Tab på debitorer I rubrikken skal du skrive tab på debitorer, der er fratrukket skattemæssigt.
Rubrik 358: Nedskrivning af varelager for ukurans I rubrikken skal du skrive nedskrivning for ukurans på varelager, der er fratrukket skattemæssigt.
Rubrik 359: Fratrukne hensættelser I rubrikken skal du skrive hensættelser af enhver art, der er fratrukket skattemæssigt.
Eksempler herpå er hensættelser til tab på debitorer, service- og garantihensættelser og hensættelser til fremtidige udgifter.
Rubrik 380: Er der opnået gældseftergivelse eller akkord? Sæt kryds, hvis der er opnået gældseftergivelse eller akkord.

SÆRLIGT FOR I/S EJERE:
Resultatet i rubrik 111/112 angives med hver ejers andel i dette - Øvrige regnskabsoplysninger oplyser hver ejer med de fulde tal.
Man kan også hente selvangivelsen via virk i DETTE LINK og fra skat HER I LINK

----------------

Har man tvivl om udfyldelsen, vil jeg tilråde, at man tager fat i en økonomiperson, gerne en revisor, som ikke nødvendigvis skal lave fuld revision, men blot gennemgå regnskabet overordnet og lige få det korrekt klar til skat. www.agera.dk fra Amino er et site hvor man kan få nogle gratis uforpligtende tilbud på en sådan hjælp.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 


2 kommentarer:

 1. Hej John, gælder reglerne for virksomheder med omsætning under 300.000 kr også for ApS? mvh Christian

  SvarSlet
 2. SORRY ser dig først nu - nej det er jo alene personlig virksomhed der bruger alm årsopgørelse for personer, Selskaber har deres helt egen selvangivelse og årsrapport med langt flere krav

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog