tirsdag den 13. februar 2018

Indskud af lånekapital og Konvertibelt lån til selskab fra ejer

Skyde penge ind som lån:

Hvis du som hovedaktionær låner dit selskab penge, så skal du lovmæssigt altid beregne en markedsrente. Den sætter mange et sted mellem 4 og 8% i dag.
Markedsrente = den rente som selskabet skulle betale for et lån hos en anden långiver, f.eks for et usikret lån i banken. Det er ikke den rente DU måske kan få i banken i dag, men den rente selskabet ville skulle betale, for et tilsvarende usikret lån. Denne vil ofte kunne være netop 4-9%

Det hedder armslængdeprincippet og er indskrevet i ligningslovens § 2.

Gældsbrevet kan udformes simpelt - som et anfordringslån = kortfristet lån med markedsrente eller til overkurs, som forklaret i næste afsnit.

Et lille lånebrev hvor man skriver, at xxx(dit navn)xxx låner kr yyyy til selskab zzzzz som anfordringslån mod en rente af ?(4-9)% og så er det i princip klaret

Lad gerne gældsbrevet undertegne af et par vitterlighedsvidner, da dette sætter dig i stand til ved en mulig diskussion med skat, at dokumentere dokumentets datering.

Der er ikke fradrag for indbetaling af et beløb som lån, uanset hvordan man yder det men ved et almindeligt lån, vil pengene kunne tabes, uden fradrag for dig som hovedaktionær, hvis selskabet går konkurs.

Markedsrenten opgiver du som modtager til skat som renteindtægt og selskabet har fradrag for renten. Det er faktisk billigere skattemæssigt end løn og udbytte, og netop derfor må renten ikke sættes for højt, men skal kunne sandsynligøres som netop det selskabet skulle betale til en ren 3. part.

I stedet for rente, kan du aftale, at lånet betales tilbage til en overkurs, f.eks med en fast dato, om et år, til kr xxx og, overkursen skal her svare til markedsrente og beskattes tilsvarende.

Dersom du ikke, også i praksis, modtager denne rente som långiver, så vil skat kunne sætte dit i skat af den manglende rente, og selskabet for ikke tilsvarende et fradrag for renten, så det er afgørende både at aftale renten, og rent praktisk betale den.

Bogføringen er så penge ind i banken (debet) og kredit som post under "kortfristet gæld"

Der som du kun lægger ud for selskabet, ved at betale en regning fra private midler, i ganske kort tid, så er det et udlæg, og der er ikke krav om rente.

Bogføring kan så være debet konto for indkøbet mod mellemregning i egenkapitalen.

Konvertibelt gældsbrev:

Et konvertibelt gældsbrev giver mulighed for fradrag ved tab - men der er en teknisk lovændring, fra sommeren 2020, som har medført, at et selskabs hele eller delvise indfrielse af en konvertibel obligation pludselig kan udløse en skatteregning hos aktionæren, selvom selskabet i virkeligheden bare betaler et lån tilbage.

Ændringen betød bl.a., at reglerne for opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum for hovedaktionæraktier blev ændret fra at skulle foretages efter nominelle værdier, nu skulle foretages på grundlag af handelsværdien på afståelses- eller indfrielsestidspunktet. Dette gælder så også konvertible obligationer, som skattemæssigt sidestilles med aktier.

Den nye opgørelsesmetode har virkning for afståelser og afdrag, der sker den 1. oktober 2019 eller senere og gælder også for konvertible obligationer, der er udstedt før denne dato

Det kan betyde, at vælger man ikke at konvertere, men få lånet tilbage, på et tidspunkt hvor værdien i selskabet er øget, så skal der betales skat af denne gevinst, uanset den ikke udtrækkes.

Et konvertibelt lån skal altid registreres ved erhvervsstyrelsen, og skat benyttet denne registrering, i sin kontrol.

Man kan som nævnt, undgå at helt miste skattefradrag ved at vælge at give lånet - stadigt med rente eller overkurs - som konvertibelt lån - blot er dette nu med risiko for en vis beskatning hvis kursen er steget. 

Husk også, at
hvis gældskonverteringen først sker efter, at selskabet har tabt sin hidtidige egenkapital, anses de nye aktier skattemæssigt for anskaffet til fordringens værdi på tidspunktet for gældskonverteringen. Dermed bliver et senere tab på aktierne nedsat eventuelt helt ned til nul kr.

Anbefalingen er derfor, at en hovedaktionær konverterer sit tilgodehavende til aktier, inden selskabet har tabt sin kapital, da hovedaktionærer herefter vil have fradrag for tab på aktier, hvis selskabet mod forventning går konkurs - men som nævnt, vil manglende konvertering også betyde skat af gevinst, hvis indre værdi er steget, mellem udstedelsen og kontant tilbagebetaling uden konvertering


Læs mere om beskatning hvis værdien er steget og man ikke konverterer her i LINK TIL HORTEN  og mere i link til BDO med advarsel

Dette er et gældsbrev som udstedes af selskabet og det kan så efter långiver (kreditors) ønske kræves betalt - enten kontant - ELLER - det kan konverteres til aktie eller anpartskapital ved forfald.

Fordelen ved at give lånet som konvertibelt, er den enkle, at dersom selskabet skulle gå konkurs og ikke dermed ikke kunne betale lånet tilbage, så kan långiver nu få fradrag for tabet, helt som hvis denne rent faktisk havde haft aktier/anparter for værdien. Det betyder det giver fradrag som tab på aktieindkomst - og har man ikke anden aktieindkomst, giver det fradrag med samme procent værdi som tab på aktieindkomst (27-42%) i anden skat.

Der er som nævnt en række vigtige regler der skal overholdes ved brug af konvertibelt lån -
  • Beslutning om konvertibelt gældsbrev træffes på generalforsamling i selskabet
  • Beslutningen anmeldes til erhvervsstyrelsen
  • Vedtægter ændres så vilkår for konvertibelt gældsbrev fremgår - vilkår om forrentning, forfaldstidspunkt, regler for konvertering, tidspunktet samt konverteringskursen ligesom vedtægterne skal have bestemmelser om betydningen af evt. ændringer i selskabets kapitalgrundlag forud for konverteringstidspunktet.
  • Vedtægterne skal også rumme bestemmelse om betydning af evt. ændringer i kapitalgrundlaget inden konverteringstidspunktet
  • Det konvertible lån skal fremgå af selskabets årsrapport og jeg ville også anbefale noteangivelse om hvornår der kan ske konvertering og til hvilken kurs.
Skal vi "nørde" lidt videre i indregning i årsrapporten kan Erns & young være god læsning på side 4 i dette link.

Jeg ved der er advokater som ved stiftelsen allerede, indretter vedtægterne således, at ledelsen er bemyndiget til at udstede konvertible obligationer - for derved at kunne spare noget papirarbejde - hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at udstede nogle sådanne

Forhøjelse af selskabskapitalen:

Frem for at låne selskabet penge, kan man naturligvis også foretage en forhøjelse af selskabskapitalen. Her skal dette vedtages på generalforsamlingen og forhøjelsen registreres i Selskabsstyrelsen samt i alle ejerregistre. Indbetaling af pengene sker på selskabets konto og skal så bekræftes, enten af banken som særskilt bekræftelse, eller ske via f.eks klientkonto hos advokat eller revisor, og bekræftes indbetalt via disse.

Endnu en gang må det derfor stærkt tilrådes, at man anvender revisor eller advokat ved udstedelse af konvertible lån. Almindelige anfordringslån kan man selv håndtere, men konvertible lån vil det være klogt at få hjælp til.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog