fredag den 28. april 2017

Ejerregister og ejerbog

For alle selskaber skal der på selskabets adresse findes en ejerbog og alle selskaber skal notere ejere i det offentlige ejerregister, som fra foråret 2017 også skal have oplysninger om såkaldt "reélle ejere" (ejers som har større indflydelse uden det nødvendigvis se af deres ejerandel.


EJERBOG PÅ SELSKABETS ADRESSE.

Ejerbogen skal forefindes på selskabets officielle adresse

Følgende selskaber skal føre ejerbog 
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)
Det er selskabet ledelse som har forpligtelsen til at sikre, at der føres en ejerbog.
I ejerbogen skal samtlige kapitalejere angives. Kapitalejerens samlede beholdning af kapitalandele og de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene, skal angives. Herudover skal dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, og herunder kapitalandelenes størrelse angives.
Ændringer i ejerbogen:
Ændringer foretages ved, at de afgåede ejere streges ud med enkelt overstregning, og de nye anføres derunder. På den måde kan man i ejerbogen altid følge ejerskifter
Format for ejerbog:
Det er helt op til ledelsen selv at vælge formatet, så længe den lever op til kravene. Det kan være en håndskrevet bog, et words dokument eller en app - så længe den lever op til indholds kravene
På virk.dk kan man udfylde en elektronisk ejerbog, og knytte den sammen med det offentlige ejerregister i dette LINK. Bare husk, den stadigt skal være til rådighed på selskabets adresse.
OFFENTLIGE EJERREGISTER:
Ved at logge på selskabet profil i virk.dk kan kan og skal man udfylde det offentlige ejerregister. Det er offentligt og knyttes til virksomhedens oplysninger i cvr.dk hvorved alle intereserede kan følge hvem der er ejere af selskaber.
Registrering skal her ske for alle legale ejere (faktiske ejere) med mere end 5% ejerandel i selskabet.
Hvis ingen ejer 5% eller mere i selskabet, skal selskabet oplyse dette i stedet.
Ved legale ejere forstås personer eller virksomheder der har stemmerettigheder eller ejer kapital i en virksomhed. 
Hvis man ikke opfylder kravet om notering i det offentlige ejerregister, så vil fra foråret 2017 få en reminder til selskabets digitale postkasse, og efterlever man ikke den der angivne tidsfrist, så sendes selskabet uden videre, til tvangsopløsning.
Det er derfor både for dette og af andre grunde vigtigt, at man altid har opsat selskabets digitale e-boks til at sende besked til en e-boks man er sikker på at få besked fra helt løbende. Link til registrering i offentlige ejerregister .
REÉLE EJERE - REGISTER træder i kraft 23 maj 2017 - Alle skal være registreret - hurtigst muligt og senest 1. oktober 2017
Reélle ejere er fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekt ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder i virksomhed, eller som kan udøve kontrol ved hjælp af andre midler / aftaler mm.
Virksomheder/selskaber skal registrere reelle ejere fra 23. maj – 1. december 2017. Registrering sker på Virk Indberet – men først fra den 23. maj. Hold dig orienteret på erhvervs og selskabsstyrelsens side.
I registeret skal alle personer, der er reel ejer i en virksomhed, skal registreres.

Registrering skal ske med personens fulde navn, bopæl og CPR nummer.
Loven betyder, at også, at en række virksomheder, som i dag er helt undtaget fra registreringspligt i Erhvervsstyrelsen, fremover skal registreres i styrelsen med en række grundlæggende oplysninger, der gør det muligt at identificere virksomheden. 
Det vedrører f.eks interessentskaber, kommanditselskaber og selvejende institutioner. 
Listen er lang og vises derfor til slut i dette afsnit. Her kan blot kort gøres klart, at undtaget er  børsnoterede selskaber (har i forvejen andre regler) og enkeltmandsvirksomheder (hvor ejeren jo er registreret og altid eneste réelle ejer.
Bemærk, at det med enkeltmands ikke betyder at personlig virksomhed er undtaget, for I/S skal fremover registreres med réelle ejere.
------------------
Det er ledelsens ansvar at sikre, at alle réele ejere er korrekt registreret.
Virksomheder skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består. 
Det reelle ejerskab, til forskel fra "legale" (formelle) opstår, når en person har en tilstrækkelig del  af kapitalen eller stemmerne direkte i virksomheden eller indirekte gennem andre virksomheder. 
Det reelle ejerskab kan også opstå ved kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. rettigheder iht. vedtægter eller aftale. Rettighederne kan omfatte udpegning af ledelsesmedlemmer, m.fl.
Har virksomheden ingen reelle ejere eller kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, skal denne oplysning registreres og virksomhedens ledelse skal registreres som reelle ejere. 
Såfremt en virksomhed ikke kan identificere en reel ejer, skal det i stedet noteres, hvad virksomheden har gjort for at identificere den reelle ejer samt hvorfor det ikke er muligt at foretage yderligere. Dokumentation for forsøget på identifikation skal gemmes i fem år.
Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, bliver alle berørte parter adviseret om registreringen.
Det er det personer som er selskabets helt réelle ejere der skal registreres. Herunder skal der gives oplysning om hvad det réele ejerskab rent faktisk består af.
Har virksomheden ingen reelle ejere eller kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, skal denne oplysning registreres og virksomhedens ledelse skal registreres som reelle ejere.
Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, bliver alle berørte parter adviseret om registreringen.
Er ingen personer reelle ejere i virksomheden eller kan virksomheden ikke identificere de reelle ejere, registreres ledelsen som reelle ejere.
----------------------
Man kan være réel ejer i denne sammenhæng ved f.eks. at eje en "tilstrækkelig" andel af kapital eller stemmer i en virksomhed f.eks gennem andre virksomheder. Her kan person Andersen f.eks være den der bestemmer over 10 mindre selskaber, helt enkelt fordi han har bestemmende indflydelse i et eller flere selskaber der ejer disse mindre selskaber.
Réelt ejerskab kan også opstå ved at en person f.eks har fået rettighederne via selskabets vedtægter eller aftaler. Det kan være mange former for rettigheder, indflydelse på udpegning af direktionen, hvilke lande selskabet skal operere i, antal ansatte og meget andet.
For at skulle registreres, skal man som sagt have en "tilstrækkelig" indflydelse reelt. Det er jo et for mange lidt "luftigt" begreb men første indikator er, at man skal have en indflydelse der gør man kan kontrollere omkring 25% af virksomhed (som var man 25% faktisk ejer) 
Der kan være tale om, at anpartskapitalen er opdelt i forskellige klasser, hvor f.eks. klasse A har 100 stemmer for hver klasse B anpart, og dermed alene jo kan udpege bestyrelsen og ledelse mm.
Det vil let give 25% indflydelse selvom man kun ejer 5% anparter.
Det kan i denne forbindelse være nødvendigt, at ledelsen gennemgår ejerkredsen og måske ofte må indhente oplysninger direkte fra ejerne, og her kan der jo være en kæde af ejere, op via holding og måske også til udenlandske selskaber. 
Dette er naturligvis også formålet med kravet. Netop i hvidvask og flere andre sammenhæng, at kunne være sikker på hvilke personer det er, i Danmark eller udlandet som har indflydelse på selskaberne. Klik på linket og hav selskabets digitale signatur klar:

Her følger til slut listen over de virksomhedstyper, der er omfattet af loven:
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)
 • Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven
 • Gensidige forsikringsselskaber
 • Tværgående pensionskasser
 • Sparekasser
 • Andelskasser
 • Sparevirksomheder
 • Firmapensionskasser
 • Kapitalforeninger
 • Investeringsforeninger
 • SIKAV
 • Ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog