mandag den 1. juni 2015

Forening - Skattefri eller skattepligtig forening

Dette indlæg skal søge at give lidt grundregler for stiftelse af foreninger. 
Indlægget bygger i høj grad op skats gennemgange af forhold omkring foreninger       
Det er vigtigt at understrege, at dette ikke skal erstatte en jurist som jeg ALTID mener man skal benytte ved oprettelse af forening. Det er blot for at give læseren et første indtryk af begrebet:

Et vigtigt sted også at gennemlæse er skats redegørelse i DETTE LINK

Og her andet superlink fra Frivillighed.dk 


Først kan jeg prøve at redegøre for, hvornår der i det hele taget kan være tale om en forening og ikke et selskab eller en virksomhed:

En foreninger består af en kreds af personer, der danner fælleskab og et formål, som ofte vil være af almennyttig og velgørende art. Det velgørende formål skal være klart specificeret


Foreningen vil ofte have en række af disse karakteristika:


Den fremstår som en selvstændig enhed som via et fællesskab søger et formål at fremme et fælles formål, og formålet vil ofte være et såkaldt ideelt formål. Det kunne være idræt, forsamlingshus, velgørende aktiviteter, støtteforeninger m.m.


Foreningen har afholdt en stiftende generalforsamling og har beslutte vedtægter, ligesom der er valgt en bestyrelse og/eller en ledelse. Der træffes også normalt beslutning om kontingentbetalingens størrelse.


På generalforsamlingen fremlægges også årsregnskabet og godkendes af forsamlingen i.h.t. vedtægterne.

Foreningens hæftelse er generelt adskilt fra personer/medlemmerne.


Endeligt skal der være en bestemmelse om foreningens opløsning, herunder hvad der skal ske, med foreningens formue, ved opløsning.Også dette punkt er det vigtigt at få korrekt på plads med juridisk hjælp - både af hensyn til lovkrav for foreningen og naturligvis skatteoverholdelse.


Indtægterne i en forening kommer ofte gennem medlemskontingenter og ofte i kombination med donationer eller erhvervsmæssige indtægter, til det besluttede formål, via drift.


Hvad kan så tale MOD noget er en forening?


Det vil i sagens natur rent faktisk være, når det som jeg nu har nævnt som værende FOR at der er tale om en forening, men et par typiske punkter, som vil tale MOD foreninger kunne være hvis:


Personerne bag foreningen hæfter personligt for foreningens gæld og forpligtelser

Få personer, eller en lille sluttet kreds af personer tegner foreningen og deler indtægterne mellem sig selv.
Foreningen er ikke åben og optager ikke medlemmer.
Baggrunden for foreningen beror på privatøkonomiske interesser i højere grad end på almennyttigt velgørende forhold.

SKATTE FRI ELLER SKATTEPLIGTIG FORENING


En forening kan være skattepligtig eller skattefri, alt efter dens formål og indkomsttype.

Det er også foreningens aktiviteter som afgør, om en forening skal registreres i Erhvervsstyrelsen og have CVR nummer som erhvervsdrivende


Pligt til at registrere en forening opstår, hvis foreningens aktiviteter i sig selv gør denne skattepligtig, eller hvis der skal afregnes A skatter, moms eller lønsum, eller endeligt hvis der er oplysningspligt over for skat ved. lønninger og honorarer. En forening, som har ansatte, er altid registreringspligtig og skal indberette løn m.m. og honorar til skat.


DEN SKATTEFRIE FORENING:


En forening vil være skattefri, hvis dens formål udelukkende er almennyttigt eller almen velgørende, eller hver den ingen form for erhvervsmæssig indkomst har.


Indkomster der alene stammer fra leverancer til medlemmerne, og herunder medlemmers kontingentbetaling, er ikke erhvervsmæssig indkomst.


En skattefri forening skal ikke indgive selvangivelse, men den har pligt til at udarbejde regnskab, uanset dette som nævnt, ikke skal indsendes til skat.


I praksis vil man dog skulle forvente, at hvis man som forening søger offentlig støtte, så vil man ofte blive mødt af krav om fremvisning af vedtægterne, de vedtagne tegningsregler (hvem må skrive under) og ofte også et krav om, at årsregnskabet bliver fuldt revideret af en godkendt/registreret revisor.


En skattefri forening kan trods den ingen forpligtelse måtte have, lade sig registrere frivilligt for at opnå et CVR nummer, f.eks. fordi det skal bruges i forbindelse med en bankkonto eller tilsvarende.

Hvad er så almennyttig eller alment velgørende forening?For, at en forening vil blive regnet som almennyttig/almenvelgørende, så er det en betingelse, at foreningen helt enkelt anvender sine midler til støtte for en "større kreds af personer eller sammenslutninger".  Det betyder, at støtten skal være rettet mod personer eller grupper, som har vanskelige økonomiske formål eller formål som i befolkningens brede almindelige opfattelse kan anser for at være - nyttigt.

I visse fald kan en forening godt kombinere det at have erhvervsmæssigt indkomst og så være i gruppen af almennyttige foreninger. Det kræver, at den erhvervsmæssige indkomst, er helt tæt knyttet til det almene formål, og at hele indkomsten anvendes/hensættes til det almennyttige formål foreningen har som sin målsætning.


Man kan ikke være skattefri forening, hvis foreningens formål er varetagelse af politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser. Det falder udenfor begrebet - almennyttigt.


DEN SKATTEPLIGTIGE FORENING:


En forening der har erhvervsmæssig indkomst, er normalt skattepligtig. Det bliver den, når den fungerer som nærings- eller forretningsvirksomhed, ejendomsudlejning eller generelt beskæftiger sig med salg, service eller produktion.


Den skattepligtige forening skal registrere sig hos Erhvervsstyrelsen, hvor også alle ændringer løbende, eller foreningens ophør, skal registreres.


Den skattepligtige forening skal:


Selvangive resultat til skat. Registrering skal for foreninger, der som hovedregel har kalenderåret som regnskabsår, ske senest 6 mdr. efter årets udløb. Normalt vil første år løbe fra stiftelse til udløbet af kalenderåret, og derefter vil regnskabet følge kalenderåret. 


En forening kan dog godt søge om andet kalenderår, og der gælder så også en række særregler for evt. omlægning af kalenderår.


Foreningen skal opgøre indkomsten efter samme skatteregler som for selskaber. Der gælder en del sær regler, hvor hovedpunktet er, at det kun er den erhvervsmæssige indkomst, der er skattepligtig. 


Uden at dette skal anses for komplet, kan nævnes en række typiske indtægtsarter, som ikke hører med under erhvervsmæssig indkomst:  • Renter og udbytter, der ikke vedrører virksomheden.
  • Kursgevinster ved salg af aktier og obligationer, der ikke vedrører virksomheden.
  • Gaver og tilskud.
  • Omsætning med medlemmer.
  • Medlemmernes eventuelle betaling af kontingent.

Foreninger har også mulighed for visse særlige fradrag:

  • Udlodninger til vedtægtsmæssige formål, der er almennyttige eller almenvelgørende.
  • Henlæggelser til senere udlodninger til almennyttige eller almenvelgørende formål. 
Det må tilrådes alle der vil drive en sådan forening, at tilknytte en revisor til 
afklaring af alle denne type spørgsmål.. 


SKAT opgør foreningens skattepligtige indkomst på grundlag af foreningens indkomst i indkomståret. Foreningen modtager to a-conto opkrævninger for skat, med forfald marts og november (som for selskaber) og årsopgørelse i november efter indkomståret (samme tidspunkt selskabsskat der ikke er a-conto betalt forfalder. I startåret, kan foreninger se bort fra a-conto opkrævningerne, hvis der ikke forventes en positiv skattepligtig indkomst for året.

Selskaber kan ændre a-conto betaling selv, foreninger skal rette henvendelse til skat for at at anmode om ændring.

Godkendelse til at modtage skattefri gaver:


Almennyttige foreninger kan godkendes til at modtage skattefri gaver (donationer til velgørenhed) efter en langt række særregler, som jeg ikke vil medtage i denne gennemgang.


.......................................................................................

Frivillighed.dk har lavet en god guide på nettet her

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog