onsdag den 9. april 2014

Aktieselskabers organisation

Virksomhedens organisation i aktieselskaber:

Ejerkredsen udgøres af aktionærerne, som efter stemmeregler der kan påhvile forskellige aktieklasser (f.eks. a og b aktier) kan deltage i virksomhedens øverste myndighed: Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året, generelt i forbindelse med den officielle regnskabsaflæggelse, men kan også, efter regler beskrevet i selskabets vedtægter, indkaldes ekstraordinært.

På generalforsamlingen aflægges beretning ofte både af bestyrelsesformand og administrerende direktør og her vælges så også bestyrelsen.

Bestyrelsen, skal i større A/S bestå af mindst 3 personer, men kan også, alt efter vedtægterne, bestå af flere medlemmer.
Bestyrelsen kan i A/S erstattes af et tilsynsråd
 


Selskabsloven sondrer mellem det centrale og det øverste ledelsesorgan. Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen. Har selskabet ikke en bestyrelse, udgør direktionen det centrale ledelsesorgan – også selvom selskabet har et tilsynsråd. 
Det øverste ledelsesorgan er bestyrelsen. Findes kun en direktion, er det direktionen. Består selskabets ledelse af en direktion og et tilsynsråd, udgør tilsynsrådet det øverste ledelsesorgan.

En direktør i et aktieselskab kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen i aktieselskabet.

Generalforsamlingen vælger en formand for bestyrelsen men denne kan også vælges af en samlet bestyrelse, ved konstituering - f.eks ved formandsskifte..

I de mindre ApS og IVS er der ikke som standard krav om en egentlig bestyrelse, men selskabet kan drives alene af en direktør og/eller ejer. Da selve det, at sidde i en bestyrelse, medfører ansvar og bøderisiko, er der ikke normalt årsag til, at udnævne officielle bestyrelser i sådanne, ofte familieejede, selskaber. Her kan man sagtens holde møder uden en formel bestyrelsesudnævnelse.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen blander sig ikke i den daglige drift, men træffer overordnede beslutninger.

Bestyrelsen ansvarer sammen med direktionen for kapitalberedskabet (at kapitalen er til stede) og at man ikke f.eks. forsætter drift og optager ny gæld eller f.eks. køber ind, - ud over et punkt, hvor det turde være klart, at man ikke kan betale den gæld man påtager sig.

Bestyrelsen ansvarer for, at virksomheden har en forsvarlig samlet organisation, herunder at regnskab og bogholderi kan fungere på helt forsvarlig vis. Dette sker oftest i tæt samarbejde med den administrerende direktør, men det generelle ansvar for, at aktieselskabet har en forsvarlig samlet organisation, hviler først og fremmest på bestyrelsen.

Et af bestyrelsens fornemste ansvar er ansættelse og afskedigelse af den administrerende direktør. De ansætter generelt 1 til 3 personer til den daglige ledelse i et aktieselskab, med mindre særlige forhold taler for flere.

Herudover fastsætter bestyrelsen de generelle retningslinjer for direktørens rettigheder og pligter, f.eks. hvor mange penge han kan disponere over alene, hans ret til at ansætte og fyre m.m.

Specielt formanden for bestyrelsen forventes at ha nær kontakt med administrerende direktør og kunne sparre med denne og fungere som støtte til denne.

Bestyrelsen ansvarer ikke kun i forhold til aktionærerne, men helt generelt til virksomhedens berøringsflade = aktionærer, ansatte, ledelse, omgivelser, samfundet, evt. fondsbørs m.m. og skal træffe - helhedsbeslutninger i en velfungerende bestyrelse.

Bestyrelsen vil oftest undgå afstemninger mellem sig, men gennem formandens arbejde søge enighed i alle beslutninger. 

Medlemmer der måtte være meget uenige kan naturligvis tage kampen op, men det vil generelt ikke tjene formål, og de vil så ofte protestere, ved at forlade bestyrelsen.

Direktøren/direktionen:

Direktionen har den daglige ledelse af virksomheden og administrerer de overordnede beslutninger bestyrelsen vedtager.

Retten og pligten omfatter ikke beslutninger der normalt må regnes for at ligge ud over den daglige drift af virksomheden, da sådanne forhold bør involvere bestyrelsen. Dersom det måtte være nødvendigt, at træffe beslutning om sådanne forhold, af hensyn til virksomhedens fremtid, og det ikke er muligt at få bestyrelsen samlet, må direktører træffe disse, oftest efter kontakt med formanden eller andre enkelt personer fra bestyrelse, og snarest muligt efter, afstemme med bestyrelsen.

Sammen med bestyrelsen har direktøren ansvaret for kapitalberedskab og forhold omkring drift og gældsætning som tidligere beskrevet.

Direktøren ansvarer for det daglige arbejdsmiljø og, arbejdsikkerhed i det daglige samt overholdelse af de love der omfatter virksomhedens daglige drift, miljø m.m.

Ansvar i forhold til loven:

Oftest vil bestyrelse og direktør ha et fælles ansvar i forhold til loven, og man vil se, at begge parter ofte vil kunne sigtes samtidigt i mange forhold. Da direktøren sidder tæt på virkeligheden i det daglige, og dermed må forventes at ha større direkte indsigt i den daglige drift, vil direktøren dog ofte kunne dømmes hårdere.

Manglende viden om ting, er dog ikke i sig selv frifindende, og her har medarbejderrepræsentanter ofte et behov for hjælp til at sikre den nødvendige viden og indsigt, til at kunne undgå at blive ”hvirvlet” ind i et ansvar de ikke kan overskue

Mange større virksomheder tegner bestyrelses og-direktionsforsikringer. 

Disse dækker naturligvis ikke bevidst snyd, men kan dække omkostninger i tilfælde, hvor bestyrelse og direktion – uden grov uagtsomhed, kan sigtes for at ha ”sovet i timen”

Med venlig hilsen John Hannover – beskrevet som bedst jeg kunne, og uden ansvar for specifikke punkter    MERE I INDHOLDSFORTEGNELSE 
og  facebook 


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog