mandag den 31. juli 2017

Fravalg af revison

Lad os starte med reglerne for, hvornår man som selskab kan fravælge revision:

Betingelser for fravalg af revision:

Virksomheder og selskaber kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret
Fravalg af revision i holdingvirksomheder:

Holdingvirksomheder defineres som virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. 
Betydende indflydelse indtræffer som udgangspunkt, hvis et holdingselskab besidder over 20 % af stemmerettighederne i en anden virksomhed.
Reglerne for holdingselskabers fravalg følge helt samme grænser som angivet for alle andre selskaber.  MEN 
Balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i holdingselskabet, OG i alle de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over.
Der kan anvendes to opgørelsesmetoder til bestemmelse af, om holdingselskaber kan fravælge revision (årsregnskabsloven § 110, stk 2 og 3) Fra vejledningen:
§ 110, stk. 2, beregningsmetode: Balancesum, omsætning m.v. fra associerede virksomheder indregnes 100 pct. uanset ejerandel, men interne transaktioner m.v. elimineres. Der foretages fuld eliminering ved transaktioner med associerede virksomheder.
Det betyder kort sagt, at alle interne handler mellem selskaberne IKKE regnes med når man ser på balancesum og omsætning.
§ 110, stk. 3, beregningsmetode: Beregningsmetode ligesom § 110, stk. 2, dog uden eliminering af interne transaktioner. Ved anvendelse af denne mulighed forhøjes beløbsgrænserne for balancesum og omsætning med 20 pct.
Det betyder, at vælger man ikke at se bort fra interne handler men tager disse med i balancesum og omsætning, så forhøjes beløbsgrænserne for disse to punkter med 20% 
Fravalg ved stiftelsen:

Ved stiftelse kan du fravælge revision lige fra start. Gør du ikke det, kan du først fravælge efter første regnskabsår. Det skal fremgå af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres og virksomhedens vedtægter må ikke indeholde bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

Fravalget af revisionen registreres så automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.
Hvis du fravælger revision ved stiftelsen skal du dog være opmærksom på, at den første årsrapport vil blive underlagt revisionspligt, hvis virksomheden overskrider to af de tre ovennævnte størrelser ved udløbet af det første regnskabsår.
Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår

Fravalg af revision kræver, at
  1. Fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
  2. Virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,
  3. Det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision
  4. Ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.
Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne, jf. punkt 3 og 4, gives i ledelsesberetningen.
Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.
Fortsættelse af fravalg af revision
Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen eller ledelsesberetningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.
Selve fravalget af revision af årsregnskabet for de kommende år, skal kun gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber. 
Uanset man har fravalgt revision skal der revideres hvis størrelsesgrænserne alligevel overskrides.
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog