mandag den 25. februar 2013

Virksomhedsordningen - VSO

VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN - eller blot VSO:


VSO har overordnet til formål at sikre, at personlig virksomhed, enkeltmands og VSO kan slippe for at blive personligt beskattet af alt overskud. 


Lad være med bare at bruge VSO hvis ikke du har et klart formål så som at undgå topskat eller komme under loftet for SU indtjening, har væsentlige renteudgifter i virksomhed - eller anden mere speciel årsag. Det er blot komplicerende og du risikerer at blot spare op til topskat af det hele en gang. 

Brug derfor almindelig person-skatteordning, med mindre du har gode grunde.


Ved brug af VSO beskattes virksomheden/du næsten som for selskaber, nemlig med 22% af den del af overskuddet der ikke hæves personlig, og personlig skat (op til topskat med ca 40%) af det som hæves

Det svarer meget til selskaber, hvor man betaler personlig skat af det man hæver som løn, og selskabsskat på 22% af det man lader stå i selskabet. Tages udbytte bliver den samledes skat også svarende til personlig skat efter først selskabsskat og så udbytteskat af resten..

I VSO er der tilmed en vis fordel frem for selskabsbeskatningen. I selskaber betales 22% af overskuddet i selskabsskat, og denne skat kan man ikke få retur hvis man senere år hæver sit tidligere beskattede overskud som løn. Her KAN være en fordel at anvende udbytte, i alle fald op til den lavere 27% grænse.

I VSO er der tale om 22% aconto skat hvilket betyder, at hvis man senere år hæver de penge man lod stå, så betaler man personlig skat - men får modregnet den oprindelige aconto skat på 22%. I selskaber får man aldrig selskabsskatten retur - f.eks. hvis man senere år har underskud eller senere år tager det opsparede overskud ud som løn eller udbytte.

VSO kan tilvælges for et regnskabsår helt frem til 30/6-fristen for udvidet selvangivelse /årsopgørelse året efter.

Virksomhedsskatteordningen kan bruges af personer, der driver egentlig selvstændig virksomhed (enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber). Derudover kan ordningen benyttes af personer, der udlejer fast ejendom, fordi udlejning af hus og ejerlejlighed skattemæssigt betragtes som erhvervsmæssig virksomhed
VSO kunne derfor lyde som oplagt for alle, men det er det IKKE. Hvorfor ikke?


 1. VSO er relativt kompliceret, og der skal føres meget klart opdelt regnskab, hvor personlige hævninger indgår i en "hæverækkefølge" som er mere kompliceret at følge end mange tror. Man skal regne med at der er behov for revisor type hjælp. Det er en komplicering og en omkostning
 2. Beløb man hæver til betalings af virksomhedsskatten sker uden om hæverækkefølgen, så der ikke beregnes personlig skat af beløbet
 3. VSO opsparer som beskrevet overskud til en acontoskat, og gør man det, så risikerer man jo blot rent faktisk, at få sparet så meget op, at man KUN kan få pengene ud personligt til topskat, frem for uden VSO hvor man jo hvert år kunne have haft overskud op til bundskattegrænsen på ca ½ mio. kr. 
 4. Er der store kendte investeringsbehov som kommer året efter et regnskabsår, kan disse investeringer foretages uden der er betalt andet end virksomhedsskat af forrige års overskud, dermed kan investeringer måske lettere fordeles over årene.

Hvornår er VSO så ofte en fordel:
 1. Det er det, hvis man har stærkt svingende overskud, hvor man nogle år har et overskud (over de ca ½ mio.) som betyder man betaler topskat mens andre år ligger under topskattegrænsen. Her kan VSO udligne overskud, så man måske hvert år kan nøjes med at betale bundskat, ved at man i dårlige år hæver alt man kan op til bundskatten, mens man i gode år også blot hæver op til bundskatten, men lader resten så som aconto beskattet overskud, som hæves personlig i de dårligere år.
 2. Er man på SU og har et overskud som er klart over det fribeløb du må tjene uden der beskæres i SU. Du kan få udregnet dit fribeløb på SU men det vil for de fleste være så højt som ca 145.000 kr per år. Bruger du VSO - eller driver du firmaet i selskabsform, så er det ikke dit overskud som giver modregning af SU, men derimod din personlige hævninger i VSO, eller konkrete løn i selskabet.
  For benytte VSO i forbindelse med SU er det vigtigt, at virksomheden er erhvervsmæssigt drevet, da VSO ellers altid kan forkastes, hvilket kan være dyrt. Til erhvervsmæssigt drevet regnes som udgangspunkt med ca 600 timers arbejde per år (50 timer per måned)
 3. Hvis der er store renteomkostninger i personlig virksomhed, så så vil VSO (eller kapitalafkastordningen/VSO)  også kunne være en fordel. Under denne indgår renter i virksomhedens resultat, hvor de ellers hører under personens kapitalindkomst, som vil have lavere fradragsværdi.
Driver den skattepligtige flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen

Ved valget forpligter man sig til - for hvert regnskabsår - at opgøre:
Skats tekst er:


Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag skal specificeres ved udarbejdelsen af selvangivelsen for året.
Der kræves særskilt oplysning om:
 • Summen af renteindtægter og renteudgifter, der er forfaldne i regnskabsåret, og periodiseringsposter ved regnskabsårets begyndelse og slutning
 • Indkomstårets reguleringer og saldi ved regnskabsårets udløb på indskudskonto og konto for opsparet overskud
 • Beløb, der ved regnskabsårets udløb er hensat til senere hævninger
 • Summen af samtlige indskud og summen af samtlige hævninger
 • Art og værdiansættelse af indskud og hævninger, der ikke er kontante beløb
 • Kapitalafkastgrundlag ved årets begyndelse og årets slutning. Efter indtrædelsesårets udløb kan kapitalafkastgrundlaget opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital
 • Beregningen og størrelsen af kapitalafkast
 • Beregningen og størrelsen af eventuelle rentekorrektioner.
Udtræden af ordningen medfører konsekvenser for opsparet overskud - se LINK

Bankkonti:

Man kan bruge konti som er tilknyttet CVR nummeret eller ens private CPR som konti der hører inde under VSO. Det er ikke banktilknytning som er afgørende men placering i regnskabet ( understøttet ved dom LINK) OG - at der er tale om en ren konto hvis den tilhører CPR. Det nytter ikke med en "brugt privatkonto hvor man hævder, at alle gamle transaktioner er private - og fremadrettede tilhører virksomheden under VSO, eller hvor man blander VSO transaktioner og private. Så vil man se det blive beregnet som indskud/hævning ( LINK TIL DOM

INVESTERING I AKTIER MM?

Der kan ikke investeres i alm aktier, uden det anses for en privat hævning. 

Her er lille liste over godkendte investeringer:

 • Indeståender i pengeinstitutter.
 • Obligationer (rentebærende).
 • Investeringsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet (akkumulerende).
 • Gælds- og pantebreve, der er modtaget som betaling ved salg af virksomhed eller fast ejendom, medmindre salget er sket til en nærtstående og gældsbrevsfinansieringen ligger ud over det sædvanlige.
 • Udlejningsejendomme (fra 2021 ikke forældrelejligheder o.l)

 • Hvordan hæver man mest praktisk i forhold til skatten

  En almindelig fremgangsmåde er, at man forskudsregistrerer det man vil hæve, ganske som hvis man fik løn som lønmodtager. Herefter hæver man 60%, ganske som hvis man var lønmodtager og fik det som nettoløn - så længe man er i alm. bundskat - og så - hvis man kun får sin indtægt fra VSO, så får får B skatteopkrævninger og betaler skatten over firmakontoen.

  Har du indtægt fra anden side, så din beskat bliver betalt ved at de fradrag reduceres, og du ikke får B-skatteopkrævninger ud af din forskudsregistrering, så bliver der ingen skat at betale og du kan hæve de 100% af det du ville have ud, og de 40% af dem vil så dække det mistede fradrag. 

  Her er link til SKATs forklaring af hæverækkefølge med eksempler.
  Lad en revisor, eller anden kyndig - råde til at benytte ordningen - eller undlad at bruge VSO

  Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

   

  HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

   

  SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
  DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

  MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

   

  ”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

  "Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

  ”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

  ”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

  "ApS" Alt om anpartsselskaber

  ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

   

  Facebook 


  Ingen kommentarer:

  Send en kommentar

  all advertising as comment is spam and will not be allowed

  Søg i denne blog