lørdag den 16. februar 2013

Insolvens - tvangsopløsning - konkurs - rekonstruktion


Hvis din virksomhed er insolvent, kan det føre til tvangsopløsning, konkurs eller rekonstruktion. Dette er en let gennemgang der ikke behandler alle forhold, men sigter på, at give en hurtig forståelse af begreberne
Insolvens findes i to hovedformer.
Teknisk insolvent opstår hvor en person eller en virksomhed har større gæld end formue – eller om du vil, større passiver end aktiver - men hvor man stadigt kan overholde sine forpligtelser over for långivere og kreditorer.
For personer kan dette typisk ske ved at der er købt hus for 3 mio. kr. og det er belånt med 2,4 mio. kr. hvorefter vurderingen falder til 1,5 mio. Her kan personen jo faktisk ikke betale lånet tilbage, men hvis indtægten er god nok til at betale renterne på lånet, ja så sker der ikke noget ved den tekniske insolvens.
Egentlig insolvens opstår hvis man ikke længere kan overholde sine forpligtelser overfor f.eks. skat, moms, bank og kreditorer.
Det vil føre til enten en tvangsopløsning af selskabet, en konkurs eller en rekonstruktion. Inden dette sker, bør man absolut prøve om man kan få kreditorerne med på en frivillig gældsaftale, men lad os se på de tre former for behandling der ellers truer:
TVANGSOPLØSNING:
Dette finder sted når et selskab ikke overholder vigtige lovgivningskrav. Dette kan blandt andet bruges aktivt.
Hvis der ikke er aktiver tilbage og ikke midler til en egentlig konkurs, kan man selv fremprovokere en tvangsopløsning. Dette sker nemlig hvis selskabet ikke har lovlig ledelse (ex direktøren er frameldt), revisor står som selskabsbeslutning men afmeldes, selskabet ikke indsender årsregnskab – eller hvis der sker anmeldelse af tab af støre dele af kapitalen.
Det er erhvervsstyrelsen som beslutter om tvangsopløsning og selve gennemførelsen hører under skifteretten og behandles af en likvidator.
Dersom der ikke er aktiver af betydning, kan tvangsopløsningen ske uden egentlig bobehandling, simpelthen for at der ikke skal bruges penge på en egentlig konkurs, når der alligevel ikke er penge i boet.
Den sidst kendte ledelse vil blive indkaldt og skal afgive forklaring. Denne skal tages alvorligt, for hvis man dér undlader oplysninger af betydning, kan ledelse eller ejere i f.eks. et ApS eller A/S blive personligt ansvarlige med personlig hæftelse til følge.
Efter en tvangsopløsning, ophører selskabet naturligvis med at eksistere. Tvangsopløses det med gæld til det offentlige, ex moms, skat, told, så vil det kunne få betydning for ejeren ved stiftelse af nye selskaber, hvor der kan kræves sikkerhedsstillelse for fremtidig tilsvarende gæld. Derudover vil banker og leverandører naturligvis kunne se skeptisk på personer der har tvangslukninger med på deres CV.
Hvis der er aktiver af betydning, så vil næste skridt være en konkurs. Lad os se på det:
KONKURS:
En konkursbegæring kan anmeldes som egenbegæring eller efter anmeldelse fra en kreditor.
Hvis skifteretten afsiger konkursdekret, har man ikke længere råderet over de aktiver der omfattet af konkursen. Læs her mere om omkostningerne og sikkerhedsstillelses krav ved konkurser:
Konkursen annonceres i statstidende og en af skifteretten udpeget kurator sender meddelelse til alle kendte kreditorer om konkursen. Kreditorerne kan komme med forslag til hvem der skal være kurator. Konkursen registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Kurator tager sig herefter af udarbejdelse af oversigt over aktiver og passiver og skal inden for 4 måneder komme med en statusoversigt til kreditorerne Selve behandlingen kan tage flere år, helt afhængigt af kompleksiteten. I så fald sendes der en halvårligt redegørelse.
Der kan være tilfælde hvor ikke alle kreditorer er korrekt registreret, og i så fald må man selv via f.eks. statstidende holde sig orienteret om en evt. konkurs hos en kunde. Man skal så omgående indgive sit krav.
Hvis det under behandlingen viser sig, at der kun lige er penge til selv bo-omkostningerne, afsluttes denne med et simpelt såkaldt § 143 regnskab og der udbetales ikke penge til kreditorerne efter konkursordenen, hvor visse kreditorer vil kunne have forrang, f.eks. lønmodtagernes garantifond.
For den konkursramte vil konkursen betyder, at denne skal give kurator adgang til alle oplysninger som er nødvendige, og dette gælder i selskaber også direktionen, bestyrelsesmedlemmer, revisorer med flere.
Skyldner må generelt ikke forlade landet under behandlingen, uden skifterettens tilladelse og skal give skifteretten besked om evt. flytning. Til gengæld har skyldneren ret til at deltage i alle såkaldte skiftesamlinger der afholdes.
Der kan også etableres viderestilling af al post til kurator efter særlige regler, dette er sædvane og gælder som standard i 3 mdr. Som skyldner har man ret til at være til stede ved brevåbning, og er der private breve imellem, og det kan ses inden åbning, udleveres disse
Skyldneren kan også få beskikket en advokat hvis der bedømmes at være behov for det.

REKONSTRUKTION:

En mulighed mere skal nævnes, nemlig formel rekonstruktion.

Også her kan en person eller et selskab der er insolvent indgive egenbegæring om rekonstruktion – lige som kreditorer kan indgive begæringen.

Muligheden anvendes hvis det bedømmes, at en rekonstruktion, med udskillelse af levedygtige dele af en virksomhed, vil kunne medvirke til at kreditorerne opnår højere akkord, eller at en drift kan afvikles.

Også her er det skifteretten som er nøglen (I Storkøbenhavn Sø– og Handelsretten) og denne udpeger en ”rekonstruktør”, typisk en advokat, ligesom der normalt udpeges økonomiske ”tillidsmænd” til rekonstruktionen.

En rekonstruktionsbegæring er endegyldig og kan ikke kaldes tilbage men vil altid føre til enten akkordudbetaling eller konkurs – med mindre rekonstruktionen fører til, at den der var insolvent, igen er blevet gjort solvent – har mere formue end gæld igen.

For selskaber der ikke samtykker i rekonstruktion, kan skifteretten alligevel beslutte at tage rekonstruktionsforslaget til følge, mod ledelsens ønske, og i så fald overtager rekonstruktøren ledelsen af selskabet.

En rekonstruktionsbehandling kan typisk vare lidt over et halvt år, og skal være bragt til ende inden udgangen af det første år. Er skyldneren forsat insolvent ved behandlingens ophør, indledes automatisk en konkursbehandling

Jeg er ikke jurist og alt i denne artikel er bare videregivet som min bedste viden og fejl heri kan aldrig være ansvarspådragende for mig

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog