onsdag den 10. april 2013

Kørselsgodtgørelse

Kørsel i egen bil med kørselsgodtgørelse:

Kørselsgodtgørelse benyttes når man kører i sin private bil for sin arbejdsgiver eller sig selv som selvstændig. Udgiften til kørslen skal kunne dokumenteres, at medgå til at erhverve, sikre og vedligeholdelse indkomsten i firmaet.

Godtgørelse gives ikke for kørsel mellem hjem og arbejde, men udenlukkende for ren kørsel for firmaet. 

Kørsel mellem hjem og arbejde kan man i stedet opnå befordringsfradrag for.

Kørselsgodtgørelse forudsætter det er egen bil, eller husstandens med fælles økonomi (f.eks. ægtefælle - eller hjemmeboende unge - mor og fars bil) og samlever, hvor man dog skal kunne klart dokumentere, at man har fælles økonomi. Godt link om dette fra BDO revision . 
For ægtefæller rækker det således at vise, at de har fælles økonomi.

For et hjemmeboende barn fra husstanden, skal det kunne bevises, at at denne søn eller datter betaler for bilen, via overførsel fra "barnets" konto såldes det kan påvises, at "barnet" rent faktisk betaler bilens udgifter.


Lad mig starte med satserne:


Benyttes andet end egen bil, må der ikke tages kørselsgodtgørelse. Man må leje af andre, men de skal så betale skat af lejen, eller man må rent praktisk føre kørebog, og fylde den lånte bil op ved start af firmakørslen og igen ved slut - så benzin passer med kørebog, og så trække den benzin fra, uden skat for bilejeren. (ikke moms på udgifter til hvidpladebil)

Køres der f.eks. fra arbejdsplads til kundebesøg og videre hjem, så trækkes det antal km der er mellem arbejdsplads og hjem fra, ved beregningen af kørselsgodtgørelse. På den måde før man befordringsfradrag for hjem til arbejde - og kørselsgodtgørelse for de ekstra km der måtte komme.

Kørselsgodtgørelse - SELVSTÆNDIGE med enkeltmands virksomhed eller I/S - udbetales ikke men gives som fradrag i personlig indkomst 

Selvstændige kan benytte skattefri kørselsgodtgørelse efter samme satser som ansatte - eller de kan vælge at trække udgifterne til den erhvervsmæssige kørsel i egen bil fra, med samme standard satser.

Selvstændige kan ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse men kan trække udgifterne til erhvervsmæssig transport fra med standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Se hertil Kørselsgodtgørelse til selvstændige.

Udgiften tages som fradrag i driftsresultatet - som en skatteregulering, således at man får skattebesparelsen af kørselsfradraget. Man tager det ikke som en udgift i regnskabet og udbetaler, men altså som skattefradrag i virksomhedens resultat

Med andre ord - hvis resultatet er + 100.000 kr og kørebogen viser kørselsfradrag ialt 4.000 kr, så skriver du overskud i selvangivelsen som 96.000 kr


Det vil i alle fald være i.h.t skat vejledning MEN - 

Rent praktisk er denne løsning givet OK: Man bogfører kørepenge som udgift, men istedet for at udbetale, så modposterer man i status på konto for kørepenge ud - Derved reduceres resultat til skat direkte i regnskabet, og man slipper for skatteregulering.

Det skal med her, at der findes revisorer der argumenterer for, at man kan tage det som udgift i personlig virksomhed og udbetale, og resultatet er jo helt det samme. Det er dog i strid med skats egen juridiske vejledning..

Forudsætningen for at foretage fradraget er, at der er afholdt udgifter, og at hvervet anses for erhvervsmæssigt. 


Ligningsrådets takster dækker alle udgifter til befordring men broafgifter er ikke en del af taksten og må tages som udgift i virksomheden. 


PARKERING OG UDBETALING AF DENNE UDGIFT:

Parkering indgår siden 2017 ikke i beløbet man modtager og ligger ud over.

Frit valg mellem statens takster eller % del af driftsomkostninger 

Man kan i stedet for at anvende statens takster, vælge at bruge kørebogen til at dokumentere % andel firmakørsel og privat kørsel, og så tage firmaprocenten som % af de samlede driftsomkostninger ved at have bilen (ikke afdrag som jo ikke er omkostning og ikke rente som jo giver rentefradrag for den personlige ejer.)

Dersom man som ejer/ansat i selskab ikke modtager løn og derfor ikke må modtage skattefri godtgørelse, så kan det være en mulighed, at man fører fuldt regnskab over bilens driftsudgifter og så tager % del der passer med omhyggeligt ført kørebog ud  - som udlæg fra selskabet.

Benytter man VirksomhedsSkatteOrdningen så kan man ikke vælge % fordeling af driftsudgifterne. Så skal bilen sælges til virksomheden som tager udgifterne mod, at man betale skat af fri bil.

Man må kun vælge at skifte mellem statens takster og % del privat/firma EN gang, så man skal vælge rigtigt. Ofte vil statens takster kunne være bedst.

For personlig virksomhed der anvender VSO er der to regler:


Hvis bilen ikke indgår i VSO, kan den skattepligtige få refunderet udgifter til privatbilen efter kørebog, efter de sædvanlige standardsatser. 

Hvis bilen indgår i VSO kan der ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, men de faktiske udgifter indgår jo så i regnskabet.

KØRSELSGODTGØRELSE FOR HOVEDEJER I SELSKAB

Hovedejer i et selskab (type IVS/ApS) kan også modtage kørselsgodtgørelse efter statens takster og skal føre kørebog som alle andre. Vær meget omhyggelig, da du jo som ejer kontrollerer dig selv, er skat mere på mærkerne med punktet.


En forudsætning for at modtage kørepenge er, at du modtager en løn der størrelsesmæssigt har "fornuftigt" forhold til kørepengene (generelt er klart større) Uden løn - ingen kørepenge.
Se side 13 i dette link fra "Beierholm" hvor jeg citerer:

"I den forbindelse (hovedaktionær) er det også særlig vigtigt at være opmærksom på, at det er et krav i praksis, at aktionæren reelt modtager en løbende A-indkomst/løn fra eget selskab, for at der overhovedet kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. Der er ikke noget mindstekrav til lønnen, men den bør stå i et rimeligt forhold til de årlige godtgørelser".

Her er i link også en interessant tråd fra Amino om en selskabsejer der fik besked om, at 5000 kr i løn var alt for lavt og al kørepenge - flere år tilbage - skulle indberettes som skattepligtig løn. Det er så også i den mere ekstreme ende, men viser alvoren.

Og her link til BDO pjece - også omkring kravet om løn

Kravene til kontrol af hovedejer er skarpere end kontrol af ansatte:
Skat forventer, at arbejdsgiveren inden udbetaling til ansatte, selv fører en god kontrol, for ikke at betale for meget.
Det er jo så ikke tilfældet når ejer kontroller sig selv, og derfor er skat skarpere i kravene til perfekt kørebog:

DETTE LINK vil fremgå, at hvis hovedejer har en meget lav løn, så vil man let havne i skats søgelys. Er der 0 løn eller meget lav løn, så har skat oftest den opfattelse, at man ikke er egentlig ansat, og så er der lukket for skattefri kørselsgodtgørelse.

Der gives et par rigtigt gode råd - uden det er en klar facitliste:
 • Sørg for at du får en løn på ikke under 5.000 kr helt fast om måneden fra selskabet
 • Er kørepenge større, bør lønnen tilsvarende være det.
 • Indberet kørepengene til skat i felt 48 i e-indkomst ved HVER udbetaling
 • Om muligt så lad køreregnskab få en intern kontrol i firmaet, f.eks. af bogholderen som f.eks. skal følge en skriftlig procedure.
 • Sørg for at kørselsregnskab minutiøst overholder alle krav.
Fra revisor fik jeg også dette gode generelle råd: "Som udgangspunkt skal der ske en almindelig aflønning, svarende til hvad der ville være blive udbetalt til en uafhængig person. Det vil desuden være usædvanligt hvis f.eks. kørselsgodtgørelsen overstiger den kontante løn."  


Som erstatning af kørepenge, hvis man ikke tager løn som hovedejer, så kan man trække benzinen fra, men igen kræver det ført kørebog mm:
Dersom man som ejer/ansat i selskab ikke modtager løn og derfor ikke må modtage skattefri godtgørelse, så kan det være en mulighed, at man fører fuldt regnskab over bilens driftsudgifter og så tager % del der passer med omhyggeligt ført kørebog ud  - som udlæg fra selskabet, så man får dækket den konkret omkostning, men det kræver så både fuldt regnskab over alle bilens driftsomkostninger (ikke afskrivning) som så deles per km ialt per år - gange med km firmakørsel efter kørebogen.
VIGTIGT: Man må skifte princip EN gang fra faktiske omkostninger til statens takst, men kun en gang som link her 

De færreste har dog nok overblik over alle driftsomkostinger fra start, og så er det mere enkelt bare at gøre som følger:
Fyld bilen op fra start af firmakørsel - før km og kørebog og fyld op igen ved slut, på samme måde som man gør i lejebil - så passer benzin liter og omk. præcist med det kørte og man få i alle fald det dækket - dog ikke moms - men som udlæg ved hvidpladebil.

KØRSELSGODTGØRELSE FOR ANSATTE:

Lønmodtagere, som anvender egen bil til kørsel for firmaet - kan modtage kørepenge efter statens takster. Her har ejeren/direktøren krav på sig om at kontrollere, at kørebogen er korrekt ført og afspejler den faktiske kørsel for firmaet.

Er den ansatte berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men arbejdsgiveren ikke udbetaler en sådan, er den ansatte berettiget til et fradrag efter satserne for befordring mellem hjem og arbejde. Der skal stadigt føres kørebog


Grænsen på 20.000 km for den høje sats, er per arbejdsgiver, så man får ny grænse ved jobskifte. Årsagen er formentlig, at man ikke kan pålægge en ny arbejdsgiver, at checke hvad en tidligere har udbetalt. Dette gælder kun for ansatte.

INDBERETNINGSPLIGT FOR KØREPENGE TIL ANSATTE

Selskabet skal indberette det udbetalte beløb ved hver udbetaling for den ansatte, og det samme for ejeren selv. Det skal som sagt hænge sammen med en lønudbetaling der står i proportion til kørepengene (er klart højere normalt) - eller ingen kørepenge.
Indberetning i rubrik 48. 
Også en del honorar giver ret til at modtage kørepenge og her indberetter du samme med honoraret i rubrik 36 eller 38. Det forstår du når du er logget ind. Læs mere her ellers om skat og kørepenge

KRAV TIL KØREBOG:
Der skal føres kørebog, og man er på den sikre side hvis man noterer: Dato, km-stand ved start - slut - antal km, adresse fra og til - samt f.eks. kundenavn eller formål OG for at leve op til krav skal man så faktisk også skrive - privat - inde mellem firma km. så hvis man stoppes skal kørebogen kunne vise hvad man har kørt også privat. Det er angivet her fra SKAT LINK, at km stand skal fremgå af kørebogen.

Skats regel er så firkantet at også den private kørsel skal noteres. Her skal ikke stå fra og til men bare klargøres, at det der er mellem firma kørslen er privat - ex ved dagligt at notere slut km ind efter det privat.


Jeg tror ikke ret tid skat fælder nogen kun på manglende privat km angivelse, men jeg ved fra revisorer, at det kan forekomme. 
Kravene fra skat er klare - kørebogen skal vise i citat:
 • hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
 • datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
 • bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed.

I dette link til skat fremgår også disse krav-  inkl. kilometertællerkravet. 


Kørselsgodtgørelse må kun udbetales fra arbejdsgiver til faktiske lønmodtagere

Arbejdsgiveren må kun udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til lønmodtagere, så udbetaling sker via den almindelige lønseddel, og indberettes af arbejdsgiveren til skat, som skattefri kørselsgodtgørelse.

Der kan således ikke undbetales skattefri kørselsgodtgørelse til freelancere, honorar modtagere o.l. Disse kan dog fratrække deres kørsel, enten med de faktiske udgifter, eller efter samme reglerne for standardsatser, i deres indkomst.

At der kun må udbetales til lønmodtager rammer hovedejer af selskaber uden løn og påvirker udbetaling i personlig virksomhed:

Hovedejer, direktør i et selskab, ApS eller IVS må ikke udbetale sig kørselsgodtgørelse hvis ikke beløbet står i fornuftigt forhold til en udbetalt løn. Hæver man ikke løn, man man heller ikke hæve kørselsgodtgørelse.
I personlig virksomhed, hvor man ikke får løn, er dette også med til at man ikke udbetaler beløbet via regnskabet, men som beskrevet andetsteds i indlægget, tager det som fradrag i skat.


60 dages reglen

Reglen indebærer, at en medarbejder kan få skattefri kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver for ialt 60 dages transport mellem hjem og arbejdsplads. Reglen gælder helt tilsvarende for selvstændige, uanset de udbetaler kørepenge som ansat i eget selskab, eller tager kørepenge som fradrag i personlig virksomhed,

De 60 dage omfattet af reglen skal ligge inden for 12 mdr - og de 12 mdr er løbende/rullende perioder.
 • Reglen indebærer under visse omstændigheder mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse for over 60 dage, hvis medarbejderen/den selvstændige arbejder flere faste steder i de 12 mdr.
 • Forudsætningen er som med al kørselsgodtgørelse, at medarbejderen/den selvstædige anvender egen bil.
 • Det giver ikke flere skattefri kørepenge, hvis medarbejderen/den selvstændige kører flere gange frem og tilbage på en dag - EN gang per dag i de max 60 dage.
 • Der kan ikke gives befordringsfradrag i skatten for disse 60 dage hvis der modtages skattefri kørselsgodtgørelse.

Vil man som arbejdsgiver benytte ordningen - som er frivillig for en arbejdsgiver, så bør man læse skats vejledning, hvor den i skrivende stund nyeste, findes i DETTE LINK.

Mulighed for op til MAX 25 gange at have firmabil med hjem mod kørebog:

Skat godkender generelt at man har firmabilen med hjem max 25 gange hvis man besøger kunder eller har møder, hvor det giver væsentlig ekstra transport tid at køre den tilbage til arbejde. Det fordrer så, at man fører kørebog nøje som dokumentere hvor til man kørte til møde og kl - og at det var på vej fra arbejde til hjem og samlet km ( som kan holdes op mod normal km). Dette er for at undgå man måske skal besøge kunder der bor så man passerer direkte forbi sit eget hjem - og skal køre forbi for at få afleveret bilen. Brug med omhu og altid med ført kørebog der dokumentere hvorfor det var oplagt ikke at køre bilen hele vejen tilbage til arbejde - max 25 gange

Sælgere der altid kører fra hjem til kunde og ikke ud til arbejde først:

Her kan der være ekstra muligheder, men det bedømmes meget strengt, også i arbejdsgivers kontrol og dokumentation. Jeg vel stærkt anbefale at man får konkret vurdering, da man ikke ret mange gange skal ha været ude på det faste arbejde før det kan give problem

Papegøje plade biler (klistermærkeordning) for biler købt med betalt moms:

Der gælder særlige regler for disse biler og de kan ofte være fordelagtige f.eks for ejere af personlig virksomhed.

Bruger du din varebil på gule plader til privatkørsel, så skal den være registreret til hel eller delvis privat anvendelse. Du skal så betale privatbenyttelsesafgift og du skal så have papepøjeplader på bilen.

Papegøjeplader (hvor moms ikke er fratrukket ved køb af bilen) giver ret til momsfradrag i virksomheden for drift - som er brændstof - reparation - færgebillet og bro moms. Bemærk, det er kun momsen der tages ind som købsmoms, selve udgiften må ikke tages ind.

Ud over den købsmoms som tages i firmaets regnskab og dermed giver fradrag - så er der fradrag for kørebogs km efter statens takster.

Beløbet som udbetales med statens takster, efter kørebog, udbetales ikke i personlig virksomhed og tages ikke ind i virksomhedens regnskab - men tages som skatte regulering = reducerer virksomhedens resultat til den udvidede selvangivelse, hvorved man får fradrag for beløbet i den personlige indkomst

Ordningen medfører som nævnt privatbenyttelsesafgift (str orden 950 til 5150 kr per år i 2014 tal) - Her må du undersøge prisen præcist, ud fra bilens vægt, anskaffelsesår og om du bruger den rent privat eller delvist privat/erhverv - efter krav fra din arbejdsgiver m.m. 

Link til skat om PAPEGØJEPLADE OG SKAT

HER MERE OM FRADRAG FREM FOR UDBETALING I PERSONLIG VIRKSOMHED UDEN FOR VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN:

Jeg bad senest 15/12-2015 skat om skriftligt svar på dette spørgsmål fra mig til skat.dk:

Hvordan forholder man sig til kørepenge i personlig virksomhed.

Skats juridiske vejledning http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2061753&chk=211047s og jeres angivelse under pt A i http://www.tax.dk/pjecer/koerselsgodtgoerelse_selvstaendige.htm siger klart, at selvstændige IKKE må udbetale kørepenge som udgift men skal tage disse som FRADRAG i personlig indkomst (skatteregulering)

Er der nye tider, hvor skat accepterer, at også f.eks. enkeltmandsvirksomheder må tage beløbet som udgift direkte i regnskabet og udbetale det - modsat at tage det som fradrag?

Mange synes jo det er mere naturligt at tage det som udgift og udbetale, og jeg hører flere sige, at skat nu fuldt accepterer man tager det som udgift i regnskabet og udbetaler det til sig selv over firmaet - i stedet for at tage det, som loven siger - som fradrag

Kan det mon besvares skriftligt her?

på forhånd altid tak for gode svar

Og fik følgende klare svar:


Hej John

Nej det kan ikke bekræftes her. Man skal tage det som et fradrag.

Med venlig hilsen
Rune Hedegaard
SKAT

JEG HØRTE DEM SÅ OGSÅ VIA DERES FACEBOOK MED SAMME SPØRGSMÅL OG FIK SVARET:

Såfremt du anvender virksomhedsskatteordningen, og den bil der anvendes til erhvervsmæssig kørsel, ikke er med i virksomheden, kan der udbetales kørsegodtgørelse efter km.regnskab. - Såfremt virksomhedsskatteordningen ikke anvendes kan der ikke ske en udbetaling, men beløbet kan fratrækkes som en driftsudgift.

JEG SPURGTE SÅ:

Skal der så modposteres på en konto for kørepenge i status, når det udgiftsføres men ikke udbetales, således at det jo derved fremkommer som fradrag?

Svar - Ja det lyder som mulig god løsning   Der er tale om en skattemæssig postering, som er med til at reducere det skattepligtige overskud.

---------------------------

Jeg er ikke revisor eller specialist i fradrag og har her blot redegjort for det jeg selv har fundet sammen til eget brug. Dobbeltcheck derfor - og jeg påtager mig ikke ansvar for redegørelsen


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

1 kommentar:

 1. Hej. Min 18årige søn kører som selvstændigmontør for en virksomhed. Virksomheden har tilbudt at han kan låne en montørbil til arbejdet og bruge den privat (mod et vederlag pr km). Jeg kan ikke helt overskue modellen og om min søn har mulighed for at fradrage udgifter til transport, eller om det er en gangbar model for privat brug. Kan nogen hjælpe med råd?

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog