mandag den 3. februar 2014

Indberetningspligt skat

Dette indlæg handler om den indberetningspligt en hver arbejdsgiver har i forhold til at indberette betaling af ydelser eller udført arbejde til privatpersoner til skat.


Alle betalinger af ydelser og arbejde fra virksomhed/selskab/CVR til privat person SKAL indberettes til skat som enten bidragspligt B indkomst eller A løn -dette gælder som udgangspunkt for betaling til alle IKKE momsregistrerede = også for Personlig Mindre Virksomhed

Sælger privat personer varer, rækker det at personen let kan identificeres ved navn, adresse, tlf og f.eks. fødselsdato, og der er ikke indberetningspligt for køber.

Sælger privatpersoner eller ikke momsregistrerede virksomheder som PMV derimod en ydelse eller arbejdsindsats, skal der altid indberettes til skat fra udbetaleren der skal opgive CPR nr til arbejdsgiveren. Mere om dette hvis nogen vil "nørde" videre om PMV og indberetning helt i sluttet af indlægget. Punktet følger af skattekontrollovens § 7A

Generelt kan det være vigtigt at skelne mellem lønmodtagere, honorar modtagere og freelance. Dette link omhandler HONORAR/FREELANCE og dette går mere i dybden med HVORNÅR ER MAN LØNMODTAGER OG HVORNÅR FREELANCE/HONORAR

Når det er vigtigt at skelne skydes det skats regler, hvor man ikke bare selv vælger, om man vil fakturere sin "løn" som freelance eller man vil være lønmodtager. Arbejdsgiveren har pligt til at vælge korrekt, og vil kunne hænge på en manglende betaling af B-skat fra en freelance, hvis skal skønner, at der var tale om lønmodtagerforhold. Jeg tror de to links gør det relativt let at se forskel.

Er resultatet, at det ligner alm. lønmodtager arbejde, ja så giver tingene sig selv, der skal indberettes helt almindelig a-indkomst, og hvis modtageren benytter sit skatte hovedkort til andet arbejde, ja så indberettes bare på bi-kortet.

Er resultatet, at det virker som selvstændigt freelance arbejde eller honorar, så skal privat personen opgive sit navn, adresse, kontakt punkter f.eks. e-mail/tlf. OG sit fulde CPR nummer, som skal bruges af virksomheden der skal indberette.

Modtageren af honorar skal forskudsregistrere i rubrik 12. Man kan ikke selv udfylde rubrik 12 i selvangivelsen derimod, det skal nemlig komme automatisk via virksomheden der har indberettet det. Man skal blot kontrollere, at beløbet er korrekt, og kontakte virksomheden hvis de har indberettet forkert.

Virksomheden skal være registreret som arbejdsgiver på virk.dk - et enkelt gratis kryds i ændrings blanketten som indlogget.

Virksomheden logger på så skat.dk med nemID og går i den øverste menu ind i ANSATTE og derefter punktet E-indkomst (hvis det ikke findes i menuen, så må man checke rettigheder, at man har ret til indberetning i e-indkomst med den pågældende nemID)

Man går til indberette/forespørge på e-indkomst og man vælger løngruppe - for B-indkomst er det gruppe 05 og CPR nummer tastes ind, hvorefter personens data dukker op.

Så vælger man løn periode som det passer en og scroller så ganske langt ned til øvrige oplysninger, hvor man vælger AM-BIDRAGSPLIGTIG B INDKOMST hvor beløbet tastes ind

Gemmer og man er færdig. Skriv evt kopi ud til lønmodtageren. Har man gentagne behov kan man gratis tilmelde sig letløn som giver bedre lønseddel.

Reglerne om virksomheders indberetning af alle betalinger til privat personer der udfører arbejde eller sælger ydelser er overordnet set ufravigelige. Mere kan læse her fra  SKAT HER  og HER TAX.DK skat & afgift: Kommenteret Ligningsvejledning  OG EN til fra SKAT A.B.1.2.2.2 Indberetning af B-indkomst - Skat.dk

Vær opmærksom på at honorar modtagere som udgangspunkt vil være omfatte af pligt til momsregistrering hvis de kan forvente at deres honorar/freelance indtægter kan forventes at overstige 50.000 kr på 12 mdr. i træk, som her i MOMSPLIGT

Indberetning af honorar til udlændinge:

Honorar til udlændinge der som privatpersoner udfører arbejde for dansk registret firma CVR skal også indberettes. Kun hvis det er egentligt selvstændige skal der ikke indberettes, men alm honorar skal indberettes. Det sker helt som ved dansk honorar, ved at logge på skat.dk  - indberette løn online og så i stedet for, at man skriver personens danske CPR, sætter man kryds i IKKE CPR. Derved fremkommer linjer til at skriver personens navn, adresse, land og fødselsdato og år samt brutto beløbet. Dette medfører ikke dansk skattepligt, men kan teoretisk medføre samkørsel af oplysninger lande imellem. Formålet er blot, at få registreret betalingen i skat, og så er der fradrag for omkostningen i regnskab. Undladelse vil kunne betyder tabt ret til fradraget og bod

Lovgrundlaget fremgår af DETTE LINK hvorfra kort citeres:
A.I.1.1.3 Lønmodtagere bosat uden for Danmark
Indberetningspligten efter SKL § 7, stk. 1, nr. 4, omfatter løn m.v., som en dansk arbejdsgiver udbetaler til en i udlandet bosiddende lønmodtager, som ikke er skattepligtig til Danmark. Udbetalingerne må indgå i det almindelige lønregnskab. Udføres arbejdet i Danmark, skal beløbet indberettes efter nr. 1.
A.I.1.1.4 B-indkomst for ikke-skattepligtige i Danmark
Bestemmelsen i SKL § 7 A, stk. 2, nr. 1, omfatter også honorarer, provision m.v. til modtagere, som ikke er skattepligtige her til landet. Vederlaget må ikke være erhvervet ved selvstændig virksomhed. Medens der således ikke vil være oplysningspligt for vederlag til udenlandske, selvstændige håndværkere, vil der være oplysningspligt for vederlag til fx fotomodeller, kunstnere, foredragsholdere, tolke, sportsudøvere, konsulenter, fotografer m.v., når de ikke er selvstændigt erhvervsdrivende.

Mere om PMV og ikke momsregistrerede:

Reglen om indberetningspligt gælder også PMV - hvilket turde fremgå af SKL § 7 A stk 1 nr 1, og stk 2 med denne tekst der omhandler indberetnings pligt i forhold til ydelser hvor der ikke skal indberettes moms af beløbet - med enkelte undtagelser. Citat fra loven:

§ 7 A. Alle, der i en kalendermåned i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb m.v., der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller om engangsbeløb m.v., hver måned uden opfordring foretage indberetning om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4.
Stk. 2. Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst:
1) Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse

Også denne taler kraftigt for indberetningspligten:

Momsfritagne ydelser i forhold til momspligtige ydelser
Indberetningspligten omfatter alle former for honorarer for personlige arbejds- eller tjenesteydelser, der ikke er momspligtige.
Dog er der ikke er indberetningspligt efterSKL § 7 A, stk. 2, nr. 1, for vederlag for personbefordring samt udlejning, bortforpagtning og administration af fast ejendom, der hver især er fritaget for moms efter ML § 13
citat: Omvendt er der pligt til at indberette vederlag for momspligtige leverancer af ydelser, men hvor det konkrete vederlag er faktureret uden moms, fordi ydelsen er leveret af en person, hvis erhvervsmæssige omsætning ikke overstiger 50.000 kr. årligt, og som derfor ikke er registreringspligtig for moms efter momslovens § 48, stk. 1, 1. pkt. Det kan fx være ydelser fra tolke, tegnere, fotografer mv. citat slut

For at kunne foretage denne indberetning skal et momsregistreret firma ved indberetning vælge - indkomsttype 05 og derefter i rullenmenu - istedet for CPR vælge "Person SE-nr" og der skrive CVR og så beløbet der er betalt via faktura til dette for en evt arbejdsindsat.

Når der vælges "Se person" og derefter tastes på CVR nr, så bliver oplysningerne registreret under de personlige skatteoplysninger - men iflg. skat, kommer de ikke automatisk i rubrik 12, som de ville gøre, hvis der blev indberettet under CPR personnummer. PMV ejeren tager det derfor blot som del af regnskabsresultatet som alle andre. 

Det skal siges, at indberetningspligten ikke gælder ved egentlig erhvervsmæssig virksomhed, selv uden moms, men det er generelt meget vanskeligt at vurdere for den der skal betale, og personligt ville jeg vælge at indberette beløbet, for ikke at risikere problemer.

For at det skal være egentligt erhversmæssig virksomhed, skal betaler jo kunne vurdere en lang række ting, som oftest vil være umuligt at kontrollere, herunder to væsentlige kriterier som:


- virksomheden udføres på regelmæssig basis og ikke gennem kort periode afgrænset periode
- omfanget af virksomheden er ikke underordnet omfang - her vil alene kriteriet med under 50.000 kr jævnfør tidligere citater, nok holde PMV uden for Væsentlig omfang.

Kan man afgøre at sådan drives leverandørens virksomhed, kan man undlade indberetning, men personligt valgte jeg nu nok indberetning for PMV over dennes CPR nummer hvis det var enkelt opgaver og jeg ikke ud fra hjemmesider og andet kunne føle mig overbevist om egentligt erhvervs drevet. Det ligger lidt i omsætningen under 50.000 kr - at det måske er tvivlsomt.

Jeg er ikke revisor eller specialist så jeg påtager mig ikke ansvar for personers brug af bloggen da der jo også kan komme lovændringer jeg ikke lige når at få med.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog