torsdag den 26. september 2013

BrugtmomsJeg skal her prøve at beskrive brugtmoms lidt grundliggende. Der er masser af muligheder for at google søge emnet Brugtmoms for yderligere oplysninger.

Lad mig starte med at sige der er krav om bevilling og fast driftssted for at drive virksomhed med handel med brugte varer  LINK


Den korte forklaring er, at brugtmoms kan benyttes af momsregistrerede virksomheder, som køber brugte varer med videresalg for øje. Ved at bruge ordningen korrekt, opnår virksomheden, at der kun skal opkræves moms af fortjenesten, modsat normalt, af hele salgsprisen

Har virksomheden andre udgifter - til drift eller køb af varer der sælges med med fuld moms, behandles disse helt som for alle andre momsregistrerede. Der er fradrag for købsmoms efter de helt almindelige momsregler og fuld salgsmoms på salget.

Selv om man handler med brugte varer, må man godt vælge at benytte helt almindelig moms, og købe uden moms og lægge fuld salgsmoms på sin fulde salgspris. Det kunne være aktuelt, hvis man kun har få brugte varer ind i mellem, lige som det kan være en fordel, hvis videresalg sker til en momsregistreret køber, som jo kan trække din salgsmoms fuldt fra i sin købsmoms, og helt det samme, hvis varen eksporteres ud af EU, hvor der jo ikke skal salgsmoms på til virksomheder.

Virksomheder der sælger brugte varer videre kan således frit vælge at bruge ordningen men skal være opmærksom på tre klare krav, nemlig

Det skal tydeligt fremgå af fakturaen, at varen er solgt i.h.t. brugmomsordningen - og der må ikke fremgå nogen som helst moms af fakturaen, heller ikke den moms du skal opgive som salgsmoms (af fortjenesten) må fremgå af fakturaen

Al handel der foregår under brugtmomsordningen skal der føres særligt regnskab for - det skal kunne trækkes ud af det samlede regnskab.


Tidl. var det ikke tilladt at skille varen ad og sælge i dele. Dette generede først og fremmest autohandel, og kunne føre til ophugning af ellers anvendelige dele.

En EU dom betyder nu, at skat godkender salg af reservedele fra biler som hørende under brugtmoms, hvis forhandleren skiller en bil ad, forudsat delen sælges som den var, og ikke i ændret tilstand:

Den ændrer definitionen af brugte varer iht momslovens §69 stk 3, og således også betingelserne for at anvende de særlige bestemmelser i for brugte varer i momsloven.

Dele, som er udtaget af brugte varer, kan herefter anses som "brugte varer" forudsat at delen der er udtaget, bevarer sin oprindelige funktionalitet, og således kan genanvendes til helt samme formål som hidtil, evt efter en reparation der bringer standen i den oprindeligt almindelige brugbare funktionsdygtighed.

Ordningen kan bruges på alle "såkaldt" brugte varer købt i Danmark eller i et andet EU land. 

Når jeg skriver "såkaldt" brugte, er det fordi den reelt også kan bruges på varer som ikke egentligt ville blive kaldt brugte, f.eks. dyr - som sælges fra en ikke momsregistreret person eller virksomhed til en momsregistreret med videresalg for øje - eller hjemmefremstillede produkter - som ikke tidligere har været handlet - vin brygget på gården osv.

Skat beskriver det:
En vare anses normalt for brugt, når den er taget i brug. Transportmidler, der er nævnt i ML § 11, stk. 6, anses dog kun for brugte, når de ikke er omfattet af definitionen af nye transportmidler i denne bestemmelse.
Varer, der ikke har været taget i brug, kan dog i visse tilfælde anses for "brugte varer". Det gælder fx varer, der har været ejet af privatpersoner. Det afgørende er her, at varen har været solgt til endeligt forbrug, og der dermed er blevet betalt moms af varen ved et tidligere salg, uden at denne moms kunne fradrages.

Varen må således ikke være indkøbt af privat der blot ikke er momspligtig grundet lav omsætning, med henblik på videresalg,

(Den kan også bruges til kunst/antikviteter fra uden for EU hvor importmoms er beregnet på reduceret grundlag, men den vil jeg hoppe lystigt over her)

Du må godt reparere varen hvis det behøves, men du må ikke som sådan ændre ved varen, så den ikke længere reelt er samme vare eller har fået andre funktioner tilføjet.

En EU dom har også slået fast - at du godt må købe f.eks. en bil af en privat - og så skille den ad og sælge reserve delene (så længe du ikke ændrer dem) videre som brugtmoms. Se evt LINK

Ved brug af ordningen, må der ikke på samme faktura blandes momset salg og brugt momssalg, som angivet i dette svar fra SKAT:

Ud fra ovenstående er min vejledning, at for at kunne sælge efter brugtmomsordningen, skal de særlige fakturakrav overholdes, og der skal dermed udstedes separate fakturaer over salgene der er solgt henholdsvis efter brugtmomsordningen og efter de almindelige regler.

----------------------
Brugtmoms kan beregnes efter 3 metoder, som hver især kan passe godt ind alt efter hvordan man handler

1
Den individulle metode - som bruges hvis man kender den enkelte vares indkøbspris, modsat hvis man har købt et større parti brugte varer til én samlet pris.

Momsgrundlaget er så 25% moms på fortjenesten (salgspris minus købspris gange 80%)
Den beregnes som salgspris minus indkøbspris x 80% f.eks. indkøb privat 100.000 kr , salg 120.000 kr = fortjeneste 20.000 kr. Momsgrundlaget udgør så 20.000 kr x 80% og momsen der skal bogføres udgør så 25% af dette beløn, i dette tilfælde 4.000 kr.

Sælger du med tab, så sættes momsgrundlaget til nul. Der kan altså ikke blive tale om at trække et tab på en vare fra i fortjeneste på andre varer efter den individuelle metode.

2
Samlemetoden - Som bruges netop når man køber samlede partier og nu blot skal opgøre den helt samlede brugtmoms for en periode. Du kan godt kombinere samlemetoden og den individuelle, men det er ganske kompliceret, da du skal ha to forskellige momsregnskaber ud over måske alm. moms.

Momsen udgør så stadigt 20% af forskellen. Igen forskellen mellem køb og salg af varer omfattet af samlemetoden for hele momsperioden. 

Dersom indkøbet overstiger salget i en momsperiode sættes momsgrundlaget til nul, MEN man kan så overføre det overskydende køb til næste momsperiode da det jo er det samlede salg der på sigt bare skal gå op.

Har du inkluderet nogle varer i dit regnskab som hørende til samlemetoden, kan du ikke siden lade dem overgå til den individuelle metode.

Momsloven beskriver det:


Virksomheder kan anvende samleordningen ved handel med brugte varer. Se ML § 70, stk. 5. Virksomheder, der anvender denne metode, skal føre en konto for virksomhedens samlede indkøb og en konto for det samlede salg inkl. moms af brugte varer. Kontiene afsluttes ved hver momsperiodes udløb.

Hvis beløbet på salgskontoen overstiger beløbet på købskontoen, overføres 20 pct. af det overskydende beløb til kontoen for salgsmoms for den pågældende periode.
Overstiger beløbet på købskontoen beløbet på salgskontoen, overføres forskelsbeløbet til købskontoen for den følgende periode. Det er altså her muligt at få overskudende køb overført til næste periode.


Den særlige metode ved salg af brugte personbiler/motorcykler - Jeg vil ikke komme så tæt ind på den, blot forklare, at man her skal betale fuld moms af hele salgsprisen efter de helt normale momsregler, men man får fradrag for et beløb der beregnes som:
Momssats i procent (generelt 25%) x  forhandlerens indkøbspris
               (100 + momssatsen i procent)

Det vil for handler i Danmark svare til et fradrag på 20% af købsprisen.

Noget af det vigtigste er som nævnt, at man overholder ganske klare:

Krav til afregningsbilaget når du køber.

Du skal som forhandler ved køb fra en ikke momsregistreret, udstede en faktura som tjener som afregningsbilag. Bilaget skal som minimum indeholde følgende oplysninger

 • Et nummer eller andet der identificerer bilaget
 • Dato for udstedelse af afregningsbilaget
 • Navn og adresse på sælger
 • Navn og adresse på din virksomhed som køber
 • Specifikation af det leverede
 • Prisen der handles til
 • Et varenummer du giver varen, hvis du bruger den individuelle metode
 • Sælges underskrift på bilaget eller helt tilsvarende bevis for sælgers bekræftelse - f.eks. et brev fra sælger, hvis ikke det er muligt at mødes personligt.


Det afregningsbilag bruger du som dokumentation for handlen i din bogføring, og overholder det ikke alle punkterne, må du ikke bruge ordningen.

Derudover er der helt absolutte:

Krav til din faktura når du sælger videre:

Du kan benytte en faktura eller en kassebon, forudsat denne indeholder helt samme oplysninger som kravene til en faktura.

Afregningsbilaget er din dokumentation for varens købspris. Hvis afregningsbilaget ikke opfylder betingelserne, kan du ikke bruge brugtmomsordningen.

Afhængigt af hvilke varer det drejer sig om, er der tre tekster at vælge imellem, og den korrekt SKAL fremgå tydeligt af fakturaen:


 • Fortjenestemargenordning - brugte genstande - køber har ikke fradrag for momsen
 • Fortjenestemargenordning - kunstgenstande - køber har ikke fradrag for momsen
 • Fortjenestemargenordning - samlerobjekter og antikviteter - køber har ikke fradrag for momsen

Selve din Faktura skal som minimum indeholde følgende:

 • Fortløbende nummer 
 • Dato
 • Sælgers (din virksomheds) navn og adresse
 • Dit CVR nummer
 • Købers navn og adresse. Altid hvis det drejer sig om en anden virksomhed, men det kan udelades af praktiske årsager, f.eks salg til private eller salg fra butik eller loppemarked m.m.
 • Specifikation af varen/det leverede
 • Varenummer, som skal være samme nummer som blev brugt ved varens køb, hvis den individuelle metode bruges, ved samlemetode kan dette undlades

Der er næsten tilsvarende regler for brugt auktioner og auktionsholderes ansvar, men jeg kommer ikke ind på detaljerne.

Så er der de specifikke: 

Krav til regnskabet ved brugtmomsordningen:

Der skal føres et regnskab der kan fremlægges separat for hver af de metoder man bruger brugtmomsordningen under (individuel, samle m.m.)

Bruger du den individuelle metode, skal regnskabet give mulighed for konti for hvert køb og salg for hver vare så moms kan kontrollere:

 • Lagernummer
 • Købs dato 
 • Købs pris
 • Salgs-dato 
 • Salgspris inkl. den moms du skal afregne
 • Forskellen mellem købspris og salgspris
 • Momsbeløbet, som så også er det beløb der skal bogføres som salgsmoms og angives som moms
Anvender du samlemetoden skal der være to konti til dette i regnskabet:
 • En konto for samlet salg af varer efter samlemetoden
 • En konto for samlet indkøb hvor samlemetoden er benyttet

Kontantsalg eller betaling via bank eller giro: Gør en forskel. Ved betaling via bank/giro kan der bogføres direkte, men ved kontantsalg skal der føres kassekladde - som ikke kan dækkes af regnskabers kassekladde men skal føres separat - læs KASSEKLADDE KONTANT hvor skat forklarer.

Salg til private i EU efter ordningen har særlig regel for bogføring af salget og momsangivelsen-  her fra LINK - se punktet fjernsalg.

Jeg vil ikke gå i detaljer om biler og auktioner men kan kort beskrive: For ordningen for biler m.m er kravene lagernummer, momsbeløb af salget, beregnet fradrag og endeligt momsbeløb af fradraget og er beløbet positivt, skal dette overføres til konto for salgsmoms og for auktioner kræves af regnskabet salgspris til køber og afregningspris til sælger.


Almindeligt køb og salg med almindelig moms kan bruges helt sideløbende, bare naturligvis på andre konti - med moms

Her LINK TIL SKAT OM BRUGTMOMS


Jeg er ikke specialist på brugtmoms og ikke revisor, så alle oplysninger er bare givet som bedst jeg ved, uden ansvarspådragelse


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd

2 kommentarer:

 1. Hej
  Tak for en glimrende indføring i brugtmoms. Jeg har dog et sprøgsmål.

  Jeg har købt en momsfri brugt macbook 12 på auktion. Prisen var 3500kr
  Aktionshuset tager salær på 720kr eksl. moms og det tillægges så moms på 180kr.
  Samlet pris på macbook = 4500kr.

  Hvis jeg vil benytte mig af brugtmoms ordningen skal sælær så medregnes i købsprisen?
  Altså er købspris på 4500kr, 4220kr eller på 3500kr?

  På forhånd tak for svar :-)

  SvarSlet
 2. der får du mig desværre hvor jeg ikke har tid til at dykke ned i den. Umiddelbart kan salær med moms ikke indgå, så jeg vil sige 3500 hvis det tydeligt fremgår det er prisen uden moms

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog