torsdag den 31. januar 2013

Lønmodtager - honorarmodtager eller selvstændig

Der er desværre en del tvivl om hvornår man hører til hvilken gruppe, lønmodtager, honorarmodtager som freelance, - eller selvstændig.

Lad mig indlede med skats forklaring på forskellene:


LØNMODTAGER:At være lønmodtager betyder, at du er i et ansættelsesforhold. Det vil sige, at du arbejder efter arbejdsgiverens anvisninger, for dennes regning og risiko, og som led i en aftale.
Lønmodtagere kan fx være freelancere, konsulenter og medarbejdere i outsourcede funktioner.
Det har ingen betydning, at du udskriver fakturaer i stedet for at modtage en lønseddel, eller om du er momsregistreret.
Som lønmodtager skal du fratrække dine udgifter som fradrag i den skattepligtige indkomst.
Der vil altid være tale om en samlet vurdering.
Forhold, der betyder, at du er lønmodtager

Karakteristika inden for det enkelte forhold
Du arbejder efter arbejdsgiverens anvisninger
Der er fastsat regler for, hvordan og hvornår du skal udføre arbejdet, og der er tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse.
Du kan ikke bestemme, hvilke arbejdsredskaber og materialer der skal bruges ved arbejdets udførelse.
Du kan typisk ikke ansætte arbejdskraft.
Du arbejder for arbejdsgiverens regning og risiko
Du betaler ikke de udgifter, der er ved arbejdet.
Du har ikke en reel økonomisk risiko ved arbejdet.
Indtægten er overvejende nettoindkomst, det vil sige, at der ikke er udgifter til fx indkøb og annoncering af dine egne arbejdsydelser.
Du arbejder som led i en aftale
Du har indgået aftale om løbende arbejdsydelse.
Du anses ifølge arbejdsmarkedslovgivningen - fx ferieloven og funktionærloven - som lønmodtager.
Du får et fast beløb for hver time, uge eller måned, du arbejder.
Udbetaling af bonus, akkord osv. er aftalt på forhånd.
Du arbejder overvejende for én arbejds- eller hvervgiver.
Du har krav på at blive opsagt med et bestemt varsel.
Din mødetid, timetal og ferieplacering er aftalt med eller bestemmes af hvervgiveren.

Fleksibel arbejdstid 

Freelancere og konsulenter har ofte meget frie arbejdsforhold, fx fleksible arbejdstider med hjemmearbejdsplads, men det ændrer ikke ved, at de er lønmodtagere eller honorarmodtagere, hvis de er uden økonomisk risiko.

HONORARMODTAGER:

Du bliver anset som honorarmodtager, fx når du i din fritid yder et stykke arbejde, der bliver betalt med et honorar eller engangsvederlag, selvom du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse.
Som udgangspunkt skal du ikke registreres for moms som honorarmodtager. Men hvis din omsætning som honorarmodtager overstiger 50.000 kr. før moms, bør du kontakte SKAT.
Foredrags- og forfattervirksomhed er sædvanligvis momsfri. Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl.

Fradrag for udgifter

Du kan trække de udgifter fra, som du har haft i forbindelse med erhvervelsen af honoraret. Udgifterne, du trækker fra, skal du kunne dokumentere, og de må ikke overstige honoraret.
Får du honorarer, der er B-indkomst, kan du ikke modtage skattefri rejsegodtgørelse.  Du kan heller ikke få fradrag med standardsatserne. I stedet kan du trække dine faktiske rejseudgifter fra - det vil sige, de udgifter, du kan dokumentere.
Har du haft udgifter til transport i forbindelse med erhvervelsen af dine honorarer, kan du trække dine faktisk dokumenterede udgifter fra, eller foretage et fradrag med de satser for erhvervsmæssig kørsel som Skatterådet har fastsat (skattefri kørselsgodtgørelse).
Du skal trække dine dokumenterede udgifterne fra i din personlige indkomst.
Du skal bruge rubrik 29 på årsopgørelsen.
Du skal bruge rubrik 425 på forskudsopgørelsen.
ANSAT LØNMODTAGER ELLER FREELANCER MED HONORAR:

HVORNÅR ER MAN LØNMODTAGER? • Det er arbejdsgiver som bestemmer hvordan og hvornår arbejdet udføres
 • Arbejdsgiver betaler som hovedregel de udgifter der er forbundet med arbejdet
 • Arbejdsforholdet har fast karakter - også selv om det er nogle timer om ugen og helt uregelmæssigt, det gentages oftest
 • Der betales en fast løn for hver time, uge eller måned der arbejdes, uanset om opgaven er færdigudført - eller der er aftalt en fast provision, akkord eller bonus ud fra et resultat.
 • Arbejdstager har ikke reel risiko for at tabe penge ved at udføre arbejdet
 • Arbejdstager ville iflg. ferieloven, funktionærloven eller andre arbejdsmarkedslove ha været lønmodtager
Her får du godt link til SKAT hvor du måske også lettere kan se hvad du er LINK SKAT

HVORNÅR ER MAN FREELANCER/HONORARMODTAGER?
 • Freelanceren har ofte meget frie arbejdsforhold, fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsplads
 • Arbejdet kommer meget sporadisk og ikke som noget der ligner et fast arbejdsforhold. 
 • Freelanceren vil oftest arbejde for en række skiftende virksomheder
Lad mig lige tage et link HER til BDO som viser nylig skatterådsafgørelse, som forkaster både moms OG fradrag for udgifter i enkeltmandsvirksomhed, for en lærer der var momsregistreret og fakturerede sin undervisning. BDO angiver samtidigt, at det kunne være gået langt værre, hvis fakturering var sket fra selskab frem for fra enkeltmandsvirksomhed.

GENERELLE FORHOLD:

Det at man vælger at udskrive fakturaer og f.eks. er momsregistret er uden betydning for bedømmelsen af om man er selvstændig, honorarmodtager eller lønmodtager

Outsourcer en virksomhed arbejdsopgaver som IT, løn og andet, kan det stadigt sagtens være der er tale om lønmodtager forhold, og helt specielt hvis der er tale om, at man bare flytter hjem og forsætter en del af det arbejde man tidligere havde for en arbejdsgiver.

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED og sondring mellem erhvervsmæssig eller ikke:Drives den intenst og seriøst for at skabe overskud OG giver den overskud eller har udsigt til at gøre det, så er det erhvervsmæssig virksomhed. Du vil normalt udføre arbejde for en lang række arbejdgivere og annoncere med dine tjenester - men der er mange ting der kan ligge til grund, dette er blot indikationer.

Drives den ikke intenst og seriøst OG har den ikke udsigt til overskud på sigt, så regnes den ikke som erhvervsmæssig, men kommer ind under hobbyvirksomhed - og tab kan ikke fratrækkes i anden personlig indkomst.Lad mig slå fast med det samme. MAN MÅ IKKE BARE BEDE FOLK STIFTE VIRKSOMHED FOR AT UNDGÅ AT SKULLE ANSÆTTE. Kildeskattelov med mere sætter stop for det, 

For arbejdsgivere er der i disse år en stor motivation til søge bort fra ansættelse af lønmodtagere, med forpligtelser i forhold til opsigelse og meget andet.
Der stilles derfor i en del fald krav om, at den "ansatte" skal være freelancer - og i en del fald faktisk om, at den "ansatte" skal starte egen virksomhed, og sende faktura.

Lad det være klart med det samme: MAN VÆLGER IKKE SELV - HVERKEN SOM ANSAT ELLER FIRMA HVAD MAN ER og - DET HAR INTET MED KONTRAKTEN AT GØRE - MEN MED HVAD VIRKELIGHEDEN ER.

DER ER KLARE RISICI I DE TILFÆLDE HVOR SKAT DØMMER, AT DER ER TALE OM EN LØNMODTAGER, OG HVOR AFTALE OG AFREGNING AF SKAT ER SKET SOM FREELANCER MED HONORAR ELLER SELVSTÆNDIG:

For den "ansatte" er risikoen faktisk begrænset. Så længe den pågældende overholder og betaler alle skatter, vil skat sjældent gribe ind. Kommer den "ansatte" i problem med at kunne betale sin skat, så vil den ansatte, i det omfang denne har medvirket til at bryde kildeskatteloven og ikke ha været registreret som lønmodtager med A-skattetræk, risikere bod.

For arbejdsgiveren er risikoen klart større. Arbejdsgiveren kan oftest ikke vide, om den "ansatte" faktisk har orden,- og penge til at få betalt sin B-skat eller virksomhedsskat. I de tilfælde vil skat ofte kontrollere, om der faktisk skulle ha været tale om lønmodtagerforhold, og bedømmer skat det, vil de kræve den manglende skat fra lønmodtageren betalt af arbejdsgiveren + afkræve denne en bod.

Der kan også være risiko for, at den "ansatte" via advokat, anklager arbejdsgiveren for faktisk at have "tvunget" en aftale der ikke var lavet som lønmodtager igennem. Det kan ske rent tilfældigt ved, at venner til den ansatte fortæller, at det er snyd han ikke har opsigelse, det kan ske i forbindelse med en "opsigelse" og det kan ske ved tilløb til konkurs, hvor den ansatte ønsker at skaffe sig ind under lønmodtagernes garantifond.

Konklusionen fra mig må være, at det er vigtigt at tage stilling til om der er tale om lønmodtager, freelancer med honorar, eller selvstændig, og at specielt arbejdsgiveren har meget at tabe i forhold til skat, ved at vælge forkert. For den "ansatte er det mere spørgsmål om at få ret pris.

Udgangspunktet må være at forholdet oftest vil være et lønmodtagerforhold.


Desværre er der ikke en 100% sikker måde at afgøre forholdet på, men en god række vejledninger som jeg her skal komme ind på:

Helt overordnet kan man sige, at hvis man ikke påtager sig en risiko (økonomisk) ved arbejdet - så ER man lønmodtager eller honorarmodtager. 

SKATTE FORHOLD:
 • Selvstændige betalere skat via deres virksomhed
 • Honorarmodtager betaler AM bidragspligtig B-skat OG arbejdsgiveren har pligt til at indberette indkomsten til skat (gruppe 05 indkomst) ligesom modtageren har pligt til at forskudsregistrere og kontrollere årsopgørelsen.
 • Lønmodtagere betale A-skat trukket ved udbetalingen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dette link til skat er godt at blive klog på skats direkte synspunkter: LINK TIL SKAT OM DETTE

Også BDO revision har skrevet godt om konsulenter gennem virksomhed eller som lønmodtager og taler også mest for lønmodtager - se side 3 -4 i linket HER TIL BDO

Også lægeforeningen har et godt link og fremhæver i de sidste 3 afsnit, at har man valgt at optræde som firma men af skat bliver set som lønmodtager, kan skat gå 3 år tilbage hvad angår fradrag man ikke kunne ha taget som lønmodtager (eller taget via ligningsmæssigt bundfradrag) og arbejdsgiver risiko for at hænge på ikke betalt skat - se specielt nederste 3-4 afsnit her fra LÆGEFORENINGEN

Trippelbeskatning opstår ved, at indkomsten først bliver beskattet i det selskab, som modtager pengene for et stykke udført arbejde. Dernæst hos ejeren som er den rette indkomstmodtager. Slutteligt sker der igen beskatning når pengene tages ud af selskabet (løn/udbytte).

Her er også et godt link til en AMINO TRÅD hvor Bent Zimmermann fra Skattekonsulenterne ApS bla.a. skriver hvorfor man ikke bare kan stifte selskab, og så lade faktureringen ske via dette, uden at påtage sig selv en alvorlig skatterisiko, hvis ikke skat anerkender en som selvstændig i forhold til den fakturerede løn:
Der stilles særlige krav til at du kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende og derved også er berettiget til at sætte dig selv på selv på aktier via dit eget selskab. Her taler vi om faktorer som økonomisk risiko (udover risikoen ved om man får sin løn), forhold til kunder, arbejdstilrettelæggelse mv. Det er vanskeligt hvis man kun har en hvervgiver men det er endnu vanskeligere hvis der er tale om en hvervgiver som du tidligere har været ansat hos.
og
Hvis Skat efterfølgende kommer og siger at man ikke er selvstændig erhvervsdrivende er det "deep shit". Som personligt erhvervsdrivende betyder det "bare" at man bliver beskattet som løn. Har man lagt indtægterne ind i et selskab bliver man også beskattet personligt men det er endnu værre for selskabet bliver beskattet og lønbeskatningen ændrer ikke ved at midlerne stadig ligger i selskabet. Det kaldes trible beskatning og ikke er lige til at lave om.

Tripple beskatning rammer også Flemming Østergård fra parken som beskrevet her - hvor skatten er langt højere end indtægten - netop fordi FØ lod pengene betale til et selskab - Her link til BT om den sag
.
Endeligt har advokat Jocob Tøjner lavet et rigtigt godt indlæg om emnet på Amino.dk: LINK TIL JACOB TØJNER og samme mand skriver godt om de problemer det kan gi at bede en lønmodtager om at stifte selskab og fakturere, for at undgå forpligtelser KONSULENTER FIRMA PAS PÅ

Tommy V Christiansen har i 2017 beskrevet en yderligere risiko ved at indtræde i partnerskaber, i forholdet lønmodtager/ selvstændig i dette fine LINK

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog