mandag den 3. juli 2017

Ansætte personale - eller kræve faktura - Ansættelsesregler

Lad mig starte med at slå fast, at der ikke er frit slag i valget mellem at skulle ansætte personale, eller måske få faktureret arbejdskraften i stedet fra et firma.

Mange arbejdsgivere og selvstændige vil i dag hellere bede folk sende en faktura, frem for at ansætte regulært.

En lille video om emnet har du HER

Det er langt fra altid lovligt. Kildeskatteloven mm har række regler, for hvornår en person skal anses som ansat, og hvornår en person måtte være freelance honorarmodtager, og endeligt hvornår en person ses som egentlig selvstændig.

Det er det konkrete arbejdsforhold som bestemmer om der må faktureres som selvstændig eller man er lønmodtager. Det er helt ligegyldigt hvad man aftaler i en kontrakt - det er alene det konkrete forhold der afgør forskellen. Hvad forskellene er kommer lidt længere nede.


Risiko for dig som firma: 

Jeg vil stærkt fraråde, at kræve faktura af en person, hvis ikke du som arbejdsgiver er 100% sikker på det er rent selvstændigt arbejde - og IKKE kan ses som kamufleret lønmodtagerarbejde.

 1. For det første kan du som arbejdsgiver komme til at hænge på skatten, hvis ikke den "ansatte" betaler sin skat selv. Du kan også få en bod oveni fra skat.
 2. For det andet kan den "ansatte" gå i fagforening og få dig dømt til alt fra feriepenge, opsigelse med meget mere, hvis ikke du kan påvise det var en selvstændig.

For den ansatte er risikoen mindre, så længe arbejdet udføres i personlig virksomhed med korrekt moms, og den ansatte betaler sin skat til tiden.

Risiko for den ansatte vil først og fremmest være:
 1. Hvis skat underkender at det er selvstændigt og ser det som lønmodtagerarbejde, så vil det kunne udløse triple skat = langt over 100% hvis der faktureres fra et selskab (IVS eller ApS)
 2. Hvis du underkendes som selvstændig og f.eks. har trukket kørselsgodtgørelse fra ved transport hjem til arbejde, underkendes dette og kan også give bod.
 3. Hvis du underkendes som selvstændig men som ansat har fratrukket fuld computer, moms mm, så underkendes dette 

Skatteforskelle, selvstændig, honorarmodtager og lønmodtager:
 • Selvstændige betaler skat via deres virksomhed
 • Honorarmodtager betaler AM bidragspligtig B-skat OG arbejdsgiveren har pligt til at indberette indkomsten til skat (gruppe 05 indkomst) ligesom modtageren har pligt til at forskudsregistrere og kontrollere årsopgørelsen.
 • Lønmodtagere betaler A-skat trukket ved udbetalingen
Lønmodtager - hvornår er man det?:

Du kan hoppe over dette og ned til selvstændig eller honorar, hvis du mener du IKKE er lønmodtager. Her gennemgår jeg lønmodtager og de vigtigste ansættelsesregler.

Du er formentlig helt almindelige lønmodtager, hvis du kan nikke genkende til disse punkter:
 • Din arbejdsgiver har adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol
 • Du udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver
 • Der er indgået aftale mellem om løbende arbejdsydelse
 • Arbejdstiden er fastsat af hvervgiveren
 • Indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel
 • Vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord mv.)
 • Vederlaget udbetales periodisk
 • Hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet
 • Vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren
 • Indkomstmodtageren anses for lønmodtager efter ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.
Når du ansætter, er der en række krav du skal leve op til. Du kan ofte med fordel tage hjælp af et HR selskab eller andre med viden om ansættelser, for det er et lidt farligt område at begå fejl inden for. Her er dog lidt basal viden:

Ved ansættelsessamtalen: Du må ikke lægge vægt på køn, alder, hudfarve, religion mm og du må ikke spørge ind til evt graviditet.

Arbejdsgiverregistrering: Du skal have CVR og under CVR sætte kryds i arbejdsgiverregistrering. Her kan vælges mellem spontan løn (sjældent/en gang imellem) og almindelig løn. Ved almindelig løn skal der 0 indberettes til skat for måneder uden løn.

Ansættelsesbevis: Alle ansatte har krav på et ansættelsesbevis hvis pågældende arbejder mere end 8 timer per uge. Det skal bringes på plads senest en måned efter ansættelse, og der er ganske stor bod for ikke at overholde dette. Du skal beskrive hvad arbejdet består, hvor det udføres og arbejdstiden. Den kan godt beskrives som f.eks mindst x timer max y timer af varierende karakter o.l.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring: Driver du personlig virksomhed er du som ejer ikke forpligtet til selv at være forsikret men, driver du firmaet som selskab, så skal der være en forsikring for dig selv som ejer, uanset løn og omsætning. Så snart du har ansatte skal disse være omfattet af arbejdsskade forsikring. Du skal angive antal og arbejdets karakter til dit forsikringsselskab.

Feriepenge: Ferieloven er ufravigelig i forhold til ansatte og du skal derfor altid have feriepenge tilknyttet ansættelser. Normalt indbetales via feriekonto. 
Feriepenge består af 12,% af bruttolønnen, svarende til 2,08 dages ferie per måned. Du skal indbetale din medarbejders feriepenge til FerieKonto. Feriepenge udgør 12,5% af din medarbejders bruttoløn. Din medarbejder optjener altid 2,08 dages ferie om måneden (5 uger per år). Afhængig af funktionærstatus mm kan der være tale om enten fuld løn under ferie, eller udbetaling feriepenge.

ATP, AER mm: Du skal være tilmeldt ATP - (arbejdsmarkedets tillægs pension) samt AER (Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring mm) samt AUD (uddannelsesfond) Det sker samlet via ATP og opkræves via ATP. Din virksomhed betaler 2/3 af selve ATP, din ansætte betale den sidste 1/3.
Barsel: Du skal betale til en barselsfond og det vil oftest også ske via ATP

Selvstændig - Hvornår er jeg så det?

Du er selvstændig hvis du driver en virksomhed intenst og seriøst for at skabe overskud.

Har den udsigt til at give overskud, så er det som udgangspunkt erhvervsmæssig virksomhed.

Det er mange punkter der kan bruges til at vurdere, OM man rent faktisk er selvstændig og ikke reelt løn eller honorarmodtager. Bemærk specielt det med, at den selvstændige har en egen økonomisk risiko = kan få tab - ud over det at "lønnen udebliver" 

Bemærk også, at man meget gerne skal have klart mere end en fast kunde og i det hele taget løbende arbejde for at udvide kundekredsen.

Jeg vil også nævne, at det er specielt farligt at gå fra at være lønansat et sted, til at begynde at fakturere som selvstændig = gå fra lønmodtager til selvstændig for samme arbejdsplads.


Endeligt skal det fremhæves, at det langt farligere at tage fejl, og fakturere fra et selskab som IVS eller ApS, end at gøre det samme fra personlig virksomhed. I selskabsform kan man ende med skat over 100%.

Det typiske for selvstændig virksomhed er:
 • Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre
 • Hvervgiverens forpligtelser over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold
 • Indkomstmodtageren er ikke på grund af ordren begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre
 • Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko
 • Indkomstmodtageren har ansat personale, og er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp
 • Vederlaget betales efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet
 • Indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere
 • Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud
 • Indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende
 • Indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse
 • Indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, fx forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue mv., og arbejdet udøves helt eller delvist fra lokalerne
 • Indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, og om indkomstmodtageren har fået en sådan tilladelse
 • Indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art
 • Indkomstmodtageren i henhold til momsloven er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms
 • Ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.Drives virksomheden ikke intenst og seriøst OG har den ikke udsigt til overskud på sigt, så regnes den ikke som erhvervsmæssig, men kommer ind under hobbyvirksomhed - og tab kan ikke fratrækkes i anden personlig indkomst.

Honorar

 • Freelanceren som honorarmodtager har ofte meget frie arbejdsforhold, fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsplads
 • Arbejdet kommer meget sporadisk og ikke som noget der ligner et fast arbejdsforhold. 
 • Freelanceren vil oftest arbejde for en række skiftende virksomheder
 • Honorarmodtager er du typisk når du rent faktisk ikke risikerer at tabe penge på dit arbejde, men heller ikke er ansat hos den der betaler dig - og - ja sjovt nok: Du får honorar for arbejdet.
Det vil typisk være forhold hvor der på forhånd er aftalt et fast beløb for en opgave - eller for den sags skyld per time. Der vil også oftest være tale om korterevarende opgaver, og sjældent om opgaver som gentages i mange forløb regelmæssigt for samme firma.

En honorarmodtager og en ikke CVR registreret freelancer - skal altid have sin indtægt indberettet fra arbejdsgiveren, og den indtægt vil automatisk fremgå af den låste rubrik 12 i selvangivelsen.
Den kan således kun ændres ved at man får arbejdsgiveren til at ændre indberetning, hvis noget er galt.
Udgifterne - de helt direkte, som er direkte knyttet til honoraret fratrækkes i den åbne rubrik 29 (forskud rubrik 425) Du kan dog som honorarmodtager ikke fratrække mere end din indtægt som aldrig kan gå i mindre end 0

Skulle skat vurdere, at der er tale om lønmodtager arbejde, men at virksomheden har valgt honorar for at undgå at skulle tilbageholde skatten direkte, og skulle honorarmodtageren ikke betale sin skat, så vil firmaet kunne hænge på den manglende skat.

Du kan skulle momsregistreres hvis du driver honorararbejde erhvervsmæssigt som selvstændig, hvis du ved du vil komme over 50.000 kr omsætning på en hver 12 mdr periode.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog